English    Türkçe    فارسی   

6
2791-2815

 • در خلاص او یکی خوابی ببین  ** زود که الله یحب المحسنین 
 • Quickly dream a dream of his release, for God loveth the beneficent.
 • هفت گاو لاغری پر گزند  ** هفت گاو فربهش را می‌خورند 
 • The seven noxious lean kine are devouring its (the spirit's) seven fat kine.
 • هفت خوشه‌ی خشک زشت ناپسند  ** سنبلات تازه‌اش را می‌چرند 
 • The seven dry, ugly, and unapproved ears of corn are feeding on its fresh ears.
 • قحط از مصرش بر آمد ای عزیز  ** هین مباش ای شاه این را مستجیز 
 • Famine has arisen in its Egypt, O mighty Potentate: hark, O King, do not continue to sanction this.
 • یوسفم در حبس تو ای شه نشان  ** هین ز دستان زنانم وا رهان  2795
 • Let my Joseph sit in Thy prison, O King: come, deliver me from the wiles of the women.
 • از سوی عرشی که بودم مربط او  ** شهوت مادر فکندم که اهبطوا 
 • My mother's lust caused me to fall from the highest heaven which was my tethering-place (stable), for (God said), Fall ye down!
 • پس فتادم زان کمال مستتم  ** از فن زالی به زندان رحم 
 • So by the artfulness of a crone I fell from (a state of) complete perfection into the prison of the womb.
 • روح را از عرش آرد در حطیم  ** لاجرم کید زنان باشد عظیم 
 • She brings the spirit from the highest heaven to the (corporeal) Hatím (enclosure): great must be the craft of women.
 • اول و آخر هبوط من ز زن  ** چونک بودم روح و چون گشتم بدن 
 • (Both) my first and my last fall were caused by woman, since I was spirit—and how have I become body?
 • بشنو این زاری یوسف در عثار  ** یا بر آن یعقوب بی‌دل رحم آر  2800
 • Hearken to this lament of Joseph in his lapse (from grace), or take pity on that distraught Jacob.
 • ناله از اخوان کنم یا از زنان  ** که فکندندم چو آدم از جنان 
 • Shall I complain of my brethren or of the women who have cast me, like Adam, from the gardens (of Eden)?
 • زان مثال برگ دی پژمرده‌ام  ** کز بهشت وصل گندم خورده‌ام 
 • I am withered like leaves in December because I have eaten the wheat from the Paradise of union.
 • چون بدیدم لطف و اکرام ترا  ** وآن سلام سلم و پیغام ترا 
 • When I saw Thy graciousness and kindness and Thy greeting of peace and Thy message,
 • من سپند از چشم بد کردم پدید  ** در سپندم نیز چشم بد رسید 
 • I produced rue (to burn as a charm) against the evil eye; (but) the evil eye reached even my rue.
 • دافع هر چشم بد از پیش و پس  ** چشم‌های پر خمار تست و بس  2805
 • (’Tis) only Thy languishing eyes (that) are able to avert every evil eye (whether) in front or behind.
 • چشم بد را چشم نیکویت شها  ** مات و مستاصل کند نعم الدوا 
 • Thy good eye, O King, defeats and extirpates the evil eye: how excellent it is as a remedy!
 • بل ز چشمت کیمیاها می‌رسد  ** چشم بد را چشم نیکو می‌کند 
 • Nay, from Thine eye come (wondrous) alchemies (transmutations): they turn the evil eye into the good eye.
 • چشم شه بر چشم باز دل زدست  ** چشم بازش سخت با همت شدست 
 • The King's eye hath smitten the eye of the falcon-heart, and its falcon-eye hath become mightily aspiring,
 • تا ز بس همت که یابید از نظر  ** می‌نگیرد باز شه جز شیر نر 
 • So that, because of the great aspiration which it has gained from the (King's) look, the royal falcon will (now) catch (hunt) nothing but the fierce lion.
 • شیر چه کان شاه‌باز معنوی  ** هم شکار تست و هم صیدش توی  2810
 • What (of the) lion? The spiritual royal falcon is Thy quarry and at the same time Thou art its prey.
 • شد صفیر باز جان در مرج دین  ** نعره‌های لا احب الافلین 
 • The call uttered by the falcon-soul in the meadow of devotion is cries of “I love not them that set.”
 • باز دل را که پی تو می‌پرید  ** از عطای بی‌حدت چشمی رسید 
 • From Thy infinite bounty there came an (inward) eye to the falcon-soul that was flying for Thy sake.
 • یافت بینی بوی و گوش از تو سماع  ** هر حسی را قسمتی آمد مشاع 
 • From Thee its nose gained (the inward sense of) smell, and its ear the (inward) hearing: to each sense was allotted a portion (of the spiritual sense that was) distributed (amongst them all).
 • هر حسی را چون دهی ره سوی غیب  ** نبود آن حس را فتور مرگ و شیب 
 • Since Thou givest to each sense the means of access to the Unseen, that (spiritual) sense is not subject to the frailty of death and hoary eld.
 • مالک الملکی به حس چیزی دهی  ** تا که بر حس‌ها کند آن حس شهی  2815
 • Thou art the Lord of the kingdom: Thou givest to the (spiritual) sense something (peculiar to itself), so that that sense exercises sovereignty over (all) the senses.
 • حکایت شب دزدان کی سلطان محمود شب در میان ایشان افتاد کی من یکی‌ام از شما و بر احوال ایشان مطلع شدن الی آخره 
 • Story of the night-thieves with whom Sultan Mahmúd fell in during the night (and joined them), saying, “I am one of you”; and how he became acquainted with their affairs, etc.