English    Türkçe    فارسی   

6
4289-4313

 • هر جمادی با نبی افسانه‌گو  ** کعبه با حاجی گواه و نطق‌خو 
 • Every inanimate thing tells a tale to the Prophet: the Ka‘ba testifies to the pilgrim and is eloquent (on his behalf).
 • بر مصلی مسجد آمد هم گواه  ** کو همی‌آمد به من از دور راه  4290
 • The mosque, too, bears witness to him who performs the ritual prayer, saying, “He came a long way to (visit) me.”
 • با خلیل آتش گل و ریحان و ورد  ** باز بر نمرودیان مرگست و درد 
 • The fire is (like) flowers and sweet basils and roses to (one like) Khalíl (Abraham); to those like Nimrod, on the contrary, it is death and anguish.
 • بارها گفتیم این را ای حسن  ** می‌نگردم از بیانش سیر من 
 • We have said this many a time, O Hasan: I will never be weary of setting it forth.
 • بارها خوردی تو نان دفع ذبول  ** این همان نانست چون نبوی ملول 
 • Many a time have you eaten bread to prevent (yourself from) getting thin: ’tis the same bread: why are not you surfeited?
 • در تو جوعی می‌رسد تو ز اعتلال  ** که همی‌سوزد ازو تخمه و ملال 
 • (Because), in normal health, a new hunger comes to you, by which indigestion and satiety are consumed.
 • هرکه را درد مجاعت نقد شد  ** نو شدن با جزو جزوش عقد شد  4295
 • When one actually feels the pangs of hunger, a (sense of) refreshment is associated with every part (of the body).
 • لذت از جوعست نه از نقل نو  ** با مجاعت از شکر به نان جو 
 • The pleasure (of eating) is (derived) from hunger, not from new dessert (viands): hunger makes barley-bread more delicious than sugar.
 • پس ز بی‌جوعیست وز تخمه‌ی تمام  ** آن ملالت نه ز تکرار کلام 
 • That weariness, then, is caused by lack of hunger (ardour) and complete (spiritual) indigestion, not by repetition of the discourse.
 • چون ز دکان و مکاس و قیل و قال  ** در فریب مردمت ناید ملال 
 • How is it that you are not weary of your shop and of haggling and disputing in order to cheat people?
 • چون ز غیبت و اکل لحم مردمان  ** شصت سالت سیریی نامد از آن 
 • How is it that you have not been surfeited by speaking ill of men in their absence and backbiting them for sixty years?
 • عشوه‌ها در صید شله‌ی کفته تو  ** بی ملولی بارها خوش گفته تو  4300
 • Time after time, without wearying, you have gaily spoken false words of flattery in pursuit of a vile woman; [Time after time, without wearying, you have gaily spoken false words of flattery in pursuit of a ruptured (deflowered) vulva;]
 • بار آخر گوییش سوزان و چست  ** گرم‌تر صد بار از بار نخست 
 • And the last time you utter them with fire and energy, a hundred times more ardently than the first time.
 • درد داروی کهن را نو کند  ** درد هر شاخ ملولی خو کند 
 • Passion makes the old medicine new; passion lops every bough of weariness.
 • کیمیای نو کننده دردهاست  ** کو ملولی آن طرف که درد خاست 
 • Passion is the elixir that makes (things) new: how (can there be) weariness where passion has arisen?
 • هین مزن تو از ملولی آه سرد  ** درد جو و درد جو و درد درد 
 • Oh, do not sigh heavily from weariness: seek passion, seek passion, passion, passion!
 • خادع دردند درمان‌های ژاژ  ** ره‌زنند و زرستانان رسم باژ  4305
 • Vain remedies (only) beguile (true) passion: they are (like) brigands and those who extort money in the form of tolls.
 • آب شوری نیست در مان عطش  ** وقت خوردن گر نماید سرد و خوش 
 • A briny water is no remedy for thirst: (even) if it seem cold and delicious at the moment of drinking,
 • لیک خادع گشته و مانع شد ز جست  ** ز آب شیرینی کزو صد سبزه رست 
 • Yet it beguiles (you) and prevents (you) from seeking the sweet water by which a hundred plants are made to grow.
 • هم‌چنین هر زر قلبی مانعست  ** از شناس زر خوش هرجا که هست 
 • Likewise every piece of spurious gold prevents (you) from recognising the good (genuine) gold wherever it is (to be found).
 • پا و پرت را به تزویری برید  ** که مراد تو منم گیر ای مرید 
 • It (the spurious gold) cuts off your feet and (clips) your wings by imposture, saying, “I am what you seek: take me, O seeker.”
 • گفت دردت چینم او خود درد بود  ** مات بود ار چه به ظاهر برد بود  4310
 • It says, “I will remove thy passion,” (but) in truth it is (worthless as) dregs: it is (really) checkmate (defeat) though it is victory in appearance.
 • رو ز درمان دروغین می‌گریز  ** تا شود دردت مصیب و مشک‌بیز 
 • Go, always be fleeing from the false remedy, in order that thy passion may be successful and rich in perfume.
 • گفت نه دزدی تو و نه فاسقی  ** مرد نیکی لیک گول و احمقی 
 • He (the night-patrol) said, “You are not a thief and you are not a reprobate: you are a good man, but you are foolish and silly.
 • بر خیال و خواب چندین ره کنی  ** نیست عقلت را تسوی روشنی 
 • You make such a long journey, (relying) on a phantasy and (mere) dream: your intelligence has not the least spark of brightness.