English    Türkçe    فارسی   

5
1357-1406

 • زیر لب گفت این نهان کرد از کنیز  ** داشتش آن دم چو بی‌جرمان عزیز 
 • This she said under her breath and concealed (her thought) from the maid: at that moment she treated her, like innocent persons, honourably.
 • بعد از آن گفتش که چادر نه به سر  ** رو فلان خانه ز من پیغام بر 
 • Afterwards she said to her, “Put the chádar on your head, go and take a message from me to such and such a house.
 • این چنین گو وین چنین کن وآنچنان  ** مختصر کردم من افسانه‌ی زنان 
 • Say so-and-so and do so-and-so.” I abridge the talk of the women.
 • آنچ مقصودست مغز آن بگیر  ** چون براهش کرد آن زال ستیر  1360
 • Take the gist of what is to the purpose. When the discreet old woman had sent her (the maid) away,
 • بود از مستی شهوت شادمان  ** در فرو بست و همی‌گفت آن زمان 
 • Propter ebrietatem libidinis gaudebat: she shut the door, saying meanwhile, [She was happy from the intoxication of (her) lust: she shut the door, saying meanwhile,]
 • یافتم خلوت زنم از شکر بانگ  ** رسته‌ام از چار دانگ و از دو دانگ 
 • “I have secured privacy, I will shout in thanksgiving: I am delivered from the four dángs and the two dángs.”
 • از طرب گشته بزان زن هزار  ** در شرار شهوت خر بی‌قرار 
 • Gaudio hircus (prurigo) feminae quae in igne libidinis asini inquieta erat mille factus est. [From joy, the woman’s goat (of lust) had become a thousand (-fold); (she became) restless in the sparks of the ass’s lust.]
 • چه بزان که آن شهوت او را بز گرفت  ** بز گرفتن گیج را نبود شگفت 
 • Qualis hircus est ille quem tanta libido ludibrium fecit? Stultum deludi non est mirabile. [What goat (was) that?—for lust took her goat (made a fool of her). The taking of a fool’s goat is not (something) amazing.]
 • میل شهوت کر کند دل را و کور  ** تا نماید خر چو یوسف نار نور  1365
 • Lustful desire makes the heart deaf and blind, so that an ass seems like Joseph, fire (like) light.
 • ای بسا سرمست نار و نارجو  ** خویشتن را نور مطلق داند او 
 • Oh, many a one intoxicated with fire and seeking fire deems himself absolute light.
 • جز مگر بنده‌ی خدا یا جذب حق  ** با رهش آرد بگرداند ورق 
 • (He is lost) unless a (chosen) servant of God, or the pull of God (Himself), lead him into the (right) way and turn over his leaf,
 • تا بداند که آن خیال ناریه  ** در طریقت نیست الا عاریه 
 • So that he may know that the fiery phantom (which he mistook for light) in the Path is but a loan (unreal).
 • زشتها را خوب بنماید شره  ** نیست چون شهوت بتر ز آفتاب ره 
 • (Sensual) cupidity causes foul things to appear fair: among the banes of the Way there is none like lust, none worse.
 • صد هزاران نام خوش را کرد ننگ  ** صد هزاران زیرکان را کرد دنگ  1370
 • It has disgraced a hundred thousand good names, it has stupefied (besotted) a hundred thousand clever men.
 • چون خری را یوسف مصری نمود  ** یوسفی را چون نماید آن جهود 
 • Since it caused an ass to appear (like) Joseph of Egypt, how (in what aspect) will that (miscreant) Jew cause a Joseph to appear?
 • بر تو سرگین را فسونش شهد کرد  ** شهد را خود چون کند وقت نبرد 
 • Its spell made dung seem honey to you: what, forsooth, will it make honey seem at the time of contest?
 • شهوت از خوردن بود کم کن ز خور  ** یا نکاحی کن گریزان شو ز شر 
 • Lust arises from eating and drinking: diminish your food, or marry and (so) flee from wickedness.
 • چون بخوردی می‌کشد سوی حرم  ** دخل را خرجی بباید لاجرم 
 • When you have eaten and drunk (too much), it leads to things forbidden: there must necessarily be some outgoing of income.
 • پس نکاح آمد چو لاحول و لا  ** تا که دیوت نفکند اندر بلا  1375
 • Marriage, then, is like (the exorcism), “There is neither power nor (strength except in God),” lest the Devil cast you into temptation.
 • چون حریص خوردنی زن خواه زود  ** ورنه آمد گربه و دنبه ربود 
 • Since you are fond of eating and drinking, ask a woman (in marriage) at once; else the cat comes and carries off the fat sheep's tail.
 • بار سنگی بر خری که می‌جهد  ** زود بر نه پیش از آن کو بر نهد 
 • Quickly put a heavy load on the shying ass before it lays (a grievous load of sin) upon (you).
 • فعل آتش را نمی‌دانی تو برد  ** گرد آتش با چنین دانش مگرد 
 • (If) you do not know the effect of fire, hold aloof (from it): do not approach the fire with such (little) knowledge (as you have).
 • علم دیگ و آتش ار نبود ترا  ** از شرر نه دیگ ماند نه ابا 
 • If you have no knowledge of the cooking-pot and the fire, neither the pot nor the soup will be spared by the flames.
 • آب حاضر باید و فرهنگ نیز  ** تا پزد آب دیگ سالم در ازیز  1380
 • Water must be there and skill too, in order that the (contents of the) pot may be safely cooked in boiling.
 • چون ندانی دانش آهنگری  ** ریش و مو سوزد چو آنجا بگذری 
 • If you are ignorant of the science of the ironsmith, your beard and hair will be burned when you pass by that place (the forge).
 • در فرو بست آن زن و خر را کشید  ** شادمانه لاجرم کیفر چشید 
 • Femina januam clausit asinumque animo gaudente attraxit: necessario poenam gustavit. [The woman shut the (stable) door and drew the ass (to her) joyfully; necessarily, she tasted the penalty (for her shameful behavior).]
 • در میان خانه آوردش کشان  ** خفت اندر زیر آن نر خر ستان 
 • In medium stabulum eum trahendo duxit: sub asino decubuit supina [Pulling, she brought it into the middle of the stable: she lay down on (her) back under the male ass]
 • هم بر آن کرسی که دید او از کنیز  ** تا رسد در کام خود آن قحبه نیز 
 • In eadem sella quam viderat ab ancilla (adhibitam), ut ista meretrix quoque voto potiretur. [On the same chair that she saw (used) by the maidservant in order to attain her desire; that whore (did) also.]
 • پا بر آورد و خر اندر ویی سپوخت  ** آتشی از کیر خر در وی فروخت  1385
 • Pedem sustulit, asinus (veretrum) in eam trusit: asini veretro ignis in ea accensus est. [She raised (her) feet and the ass thrust (its penis) into her; a fire (of lust) was kindled in her by the ass’s penis.]
 • خر مدب گشته در خاتون فشرد  ** تا بخایه در زمان خاتون بمرد 
 • Cum asinus eruditus esset, in hera infixit (veretrum) usque ad testiculos: simul hera periit. [The ass had been trained; it pressed (its penis) into the lady up to (its) testicles: the lady died at once.]
 • بر درید از زخم کیر خر جگر  ** روده‌ها بسکسته شد از همدگر 
 • Jecur ejus veretri verbere discissum, viscera inter se dirupta. [(Her) liver was torn by the blow of the ass’s penis; (her) intestines were torn away from each other. ]
 • دم نزد در حال آن زن جان بداد  ** کرسی از یک‌سو زن از یک‌سو فتاد 
 • Extemplo femina, nulla voce facta, animam reddidit: hinc cecidit sella, illinc femina. [She did not utter (anything): the woman gave up (her) soul at once. The chair fell to one side, the woman to (the other) side.]
 • صحن خانه پر ز خون شد زن نگون  ** مرد او و برد جان ریب المنون 
 • Area stabuli sanguine plena, femina inverso capite prostrata: periit, animamque ejus abripuit Fati calamitas. [The floor of the stable became filled with blood, the woman (lay) prostrate: she died and the calamities (of Fate) took (her) life. ]
 • مرگ بد با صد فضیحت ای پدر  ** تو شهیدی دیده‌ای از کیر خر  1390
 • Ecce mors nefanda cum centum opprobriis, O pater: num vidisti (quemquam) de veretro asini martyrem? [An abominable death with a hundred disgraces, O father: have you (ever) seen a martyr (slain) by an ass’s penis?]
 • تو عذاب الخزی بشنو از نبی  ** در چنین ننگی مکن جان را فدی 
 • Hear from the Qur’án (what is) the torment of disgrace: do not sacrifice your life in such a shameful cause.
 • دانک این نفس بهیمی نر خرست  ** زیر او بودن از آن ننگین‌ترست 
 • Know that the male ass is this bestial soul: to be under it is more shameful than that (woman's behaviour).
 • در ره نفس ار بمیری در منی  ** تو حقیقت دان که مثل آن زنی 
 • If you die in egoism in the way of (for the sake of) the fleshly soul, know for certain that you are like that woman.
 • نفس ما را صورت خر بدهد او  ** زانک صورتها کند بر وفق خو 
 • He (God) will give our fleshly soul the form of an ass, because He makes the (outward) forms to be in accordance with the (inward) nature.
 • این بود اظهار سر در رستخیز  ** الله الله از تن چون خر گریز  1395
 • This is the manifestation of the secret at the Resurrection: by God, by God, flee from the ass-like body!
 • کافران را بیم کرد ایزد ز نار  ** کافران گفتند نار اولی ز عار 
 • God terrified (threatened) the unbelievers with the Fire: the unbelievers said, “Better the Fire than shame.”
 • گفت نی آن نار اصل عارهاست  ** هم‌چو این ناری که این زن را بکاست 
 • He said, “Nay, that Fire is the source of (all) shames”—like the fire (of lust) that destroyed this woman.
 • لقمه اندازه نخورد از حرص خود  ** در گلو بگرفت لقمه مرگ بد 
 • In her greed she ate immoderately: the mouthful of an infamous death stuck in her throat (and choked her).
 • لقمه اندازه خور ای مرد حریص  ** گرچه باشد لقمه حلوا و خبیص 
 • Eat (and drink) in moderation, O greedy man, though it be a mouthful of halwá or khabís.
 • حق تعالی داد میزان را زبان  ** هین ز قرآن سوره‌ی رحمن بخوان  1400
 • The high God hath given the balance a tongue (which you must regulate): hark, recite the Súratu’ l-Rahmán (the Chapter of the Merciful) in the Qur’án.
 • هین ز حرص خویش میزان را مهل  ** آز و حرص آمد ترا خصم مضل 
 • Beware, do not in your greed let the balance go: cupidity and greed are enemies that lead you to perdition.
 • حرص جوید کل بر آید او ز کل  ** حرص مپرست ای فجل ابن الفجل 
 • Greed craves all and loses all: do not serve greed, O ignoble son of the ignoble.
 • آن کنیزک می‌شد و می‌گفت آه  ** کردی ای خاتون تو استا را به راه 
 • The maid, whilst she went (on her errand), was saying (to herself), “Ah, mistress, thou hast sent away the expert.
 • کار بی‌استاد خواهی ساختن  ** جاهلانه جان بخواهی باختن 
 • Thou wilt set to work without the expert and wilt foolishly hazard thy life.
 • ای ز من دزدیده علمی ناتمام  ** ننگ آمد که بپرسی حال دام  1405
 • O thou who hast stolen from me an imperfect knowledge, thou wert ashamed to ask about the trap.”
 • هم بچیدی دانه مرغ از خرمنش  ** هم نیفتادی رسن در گردنش 
 • (If) the bird had picked the grain from its stack, the (trap-) cord would not have fallen on its neck (and made it captive).