English    Türkçe    فارسی   

5
2387-2436

 • بی‌کلید این در گشادن راه نیست  ** بی‌طلب نان سنت الله نیست 
 • Without the key there is no way to open the door: bread without endeavour is not (according to) God's law.”
 • جواب گفتن خر روباه را 
 • How the ass answered the fox.
 • گفت از ضعف توکل باشد آن  ** ورنه بدهد نان کسی که داد جان 
 • He (the ass) replied, “That is (the result) of weak faith; else He who gave (us) life (also) gives (us) bread.
 • هر که جوید پادشاهی و ظفر  ** کم نیاید لقمه‌ی نان ای پسر 
 • Whoever seeks (spiritual) sovereignty and victory, a mouthful of bread will not fail (him), O son.
 • دام و دد جمله همه اکال رزق  ** نه پی کسپ‌اند نه حمال رزق  2390
 • All wild animals, both the herbivorous and the predatory, are devourers of the (Divine) provision: they neither go in quest of work (to get a livelihood) nor do they support (the burden of) providing (for themselves).
 • جمله را رزاق روزی می‌دهد  ** قسمت هر یک به پیشش می‌نهد 
 • The Provider gives their daily bread to all: He lays before each one the portion allotted to him.
 • رزق آید پیش هر که صبر جست  ** رنج کوششها ز بی‌صبری تست 
 • The (Divine) provision comes to every one who seeks (to show) patience: the trouble of making efforts arises from your want of patience.”
 • جواب گفتن روبه خر را 
 • How the fox answered the ass.
 • گفت روبه آن توکل نادرست  ** کم کسی اندر توکل ماهرست 
 • The fox replied, “Such trust in God is exceptional: few are proficient in (the practice of) trust in God.
 • گرد نادر گشتن از نادانی است  ** هر کسی را کی ره سلطانی است 
 • ’Tis (a mark of) ignorance to concern one's self with the exceptional: how is the King's highway (available) for every one?
 • چون قناعت را پیمبر گنج گفت  ** هر کسی را کی رسد گنج نهفت  2395
 • Since the Prophet hath said that contentment is a treasure, how should the hidden treasure be gained by every one?
 • حد خود بشناس و بر بالا مپر  ** تا نیفتی در نشیب شور و شر 
 • Recognise your (proper) limit and do not fly aloft, lest you fall into the abyss of woe and bane.”
 • جواب گفتن خر روباه را 
 • How the ass answered the fox.
 • گفت این معکوس می‌گویی بدان  ** شور و شر از طمع آید سوی جان 
 • He (the ass) replied, “Know that you are speaking (just) the reverse (of the truth), (for) woe and bane come to the soul from cupidity.
 • از قناعت هیچ کس بی‌جان نشد  ** از حریصی هیچ کس سلطان نشد 
 • No one was (ever) deprived of (spiritual) life by contentment; no one was (ever) made a (spiritual) king by covetousness.
 • نان ز خوکان و سگان نبود دریغ  ** کسپ مردم نیست این باران و میغ 
 • (The daily) bread is not withheld (even) from pigs and dogs: this rain and (these) clouds are not earned by Man.
 • آنچنان که عاشقی بر زرق زار  ** هست عاشق رزق هم بر رزق‌خوار  2400
 • Just as you are pitiably enamoured of the daily bread, so the daily bread is enamoured of its consumer.
 • در تقریر معنی توکل حکایت آن زاهد کی توکل را امتحان می‌کرد از میان اسباب و شهر برون آمد و از قوارع و ره‌گذر خلق دور شد و ببن کوهی مهجوری مفقودی در غایت گرسنگی سر بر سر سنگی نهاد و خفت و با خود گفت توکل کردم بر سبب‌سازی و رزاقی تو و از اسباب منقطع شدم تا ببینم سببیت توکل را 
 • Exposition of the meaning of trust in God, (which is illustrated by) the Story of the ascetic who, making trial of his trust in God, abandoned his property and (native) town and went far away from the beaten tracks and thoroughfares of men to the foot of a remote and inaccessible mountain, (where) in extreme hunger he laid his head upon a stone and fell asleep, saying to himself, ‘I put trust in Thy providing the means (of livelihood) and daily bread; and I cut myself off from (all) means (secondary causes) in order that I may experience the causation of trust in God.’
 • آن یکی زاهد شنود از مصطفی  ** که یقین آید به جان رزق از خدا 
 • A certain ascetic had heard the saying of Mustafá (Mohammed) that the daily bread surely comes from God to the spirit,
 • گر بخواهی ور نخواهی رزق تو  ** پیش تو آید دوان از عشق تو 
 • (And that), whether you will or no, your daily bread comes running to you because it is (so) fond of you.
 • از برای امتحان آن مرد رفت  ** در بیابان نزد کوهی خفت تفت 
 • By way of trial that man went into the desert and immediately lay down near a mountain,
 • که ببینم رزق می‌آید به من  ** تا قوی گردد مرا در رزق ظن 
 • Saying, ‘I will see whether the daily bread will come to me: (my object is) that my belief in the daily bread may become firm.’
 • کاروانی راه گم کرد و کشید  ** سوی کوه آن ممتحن را خفته دید  2405
 • A caravan lost its way and marched towards the mountain: (the travellers) saw lying (there) him who was making the trial.
 • گفت این مرد این طرف چونست عور  ** در بیابان از ره و از شهر دور 
 • (One) said (to another), ‘How is this man destitute here in the wilderness, far from road and town?
 • ای عجب مرده‌ست یا زنده که او  ** می‌نترسد هیچ از گرگ و عدو 
 • Oh, I wonder, is he dead or alive? (Evidently) he has no fear of wolves or enemies.’
 • آمدند و دست بر وی می‌زدند  ** قاصدا چیزی نگفت آن ارجمند 
 • They came on and touched him with their hands: that venerable man deliberately said nothing.
 • هم نجنبید و نجنبانید سر  ** وا نکرد از امتحان هم او بصر 
 • He did not stir, he did not even move his head or open his eyes, because he was making a trial.
 • پس بگفتند این ضعیف بی‌مراد  ** از مجاعت سکته اندر اوفتاد  2410
 • Then they said, ‘This poor disappointed man has had a stroke of apoplexy caused by hunger.’
 • نان بیاوردند و در دیگی طعام  ** تا بریزندش به حلقوم و به کام 
 • They fetched bread and (also) food in a kettle, that they might pour it into his mouth and (down) his throat.
 • پس بقاصد مرد دندان سخت کرد  ** تا ببیند صدق آن میعاد مرد 
 • Thereupon the man purposely clenched his teeth, in order to see (test) the truth of that promise.
 • رحمشان آمد که این بس بی‌نواست  ** وز مجاعت هالک مرگ و فناست 
 • They felt pity for him and said, ‘This man is starving and perishing with hunger and at the point of death’;
 • کارد آوردند قوم اشتافتند  ** بسته دندانهاش را بشکافتند 
 • (So) they brought a knife and hastily made a rift in his closed teeth.
 • ریختند اندر دهانش شوربا  ** می‌فشردند اندرو نان‌پاره‌ها  2415
 • They poured soup into his mouth and forced into it fragments of bread.
 • گفت ای دل گرچه خود تن می‌زنی  ** راز می‌دانی و نازی می‌کنی 
 • He said (to himself), ‘O (my) heart, even though thou art keeping silence, thou knowest the secret and art showing a (great) disdain.’
 • گفت دل دانم و قاصد می‌کنم  ** رازق الله است بر جان و تنم 
 • His heart replied, ‘I know (the secret) and am purposely behaving (thus): God is the provider for my soul and body.’
 • امتحان زین بیشتر خود چون بود  ** رزق سوی صابران خوش می‌رود 
 • How should there be a trial more (perfect) than this? The daily bread comes with joy to those who have patience.”
 • جواب دادن روبه خر را و تحریض کردن او خر را بر کسب 
 • How the fox answered the ass and urged him to seek a livelihood.
 • گفت روبه این حکایت را بهل  ** دستها بر کسب زن جهد المقل 
 • The fox said, “Leave these stories and apply all your poor efforts to earning a livelihood.
 • دست دادستت خدا کاری بکن  ** مکسبی کن یاری یاری بکن  2420
 • God has given you hands: do some work, earn something, help a friend.
 • هر کسی در مکسبی پا می‌نهد  ** یاری یاران دیگر می‌کند 
 • Every one takes steps to earn something and (thereby) helps other friends (to earn),
 • زانک جمله کسب ناید از یکی  ** هم دروگر هم سقا هم حایکی 
 • Because all the earning is not done by one (craftsman): (there is) a carpenter and also a water-carrier and a weaver.
 • این بهنبازیست عالم بر قرار  ** هر کسی کاری گزیند ز افتقار 
 • By means of this partnership (the order of) the world is maintained: every one, (being impelled) by want, chooses some work.
 • طبل‌خواری در میانه شرط نیست  ** راه سنت کار و مکسب کردنیست 
 • ’Tis not right to be a lick-platter (idle parasite) in the midst (of them): the way of the Sunna is to work and earn.”
 • جواب گفتن خر روباه را کی توکل بهترین کسبهاست کی هر کسبی محتاجست به توکل کی ای خدا این کار مرا راست آر و دعا متضمن توکلست و توکل کسبی است کی به هیچ کسبی دیگر محتاج نیست الی آخره 
 • How the ass answered the fox, saying, “Trust in God is the best way of earning a livelihood, for every one needs to trust in God and cry, ‘O God, bring this work of mine to success’; and prayer involves trust in God, and trust in God is the (only) means of livelihood that is independent of any other means, etc.”
 • گفت من به از توکل بر ربی  ** می‌ندانم در دو عالم مکسبی  2425
 • He (the ass) said, “In the two worlds I do not know any means of livelihood superior to trust in my Lord.
 • کسب شکرش را نمی‌دانم ندید  ** تا کشد رزق خدا رزق و مزید 
 • I know nothing to be compared with the acquisition of thanksgiving to Him, in order that thanksgiving to God may bring (in its train) the daily bread and the increase (thereof).”
 • بحثشان بسیار شد اندر خطاب  ** مانده گشتند از سال و از جواب 
 • Their dispute was prolonged in mutual altercation (till) they became incapable of (further) questioning and answering.
 • بعد از آن گفتش بدان در مملکه  ** نهی لا تلقوا بایدی تهلکه 
 • Afterwards he (the fox) said to him, “Mark in the (Divine) kingdom the prohibition, ‘Do not cast yourselves into destruction.’
 • صبر در صحرای خشک و سنگ‌لاخ  ** احمقی باشد جهان حق فراخ 
 • In a barren desert covered with stones self-denial is folly: God's world is wide.
 • نقل کن زینجا به سوی مرغزار  ** می‌چر آنجا سبزه گرد جویبار  2430
 • Move from this place towards the meadow, and browse there on the verdure round about the river—
 • مرغزاری سبز مانند جنان  ** سبزه رسته اندر آنجا تا میان 
 • A meadow verdant like Paradise, where the verdure grows up to (as high as) the waist.
 • خرم آن حیوان که او آنجا شود  ** اشتر اندر سبزه ناپیدا شود 
 • Happy the animal that goes thither: amidst the verdure a camel would become invisible.
 • هر طرف در وی یکی چشمه‌ی روان  ** اندرو حیوان مرفه در امان 
 • There, on every side, is a running fountain; there the animals are in comfort and security.”
 • از خری او را نمی‌گفت ای لعین  ** تو از آن‌جایی چرا زاری چنین 
 • From asininity he (the ass) did not say to him, “O accursed one, thou art (come) from there: how art thou so wretched?
 • کو نشاط و فربهی و فر تو  ** چیست این لاغر تن مضطر تو  2435
 • Where is thy gaiety and fatness and comeliness? What is (the meaning of) this lean starved body of thine?
 • شرح روضه گر دروغ و زور نیست  ** پس چرا چشمت ازو مخمور نیست 
 • If thy description of the meadow is not (mere) falsehood and fiction, then why is thine eye not intoxicated (enraptured) by it?