English    Türkçe    فارسی   

1
3655-3704

 • Since the eye of the dim-sighted man could not bear the sunlight, the star became a candle to him, that he might find the way. 3655
 • چشم اعمش چون که خور را بر نتافت ** اختر او را شمع شد تا ره بیافت‌‌
 • How the Prophet, on whom be peace, said to Zayd, “Do not tell this mystery more plainly than this, and take care to comply (with the religious law).”
 • گفتن پیغامبر علیه السلام مر زید را که این سر را فاش تر از این مگو و متابعت نگاه دار
 • The Prophet said, “My Companions are (like) the stars, a candle to travellers (on the Way), and meteors to be cast at the devils.”
 • گفت پیغمبر که اصحابی نجوم ** رهروان را شمع و شیطان را رجوم‌‌
 • If every one had the eye and the strength to receive light from the sun of heaven,
 • هر کسی را گر بدی آن چشم و زور ** کاو گرفتی ز آفتاب چرخ نور
 • O base man, how would the star be needed to demonstrate the (existence of) sunlight?
 • کی ستاره حاجت استی ای ذلیل ** که بدی بر نور خورشید او دلیل‌‌
 • The Moon (the Prophet) is saying to earth and cloud and shadow, “I was a man, but it is revealed to me (that your God is one God).
 • ماه می‌‌گوید به خاک و ابر و فی ** من بشر بودم ولی یوحی الی‌‌
 • Like you, I was dark in my nature: the Sun's revelation gave me such a light as this. 3660
 • چون شما تاریک بودم در نهاد ** وحی خورشیدم چنین نوری بداد
 • I have a certain darkness in comparison with the (spiritual) suns, (but) I have light for the darknesses of (human) souls.
 • ظلمتی دارم به نسبت با شموس ** نور دارم بهر ظلمات نفوس‌‌
 • I am faint (less bright than the Sun) in order that thou mayst be able to bear (my beams), for thou art not the man for (a man who can bear) the most radiant Sun.
 • ز آن ضعیفم تا تو تابی آوری ** که نه مرد آفتاب انوری‌‌
 • I was woven (mingled) together, like honey and vinegar, that I might find the way to (cure) sickness of heart.
 • همچو شهد و سرکه در هم بافتم ** تا سوی رنج جگر ره یافتم‌‌
 • Since thou hast recovered from thine illness, O thou (that wert) in thrall (to it), leave the vinegar and continue to eat the honey.”
 • چون ز علت وارهیدی ای رهین ** سرکه را بگذار و می‌‌خور انگبین‌‌
 • (If) the throne of the heart has become restored to soundness and purged of sensuality, behold how the Merciful God is seated on His Throne. 3665
 • تخت دل معمور شد پاک از هوا ** بین که الرحمن علی العرش استوی‌‌
 • After this, God controls the heart without intermediary, since the heart has attained to this relation (with Him).
 • حکم بر دل بعد از این بی‌‌واسطه ** حق کند چون یافت دل این رابطه‌‌
 • This discourse hath no end. Where is Zayd, that I may counsel him not to seek notoriety?
 • این سخن پایان ندارد زید کو ** تا دهم پندش که رسوایی مجو
 • The (author's) return to the story of Zayd.
 • رجوع به حکایت زید
 • You will not find Zayd now, for he has fled: he has darted away from the shoe-row and dropped his shoes.
 • زید را اکنون نیابی کاو گریخت ** جست از صف نعال و نعل ریخت‌‌
 • Who are you (that you should hope to find him)? Zayd cannot even find himself, (he has vanished) like the star on which the sun shone.
 • تو که باشی زید هم خود را نیافت ** همچو اختر که بر او خورشید تافت‌‌
 • You will find neither mark nor trace of him, you will not find a straw (star) in the straw-strewn Way (the Milky Way). 3670
 • نی از او نقشی بیابی نی نشان ** نی کهی یابی نه راه کهکشان‌‌
 • Our senses and finite speech (reason) are obliterated in the light of the knowledge of our (Divine) King.
 • شد حواس و نطق با پایان ما ** محو نور دانش سلطان ما
 • Their (the God-intoxicated mystics') senses and understandings within (them) are (tossed), wave on wave, in (the sea of) they are assembled before Us.
 • حسها و عقلهاشان در درون ** موج در موج لدينا محضرون‌‌
 • When dawn comes, ’tis again the time of (bearing) the burden: the stars, which had become hidden, go (again) to work.
 • چون شب آمد باز وقت بار شد ** انجم پنهان شده بر کار شد
 • God gives back to the senseless ones their (lost) senses: (they return to consciousness) troop after troop, with rings (of mystic knowledge) in their ears,
 • بی‌‌هشان را وادهد حق هوشها ** حلقه حلقه حلقه‌‌ها در گوشها
 • Dancing, waving their hands in praise (of God), triumphing (and crying), “O Lord, Thou hast brought us to life.” 3675
 • پای کوبان دست افشان در ثنا ** ناز نازان ربنا أحییتنا
 • Those crumbled skins and bones have become (like) horsemen and have raised the dust:
 • آن جلود و آن عظام ریخته ** فارسان گشته غبار انگیخته‌‌
 • At Resurrection both the thankful and the ungrateful rush along from non-existence towards existence.
 • حمله آرند از عدم سوی وجود ** در قیامت هم شکور و هم کنود
 • Why do you turn away your head and pretend not to see? Did you not turn away your head at first, (when you were) in non-existence (and disbelieved that you would ever come into existence)?
 • سر چه می‌‌پیچی کنی نادیده‌‌ای ** در عدم ز اول نه سرپیچیده‌‌ای‌‌
 • You had planted your foot (firmly) in non-existence, saying, “Who will uproot me from my place?”
 • در عدم افشرده بودی پای خویش ** که مرا که بر کند از جای خویش‌‌
 • Are not you beholding the action of your Lord, who dragged you (into existence) by the forelock, 3680
 • می‌‌نبینی صنع ربانیت را ** که کشید او موی پیشانیت را
 • Until He drew you into (all) these various states (of being), which were not in your thought or fancy?
 • تا کشیدت اندر این انواع حال ** که نبودت در گمان و در خیال‌‌
 • That non-existence is always His slave: work (in His service), O demon! Solomon is living.
 • آن عدم او را هماره بنده است ** کار کن دیوا سلیمان زنده است‌‌
 • The demon is making large bowls like watering-troughs: he dare not say a word in refusal or in retort.
 • دیو می‌‌سازد جفان کالجواب ** زهره نی تا دفع گوید یا جواب‌‌
 • Look at yourself, how you are trembling with fear (of non-existence): know that nonexistence also is constantly trembling (lest God should bring it into existence).
 • خویش را بین چون همی‌‌لرزی ز بیم ** مر عدم را نیز لرزان دان مقیم‌‌
 • And if you are grasping at (worldly) dignities, ’tis from fear too that you are suffering agony of spirit. 3685
 • ور تو دست اندر مناصب می‌‌زنی ** هم ز ترس است آن که جانی می‌‌کنی‌‌
 • Except love of the most beauteous God everything, though (outwardly) it is (pleasant like) eating sugar, is (in truth) agony of spirit.
 • هر چه جز عشق خدای احسن است ** گر شکر خواری است آن جان کندن است‌‌
 • What is agony of spirit? To advance towards death and not grasp the Water of Life.
 • چیست جان کندن سوی مرگ آمدن ** دست در آب حیاتی نازدن‌‌
 • People fix both their eyes on earth and death: they have a hundred doubts concerning the Water of Life.
 • خلق را دو دیده در خاک و ممات ** صد گمان دارند در آب حیات‌‌
 • Strive that the hundred doubts may become ninety (may decrease): go (towards God) in the night (of this world), for if you slumber, the night will go (from you).
 • جهد کن تا صد گمان گردد نود ** شب برو ور تو بخسبی شب رود
 • In the dark night seek that (shining) Day: put in front (follow) the darkness consuming Reason. 3690
 • در شب تاریک جوی آن روز را ** پیش کن آن عقل ظلمت سوز را
 • In the evil-coloured night there is much good: the Water of Life is the mate of darkness.
 • در شب بد رنگ بس نیکی بود ** آب حیوان جفت تاریکی بود
 • How is it possible to lift up the head from slumber, whilst you are sowing a hundred such seeds of slothfulness?
 • سر ز خفتن کی توان برداشتن ** با چنین صد تخم غفلت کاشتن‌‌
 • Slumber is dead (unlawful) food is dead; they are friends (to each other): the merchant fell asleep and the night-thief got to work.
 • خواب مرده لقمه‌‌ی مرده یار شد ** خواجه خفت و دزد شب بر کار شد
 • Do you not know who your enemies are? Those made of fire are enemies to the existence of those made of earth.
 • تو نمی‌‌دانی که خصمانت کی‌‌اند ** ناریان خصم وجود خاکی‌‌اند
 • Fire is the enemy of water and its children, even as water is an enemy to the life of fire. 3695
 • نار خصم آب و فرزندان اوست ** همچنان که آب خصم جان اوست‌‌
 • Water kills fire because it is the enemy and foe of the children of water.
 • آب آتش را کشد زیرا که او ** خصم فرزندان آب است و عدو
 • To proceed, this fire is the fire of lust, wherein is the root of sin and error.
 • بعد از آن این نار نار شهوت است ** کاندر او اصل گناه و زلت است‌‌
 • The external fire may be quenched by some water, (but) the fire of lust is bringing (you) to Hell.
 • نار بیرونی به آبی بفسرد ** نار شهوت تا به دوزخ می‌‌برد
 • The fire of lust is not allayed by water, because it has the (insatiable) nature of Hell in respect of (inflicting) torment.
 • نار شهوت می‌‌نیارامد به آب ** ز انکه دارد طبع دوزخ در عذاب‌‌
 • What is the remedy for the fire of lust? The light of the Religion: your (the Moslems') light is the (means of) extinguishing the fire of the infidels. 3700
 • نار شهوت را چه چاره نور دین ** نورکم اطفاء نار الکافرین‌‌
 • What kills this fire? The Light of God. Make the light of Abraham your teacher,
 • چه کشد این نار را نور خدا ** نور ابراهیم را ساز اوستا
 • That this body of yours, which resembles wood (faggots), may be delivered from the fire of the Nimrod-like flesh (nafs).
 • تا ز نار نفس چون نمرود تو ** وارهد این جسم همچون عود تو
 • Fiery lust is not diminished by indulging it: it is diminished, without any escape (inevitably), by leaving it (ungratified).
 • شهوت ناری به راندن کم نشد ** او به ماندن کم شود بی‌‌هیچ بد
 • So long as thou art laying faggots on a fire, how will the fire be extinguished by a carrier of faggots?
 • تا که هیزم می‌‌نهی بر آتشی ** کی بمیرد آتش از هیزم کشی‌‌