English    Türkçe    فارسی   

3
1196-1245

 • O soul of thy father, this is the decisive sign: even if he (a prophet) die, God exalteth him.”
 • جان بابا این نشان قاطعست ** گر بمیرد نیز حقش رافعست
 • Comparison of the sublime Qur’án to the rod of Moses, and the death of Mustafá (Mohammed), on whom be peace, to the sleep of Moses, and those who seek to alter the Qur’án to the two young magicians who attempted to carry off the rod of Moses when they found him asleep.
 • تشبیه کردن قرآن مجید را به عصای موسی و وفات مصطفی را علیه السلام نمودن بخواب موسی و قاصدان تغییر قرآن را با آن دو ساحر بچه کی قصد بردن عصا کردند چو موسی را خفته یافتند
 • The lovingkindnesses of God made a promise to Mustafá (Mohammed), saying, “If thou shalt die, (yet) this Lesson (the Qur’án) shall not die.
 • مصطفی را وعده کرد الطاف حق ** گر بمیری تو نمیرد این سبق
 • I am exalting thy Book and Miracle, I am defending the Qur’án from those who would make it more or less.
 • من کتاب و معجزه‌ت را رافعم ** بیش و کم‌کن را ز قرآن مانعم
 • I am exalting thee in both worlds, I am driving away the scoffers from thy Tidings.
 • من ترا اندر دو عالم حافظم ** طاعنان را از حدیثت رافضم
 • None shall be able to make additions or omissions therein. Do not thou seek another protector better than Me. 1200
 • کس نتاند بیش و کم کردن درو ** تو به از من حافظی دیگر مجو
 • Day by day I will increase thy splendour, I will strike thy name on gold and on silver.
 • رونقت را روز روز افزون کنم ** نام تو بر زر و بر نقره زنم
 • For thy sake I will prepare pulpit and prayer-niche: in (My) love (for thee) thy vengeance hath become My vengeance.
 • منبر و محراب سازم بهر تو ** در محبت قهر من شد قهر تو
 • They (thy followers), from fear, are uttering thy name covertly and hiding when they perform their prayers;
 • نام تو از ترس پنهان می‌گوند ** چون نماز آرند پنهان می‌شوند
 • From terror and dread of the accursed infidels thy Religion is being hidden underground;
 • از هراس وترس کفار لعین ** دینت پنهان می‌شود زیر زمین
 • (But) I will fill the world, from end to end, with minarets; I will make blind the eyes of the recalcitrant. 1205
 • من مناره پر کنم آفاق را ** کور گردانم دو چشم عاق را
 • Thy servants will occupy cities and (seize) power: thy Religion will extend from the Fish to the Moon.
 • چاکرانت شهرها گیرند و جاه ** دین تو گیرد ز ماهی تا به ماه
 • We shall keep it living until the Resurrection: be not thou afraid of the annulment of the Religion, O Mustafá.
 • تا قیامت باقیش داریم ما ** تو مترس از نسخ دین ای مصطفی
 • O My Messenger, thou art not a sorcerer: thou art truthful, thou wearest the mantle of Moses.
 • ای رسول ما تو جادو نیستی ** صادقی هم‌خرقه‌ی موسیستی
 • To thee the Qur’án is even as the rod (of Moses): it swallows up (all) infidelities, like a dragon.
 • هست قرآن مر تو را همچون عصا ** کفرها را در کشد چون اژدها
 • If thou sleepest beneath a sod, (yet) deem as his rod that which thou hast spoken (My Word). 1210
 • تو اگر در زیر خاکی خفته‌ای ** چون عصایش دان تو آنچ گفته‌ای
 • Assailants have no power over his rod. Do thou (then) sleep, O King, a blessed sleep!
 • قاصدان را بر عصایش دست نی ** تو بخسپ ای شه مبارک خفتنی
 • (Whilst) thy body is asleep (in the tomb), thy Light in Heaven hath strung a bow for thy war (against the infidels).
 • تن بخفته نور تو بر آسمان ** بهر پیکار تو زه کرده کمان
 • The philosopher and that which his mouth doeth—the bow of thy Light is piercing him (and it) with arrows.”
 • فلسفی و آنچ پوزش می‌کند ** قوس نورت تیردوزش می‌کند
 • Thus He did, and (even) more than He said: he (the Prophet) slept (the sleep of death), but his fortune and prosperity slumbered not.
 • آنچنان کرد و از آن افزون که گفت ** او بخفت و بخت و اقبالش نخفت
 • “O soul of thy father, when a magician goes to sleep, his work becomes tarnished and dim.” 1215
 • جان بابا چونک ساحر خواب شد ** کار او بی رونق و بی‌تاب شد
 • Both (the magician's sons) kissed his grave and turned away (and came) to Egypt for the purpose of this mighty struggle.
 • هر دو بوسیدند گورش را و تفت ** تا بمصر از بهر آن پیگار زفت
 • When they came to Egypt for the sake of that enterprise, they sought after Moses and his house.
 • چون به مصر از بهر آن کار آمدند ** طالب موسی و خانه‌ی او شدند
 • It chanced that on the day of their arrival Moses was asleep under a palm-tree,
 • اتفاق افتاد کان روز ورود ** موسی اندر زیر نخلی خفته بود
 • So the folk gave them a clue to him, saying, “Go, seek yonder in the direction of the palm-grove.”
 • پس نشان دادندشان مردم بدو ** که برو آن سوی نخلستان بجو
 • When he (the magician's son) came (thither), he espied amongst the date trees a sleeper who was the wake fullest man in the world. 1220
 • چون بیامد دید در خرمابنان ** خفته‌ای که بود بیدار جهان
 • For pleasure's sake he had shut the two eyes of his head, (but) all Heaven and Earth were under his gaze.
 • بهر نازش بسته او دو چشم سر ** عرش و فرشش جمله در زیر نظر
 • Oh, (there is) many a one whose eye is awake and whose heart is asleep: what, in truth, should be seen by the eyes of creatures of water and clay?
 • ای بسا بیدارچشم و خفته‌دل ** خود چه بیند دید اهل آب و گل
 • (But) he that keeps his heart awake—though the eye of his head may sleep, it (his heart) will open a hundred eyes.
 • آنک دل بیدار دارد چشم سر ** گر بخسپد بر گشاید صد بصر
 • If you are not one of (illumined) heart, be awake (keep vigil), be a seeker of the (illumined) heart, and be (always) in strife (with your fleshly soul);
 • گر تو اهل دل نه‌ای بیدار باش ** طالب دل باش و در پیکار باش
 • But if your heart hath been awakened, sleep sound: thy (spiritual) eye is not absent from the seven (heavens) and the six (directions). 1225
 • ور دلت بیدار شد می‌خسپ خوش ** نیست غایب ناظرت از هفت و شش
 • The Prophet said, “Mine eye slumbers, but when doth my heart slumber in drowsiness?”
 • گفت پیغامبر که خسپد چشم من ** لیک کی خسپد دلم اندر وسن
 • The King is awake: suppose the guardsman is asleep, (what does it matter?). May (my) soul be sacrificed to the sleepers whose hearts are seeing!
 • شاه بیدارست حارس خفته گیر ** جان فدای خفتگان دل‌بصیر
 • The description of the heart's wakefulness, O spiritual man, would not be contained in thousands of rhymed couplets.
 • وصف بیداری دل ای معنوی ** در نگنجد در هزاران مثنوی
 • When they (the magicians) saw that he was sleeping outstretched, they made preparations for stealing the rod.
 • چون بدیدندش که خفتست او دراز ** بهر دزدی عصا کردند ساز
 • The magicians quickly approached the rod, saying, “We must go behind him and then snatch it (from him).” 1230
 • ساحران قصد عصا کردند زود ** کز پسش باید شدن وانگه ربود
 • When they prepared (to approach) a little nearer, the rod began to shake.
 • اندکی چون پیشتر کردند ساز ** اندر آمد آن عصا در اهتزاز
 • The rod quivered upon itself in such wise (that) both (magicians) on the spot became petrified by the shock (of terror).
 • آنچنان بر خود بلرزید آن عصا ** کان دو بر جا خشک گشتند از وجا
 • After that, it turned into a dragon and made a rush (at them): both fled, and pale of countenance
 • بعد از آن شد اژدها و حمله کرد ** هر دوان بگریختند و روی‌زرد
 • Began to fall on their faces from affright, tumbling panic-stricken down every slope.
 • رو در افتادن گرفتند از نهیب ** غلط غلطان منهزم در هر نشیب
 • Then to them it became certain that he (Moses) was from Heaven, since they were seeing the limit of (the power of) magicians. 1235
 • پس یقینشان شد که هست از آسمان ** زانک می‌دیدند حد ساحران
 • Afterwards diarrhoea and fever appeared in them, and their case reached the last gasp and the death-agony.
 • بعد از آن اطلاق و تبشان شد پدید ** کارشان تا نزع و جان کندن رسید
 • Then at once they sent a man to Moses to excuse that (which they had done),
 • پس فرستادند مردی در زمان ** سوی موسی از برای عذر آن
 • Saying, “We have put (thee) to the test, and how should (the thought of) testing thee occur to us unless there be envy (as a motive)?
 • کامتحان کردیم و ما را کی رسد ** امتحان تو اگر نبود حسد
 • We are sinners against the King (God): do thou crave pardon for us, O thou that art the elect of the elect of the Court of God.”
 • مجرم شاهیم ما را عفو خواه ** ای تو خاص الخاص درگاه اله
 • He pardoned (them), and at once they became well; they were striking their heads upon the earth (prostrating themselves) in the presence of Moses. 1240
 • عفو کرد و در زمان نیکو شدند ** پیش موسی بر زمین سر می‌زدند
 • Moses said, “I pardon (you), O nobles: your bodies and souls have become unlawful to (immune from) Hell.
 • گفت موسی عفو کردم ای کرام ** گشت بر دوزخ تن و جانتان حرام
 • Verily (’tis as though) I did not see you; O (my) two friends, make yourselves strangers to (refrain from) exculpation.
 • من شما را خود ندیدم ای دو یار ** اعجمی سازید خود را ز اعتذار
 • Come, even as ye are, alien in appearance (but) familiar (in reality), to combat for the King (God).”
 • همچنان بیگانه‌شکل و آشنا ** در نبرد آیید بهر پادشا
 • Then they kissed the earth and departed: they were waiting in expectation of the time and opportunity.
 • پس زمین را بوسه دادند و شدند ** انتظار وقت و فرصت می‌بدند
 • How the magicians from the cities assembled before Pharaoh and received robes of honour and laid their hands upon their breasts, (pledging themselves) to subdue his enemy (Moses), and saying, “Write this down against us.”
 • جمع آمدن ساحران از مداین پیش فرعون و تشریفها یافتن و دست بر سینه زدن در قهر خصم او کی این بر ما نویس
 • Those magicians came unto Pharaoh, and he gave them robes of honour exceedingly precious. 1245
 • تا بفرعون آمدند آن ساحران ** دادشان تشریفهای بس گران