English    Türkçe    فارسی   

3
1920-1969

 • That righteous servant does not make that intercession and invocation from his own mercifulness. 1920
 • آن شفاعت و آن دعا نه از رحم خود ** می‌کند آن بنده‌ی صاحب رشد
 • He has burned up (consumed away) his own mercifulness at the moment when he has lighted the lamp of love of God.
 • رحم خود را او همان دم سوختست ** که چراغ عشق حق افروختست
 • Love is the Hell-fire of his attributes, and it has burnt up the attributes of self, hair by hair.
 • دوزخ اوصاف او عشقست و او ** سوخت مر اوصاف خود را مو بمو
 • When did any night-traveller understand this distinction except Daqúqí? (He understood it), so that he sped into this (spiritual) empire.
 • هر طروقی این فروقی کی شناخت ** جز دقوقی تا درین دولت بتاخت
 • The story of Daqúqí and his miraculous gifts.
 • قصه‌ی دقوقی رحمة الله علیه و کراماتش
 • That Daqúqí had a fair front; he was a (spiritual) lord who loved (God) and possessed miraculous gifts.
 • آن دقوقی داشت خوش دیباجه‌ای ** عاشق و صاحب کرامت خواجه‌ای
 • He walked on earth as the moon in heaven: by him the spirits of the night-travellers became illumined. 1925
 • در زمین می‌شد چو مه بر آسمان ** شب‌روان راگشته زو روشن روان
 • He would not make his abode in any one place, he would not spend two days in a village.
 • در مقامی مسکنی کم ساختی ** کم دو روز اندر دهی انداختی
 • He said, “If I stay two days in one house, love of that dwelling-place is kindled in me.
 • گفت در یک خانه گر باشم دو روز ** عشق آن مسکن کند در من فروز
 • I am afraid of being beguiled by the dwelling-place: migrate, O my soul, and travel to independence.
 • غرة المسکن احاذره انا ** انقلی یا نفس سیری للغنا
 • I will not accustom my heart's nature to locality, (and I do this) in order that it may be pure in the (hour of) trial.”
 • لا اعود خلق قلبی بالمکان ** کی یکون خالصا فی الامتحان
 • During the day he was (engaged) in travel, during the night in ritual prayer: his eye (was) open on the King, and he (himself was) like the falcon. 1930
 • روز اندر سیر بد شب در نماز ** چشم اندر شاه باز او همچو باز
 • (He was) severed from the creatures (of God), (but) not on account of ill nature; isolated from man and woman, (but) not because of dualism.
 • منقطع از خلق نه از بد خوی ** منفرد از مرد و زن نه از دوی
 • A compassionate man to the creatures and beneficial (to them) as water; a goodly intercessor, and his prayers were answered.
 • مشفقی خلق و نافع همچو آب ** خوش شفعیی و دعااش مستجاب
 • (He was) kind to the good and the bad, and a sure refuge (for them); (he was) better than a mother, dearer than a father.
 • نیک و بد را مهربان و مستقر ** بهتر از مادر شهی‌تر از پدر
 • The Prophet said, “O sirs, to you I am compassionate and kind as a father,
 • گفت پیغامبر شما را ای مهان ** چون پدر هستم شفیق و مهربان
 • Because ye all are parts of me.” Why (then) will ye tear the part away from the whole? 1935
 • زان سبب که جمله اجزای منید ** جزو را از کل چرا بر می‌کنید
 • (When) the part is severed from the whole, it becomes useless; (when) the limb is severed from the body, it becomes carrion.
 • جزو از کل قطع شد بی کار شد ** عضو از تن قطع شد مردار شد
 • Till it is joined once more to the whole, it is dead: it has no consciousness of life;
 • تا نپیوندد بکل بار دگر ** مرده باشد نبودش از جان خبر
 • And if it move, yet it has no support: the newly severed limb also moves.
 • ور بجنبد نیست آن را خود سند ** عضو نو ببریده هم جنبش کند
 • If the part be severed and fall asunder from this (spiritual) whole, this is not the (kind of) whole that is liable to defect.
 • جزو ازین کل گر برد یکسو رود ** این نه آن کلست کو ناقص شود
 • Separation from it and conjunction with it are not (really) predicable; the defective thing has been mentioned (only) for the sake of comparison. 1940
 • قطع و وصل او نیاید در مقال ** چیز ناقص گفته شد بهر مثال
 • Return to the story of Daqúqí.
 • بازگشتن به قصه‌ی دقوقی
 • He (the Prophet) once compared ‘Alí to a lion, (but) the lion is not like him, though he (the Prophet) used (this expression).
 • مر علی را در مثالی شیر خواند ** شیر مثل او نباشد گرچه راند
 • From comparison (mithál) and likeness (mithl) and the difference between those (terms) push on, O youth, towards the story of Daqúqí:
 • از مثال و مثل و فرق آن بران ** جانب قصه‌ی دقوقی ای جوان
 • That one who in giving legal judgements was the Imám of the people and in piety bore away the ball from the angels;
 • آنک در فتوی امام خلق بود ** گوی تقوی از فرشته می‌ربود
 • That one who checkmated (eclipsed) the moon in wayfaring, while the Religion (itself) was jealous of his religiousness.
 • آنک اندر سیر مه را مات کرد ** هم ز دین‌داری او دین رشک خورد
 • Notwithstanding such piety and devotions and (nights passed in) performance of the ritual prayer, he was always seeking the elect (the saints) of God. 1945
 • با چنین تقوی و اوراد و قیام ** طالب خاصان حق بودی مدام
 • In travel his chief object was that he might come in touch for a moment with an elect servant (of God).
 • در سفر معظم مرادش آن بدی ** که دمی بر بنده‌ی خاصی زدی
 • Whilst he was going along the road, he would be saying, “O God, make me a companion of the elect.
 • این همی‌گفتی چو می‌رفتی براه ** کن قرین خاصگانم ای اله
 • O Lord, to those (saints) whom my heart knows I am a slave and one who has girt his loins and is ready to do (them) good service;
 • یا رب آنها راکه بشناسد دلم ** بنده و بسته‌میان ومجملم
 • And (as for) those whom I know not, do Thou, O God of the soul, make them kindly disposed to me who am debarred (from knowing them).”
 • و آنک نشناسم تو ای یزدان جان ** بر من محجوبشان کن مهربان
 • The Lord would say to him, “O most noble prince, what passion is this and what unquenchable thirst is this? 1950
 • حضرتش گفتی که ای صدر مهین ** این چه عشقست و چه استسقاست این
 • Thou hast My love: why art thou seeking other (than Mine)? When God is with thee, how dost thou seek man?”
 • مهر من داری چه می‌جویی دگر ** چون خدا با تست چون جویی بشر
 • He would answer, “O Lord, O Knower of the secret, Thou hast opened in my heart the way of supplication.
 • او بگفتی یا رب ای دانای راز ** تو گشودی در دلم راه نیاز
 • If I am seated in the midst of the Sea, yet have I set my desire on the water in the jug.
 • درمیان بحر اگر بنشسته‌ام ** طمع در آب سبو هم بسته‌ام
 • I am like David: I have ninety ewes, and yet desire for my rival's ewe hath arisen in me.
 • همچو داودم نود نعجه مراست ** طمع در نعجه‌ی حریفم هم بخاست
 • Greed for Thy love is glorious and grand; greed for (the love of) any besides Thee is shameful and corrupt.” 1955
 • حرص اندر عشق تو فخرست و جاه ** حرص اندر غیر تو ننگ و تباه
 • The lust and greed of the manly is advancement (in the spiritual Way), while that of the effeminate is disgrace and irreligion.
 • شهوت و حرص نران بیشی بود ** و آن حیزان ننگ و بدکیشی بود
 • The greed of (true) men is by the forward way, (but) greed in the effeminate goes backward.
 • حرص مردان از ره پیشی بود ** در مخنث حرص سوی پس رود
 • The one greed belongs to the perfection of manliness, while the other greed is (a cause of) opprobrium and disgust.
 • آن یکی حرص از کمال مردی است ** و آن دگر حرص افتضاح و سردی است
 • Ah, there is a very occult mystery here (in the fact) that Moses sets out to go towards a Khizr.
 • آه سری هست اینجا بس نهان ** که سوی خضری شود موسی روان
 • By God, do not tarry in anything (any spiritual position) that thou hast gained, (but crave more) like one suffering from dropsy who is never sated with water. 1960
 • همچو مستسقی کز آبش سیر نیست ** بر هر آنچ یافتی بالله مه‌ایست
 • This (Divine) court is the Infinite Plane. Leave the seat of honour behind: the Way is thy seat of honour.
 • بی نهایت حضرتست این بارگاه ** صدر را بگذار صدر تست راه
 • The mystery of Moses seeking Khizr, notwithstanding his perfection as a prophet and as one nigh unto God.
 • سر طلب کردن موسی خضر را علیهماالسلام با کمال نبوت و قربت
 • Learn from him with whom God spake, O noble sir! See what Kalím (Moses) says in his longing!
 • از کلیم حق بیاموز ای کریم ** بین چه می‌گوید ز مشتاقی کلیم
 • “Notwithstanding such a dignity and such a prophetic office (as I possess), I am a seeker of Khizr, (I am) quit of self-regard.”
 • با چنین جاه و چنین پیغامبری ** طالب خضرم ز خودبینی بری
 • (They said), “O Moses, thou hast forsaken thy people; thou hast wandered distraught in search of a blessed man.
 • موسیا تو قوم خود را هشته‌ای ** در پی نیکوپیی سرگشته‌ای
 • Thou art an emperor delivered from fear and hope: how long wilt thou wander? How long wilt thou seek? To what bound? 1965
 • کیقبادی رسته از خوف و رجا ** چند گردی چند جویی تا کجا
 • (He that is) thine is with thee, and thou art conscious of this. O (thou who art exalted as the) sky, how long wilt thou traverse the (low) earth?”
 • آن تو با تست و تو واقف برین ** آسمانا چند پیمایی زمین
 • Moses said, “Do not make this reproach (against me), do not waylay the Sun and the Moon.
 • گفت موسی این ملامت کم کنید ** آفتاب و ماه را کم ره زنید
 • I will fare as far as the meeting-place of the two seas, that (afterwards) I may be accompanied by the Sovereign of the time.
 • می‌روم تا مجمع البحرین من ** تا شوم مصحوب سلطان زمن
 • I will make Khizr a means to (the achievement of) my purpose: (either) that, or I will go onward and journey by night a long while.
 • اجعل الخضر لامری سببا ** ذاک او امضی و اسری حقبا