English    Türkçe    فارسی   

3
3544-3593

 • It (the world) is an eye-bandage (a spell that blinds the eye): (it is) wide (in appearance), and (in reality) mighty narrow: its laughter is weeping, its glory is entirely shame.
 • جسم بند آمد فراخ وسخت تنگ ** خنده‌ی او گریه فخرش جمله ننگ
 • Comparison of this world, which is wide in appearance and narrow in reality, (to a bathroom), and comparison (of the next world) to sleep, which is the (means of) release from this narrowness.
 • تشبیه دنیا کی بظاهر فراخست و بمعنی تنگ و تشبیه خواب کی خلاص است ازین تنگی
 • (This world is) like a bath-room which is very hot, (so that) you are distressed and your soul is melted (with anguish). 3545
 • همچو گرمابه که تفسیده بود ** تنگ آیی جانت پخسیده شود
 • Although the bath-room is broad and long, your soul is distressed and fatigued by the heat.
 • گرچه گرمابه عریضست و طویل ** زان تبش تنگ آیدت جان و کلیل
 • Your heart does not expand (you feel no relief) till you come out: what advantage, then, is the spaciousness of the room to you?
 • تا برون نایی بنگشاید دلت ** پس چه سود آمد فراخی منزلت
 • Or (it is) as though you should put on tight shoes, O misguided one, and go into a wide desert.
 • یا که کفش تنگ پوشی ای غوی ** در بیابان فراخی می‌روی
 • The spaciousness of the desert becomes narrow (distressing); that desert and plain becomes a prison to you.
 • آن فراخی بیابان تنگ گشت ** بر تو زندان آمد آن صحرا و دشت
 • Whoever sees you from afar says, “He blooms like a fresh anemone (he is cheerful and happy) in that desert”; 3550
 • هر که دید او مر ترا از دور گفت ** کو در آن صحرا چو لاله تر شکفت
 • He does not know that you, like the wicked, are outwardly in the rose-garden, (while) your soul is in lamentation.
 • او نداند که تو همچون ظالمان ** از برون در گلشنی جان در فغان
 • Your sleep is to put those shoes off, for (then) your soul is free from the body for a while.
 • خواب تو آن کفش بیرون کردنست ** که زمانی جانت آزاد از تنست
 • To the saints, O reader, sleep is a kingdom, as (it was to) the Men of the Cave in this world.
 • اولیا را خواب ملکست ای فلان ** همچو آن اصحاب کهف اندر جهان
 • They (sleep and) dream, and no (physical) sleep is there; they go into nonexistence, and no (material) door (is there).
 • خواب می‌بینند و آنجا خواب نه ** در عدم در می‌روند و باب نه
 • “(The body is) a narrow house, and the soul within is cramped: He (God) ruined it in order that He might make a royal palace. 3555
 • خانه‌ی تنگ و درون جان چنگ‌لوک ** کرد ویران تا کند قصر ملوک
 • I am cramped like the embryo in the womb: I have become nine months old: this migration has become urgent.
 • چنگ‌لوکم چون جنین اندر رحم ** نه‌مهه گشتم شد این نقلان مهم
 • Unless the throes of childbirth overtake my mother, (what should I do?): in this prison I am amidst the fire.
 • گر نباشد درد زه بر مادرم ** من درین زندان میان آذرم
 • My mother, namely, my nature (natural body), in consequence of its death-throes, is giving birth (to the spirit), to the end that the lamb (the spirit) may be released from the ewe,
 • مادر طبعم ز درد مرگ خویش ** می‌کند ره تا رهد بره ز میش
 • So that the lamb may graze in the green fields. Come, open thy womb, for this lamb has grown big.”
 • تا چرد آن بره در صحرای سبز ** هین رحم بگشا که گشت این بره گبز
 • If the pain of childbirth is grievous to the pregnant (woman), it is, for the embryo, the breaking of (its) prison. 3560
 • درد زه گر رنج آبستان بود ** بر جنین اشکستن زندان بود
 • The pregnant woman weeps at childbirth, saying, “Where is the refuge?”—but the embryo laughs, saying, “Deliverance has appeared.”
 • حامله گریان ز زه کاین المناص ** و آن جنین خندان که پیش آمد خلاص
 • Whatever mothers (bodies) there are under the sky—mineral, animal, or vegetable—
 • هرچه زیر چرخ هستند امهات ** از جماد و از بهیمه وز نبات
 • They are heedless, every one, of another's pain, except those persons that are discerning and perfect.
 • هر یکی از درد غیری غافل اند ** جز کسانی که نبیه و کامل‌اند
 • How should the man with a bushy beard know of his own house that which the man with a few hairs on his chin knows of (other) people's houses?
 • آنچ کوسه داند از خانه‌ی کسان ** بلمه از خانه خودش کی داند آن
 • What the man of heart (the clairvoyant mystic) knows of your condition you do not know of your own condition, O uncle. 3565
 • آنچ صاحب‌دل بداند حال تو ** تو ز حال خود ندانی ای عمو
 • Setting forth that whatever is (denoted by the terms) heedlessness and anxiety and indolence and darkness is all (derived) from the body, which belongs to the earth and the lower world.
 • بیان آنک هرچه غفلت و غم و کاهلی و تاریکیست همه از تنست کی ارضی است و سفلی
 • Heedlessness was (derived) from the body: when the body has become spirit, it inevitably beholds the mysteries (of the Unseen).
 • غفلت از تن بود چون تن روح شد ** بیند او اسرار را بی هیچ بد
 • When the earth is removed from the celestial atmosphere, there is neither night nor shade nor sunset.
 • چون زمین برخاست از جو فلک ** نه شب و نه سایه باشد نه دلک
 • Wherever shade and night or shadowy place exist, ’tis (caused) by the earth, not by the heavens and the moon.
 • هر کجا سایه‌ست و شب یا سایگه ** از زمین باشد نه از افلاک و مه
 • Likewise, ’tis from the faggots that the smoke always arises, not from the resplendent fires.
 • دود پیوسته هم از هیزم بود ** نه ز آتشهای مستنجم بود
 • The imagination falls into error and mistake; the intellect is (engaged) only in acts of true perception. 3570
 • وهم افتد در خطا و در غلط ** عقل باشد در اصابتها فقط
 • Every state of heaviness (sloth) and indolence, indeed, is (derived) from the body; the spirit, from its lightness (subtlety), is all on the wing.
 • هر گرانی و کسل خود از تنست ** جان ز خفت جمله در پریدنست
 • The face is red from the predominance of blood; the face is yellow from the movement (action) of the yellow bile.
 • روی سرخ از غلبه خونها بود ** روی زرد از جنبش صفرا بود
 • The face is white from the power of the phlegm; ’tis from the black bile that the face is swarthy.
 • رو سپید از قوت بلغم بود ** باشد از سودا که رو ادهم بود
 • In reality He (God) is the creator of effects, but followers of the husk (formalists) see nothing but the (secondary) cause.
 • در حقیقت خالق آثار اوست ** لیک جز علت نبیند اهل پوست
 • The kernel (intellect) that is not separated from the husks has no means (of escape) from doctor and disease; 3575
 • مغز کو از پوستها آواره نیست ** از طبیب و علت او را چاره نیست
 • (But) when a son of man is born twice, he plants his foot upon the head of (all) causes:
 • چون دوم بار آدمی‌زاده بزاد ** پای خود بر فرق علتها نهاد
 • The First Cause is not his religion; the particular (secondary) cause has no enmity against him (does him no harm).
 • علت اولی نباشد دین او ** علت جزوی ندارد کین او
 • He flies, like the sun, in the (spiritual) horizon with the bride, sincerity; and (material) form (is) as a veil (for him).
 • می‌پرد چون آفتاب اندر افق ** با عروس صدق و صورت چون تتق
 • Nay, beyond horizons and skies he is without locality, like spirits and intelligences.
 • بلک بیرون از افق وز چرخها ** بی مکان باشد چو ارواح و نهی
 • Nay, our intellects are the shadows (reflexions) of him: they fall, like shadows, at his feet. 3580
 • بل عقول ماست سایه‌های او ** می‌فتد چون سایه‌ها در پای او
 • Whenever the mujtahid (legist) knows a Statute, in that case he will not think of (employing) analogy;
 • مجتهد هر گه که باشد نص‌شناس ** اندر آن صورت نیندیشد قیاس
 • (But) in a case where he does not find a Statute, there he will produce an example from analogy.
 • چون نیابد نص اندر صورتی ** از قیاس آنجا نماید عبرتی
 • Comparison between Statute and analogy.
 • تشبیه نص با قیاس
 • Know for sure that Statute is the Revelation of the Holy Spirit and that the analogy made by the individual intellect is under (subordinate to) this.
 • نص وحی روح قدسی دان یقین ** وان قیاس عقل جزوی تحت این
 • The intellect is endued with apprehension and enlightenment by the Spirit: how should the Spirit become subject to its supervision?
 • عقل از جان گشت با ادراک و فر ** روح او را کی شود زیر نظر
 • But the Spirit makes an impression on the intellect, and in consequence of that impression the intellect exercises a certain governance. 3585
 • لیک جان در عقل تاثیری کند ** زان اثر آن عقل تدبیری کند
 • If the Spirit has declared a belief in you, as (in) Noah, where is the Sea and the Ship (Ark) and the Flood of Noah?
 • نوح‌وار ار صدقی زد در تو روح ** کو یم و کشتی و کو طوفان نوح
 • The intellect deems the impression to be the Spirit, but the light of the sun is very far from (being) the orb of the sun.
 • عقل اثر را روح پندارد ولیک ** نور خور از قرص خور دورست نیک
 • Hence a pilgrim (on the Mystic Way) is content with a loaf of bread (qursí), in order that by its light he may be thrown (directed) towards the (Divine) Orb (Qurs),
 • زان به قرصی سالکی خرسند شد ** تا ز نورش سوی قرص افکند شد
 • Because this light which is below is not lasting: it is sinking (every) day and night,
 • زانک این نوری که اندر سافل است ** نیست دایم روز و شب او آفل است
 • While he that has his abode and dwelling-place in the (Divine) Orb is plunged in that Light continually. 3590
 • وانک اندر قرص دارد باش و جا ** غرقه‌ی آن نور باشد دایما
 • Neither does cloud waylay him nor setting (of the sun): he is delivered from heart-wringing separation.
 • نه سحابش ره زند خود نه غروب ** وا رهید او از فراق سینه کوب
 • Such a person's origin was from the heavens, or if he was of the earth, he has been transmuted,
 • این‌چنین کس اصلش از افلاک بود ** یا مبدل گشت گر از خاک بود
 • Because a creature of earth cannot endure that its (the Sun's) beams should strike upon it everlastingly.
 • زانک خاکی را نباشد تاب آن ** که زند بر وی شعاعش جاودان