English    Türkçe    فارسی   

3
958-1007

 • Saying, “O officers, go back thither, and look very carefully in the upper rooms.”
 • کای عوانان باز گردید آن طرف ** نیک نیکو بنگرید اندر غرف
 • How it was divinely revealed to the mother of Moses that she should throw Moses into the water.
 • وحی آمدن به مادر موسی کی موسی را در آب افکن
 • Once more the revelation came: “Throw him into the water; keep thy face in hope and do not tear thy hair.
 • باز وحی آمد که در آبش فکن ** روی در اومید دار و مو مکن
 • Throw him into the Nile and put trust (in Me): I will bring thee to him happily.” 960
 • در فکن در نیلش و کن اعتماد ** من ترا با وی رسانم رو سپید
 • This discourse hath no end. All his (Pharaoh's) plots (only) entangled his (own) legs and feet.
 • این سخن پایان ندارد مکرهاش ** جمله می‌پیچید هم در ساق و پاش
 • He was killing hundreds of thousands of children outside, (whilst) Moses (remained) indoors in the upper part of the house.
 • صد هزاران طفل می‌کشت او برون ** موسی اندر صدر خانه در درون
 • Wherever were embryos (new-born children), in his frenzy that far-seeing blind man was killing them by cunning devices.
 • از جنون می‌کشت هر جا بد جنین ** از حیل آن کورچشم دوربین
 • The craft of the iniquitous Pharaoh was a dragon: it had devoured the craft of the kings of the world;
 • اژدها بد مکر فرعون عنود ** مکر شاهان جهان را خورده بود
 • But one that was a greater Pharaoh than it came into sight and swallowed both him and his craft. 965
 • لیک ازو فرعون‌تر آمد پدید ** هم ورا هم مکر او را در کشید
 • It (Pharaoh's craft) was a dragon: the rod (of Moses) became a dragon, and this devoured that by the aid of God.
 • اژدها بود و عصا شد اژدها ** این بخورد آن را به توفیق خدا
 • Hand is above hand: how far is this (series)? Up to God, for unto Him is the end.
 • دست شد بالای دست این تا کجا ** تا بیزدان که الیه المنتهی
 • For that (Omnipotence) is a sea without bottom or shore: beside it all the seas together are (but) as a torrent.
 • کان یکی دریاست بی غور و کران ** جمله دریاها چو سیلی پیش آن
 • If (human) devices and expedients are a dragon, (yet) beside (there is no god) except Allah they all are naught.
 • حیله‌ها و چاره‌ها گر اژدهاست ** پیش الا الله آنها جمله لاست
 • Now that my exposition has reached this point, it lays down its head and expires; and God best knoweth the right course. 970
 • چون رسید اینجا بیانم سر نهاد ** محو شد والله اعلم بالرشاد
 • That which was in Pharaoh, the same is in thee, but thy dragon is confined in the pit.
 • آنچ در فرعون بود اندر تو هست ** لیک اژدرهات محبوس چهست
 • Alas, all this (concerning Pharaoh) is what passes in thee: thou wouldst fain fasten it on Pharaoh.
 • ای دریغ این جمله احوال توست ** تو بر آن فرعون بر خواهیش بست
 • If they say it of thee, there arises in thee a feeling of estrangement; and (if they tell it) of another, it seems to thee a fable.
 • گر ز تو گویند وحشت زایدت ** ور ز دیگر آفسان بنمایدت
 • What ruin is wrought in thee by the accursed sensual soul! This familiar casts thee exceeding far (from God).
 • چه خرابت می‌کند نفس لعین ** دور می‌اندازدت سخت این قرین
 • Thy fire hath not Pharaoh's fuel; otherwise, it is one that throws out flames like Pharaoh. 975
 • آتشت را هیزم فرعون نیست ** ورنه چون فرعون او شعله‌زنیست
 • Story of the snake-catcher who thought the frozen serpent was dead and wound it in ropes and brought it to Baghdád.
 • حکایت مارگیر کی اژدهای فسرده را مرده پنداشت در ریسمانهاش پیچید و آورد به بغداد
 • Listen to a tale of the chronicler, in order that you may get an inkling of this veiled mystery.
 • یک حکایت بشنو از تاریخ‌گوی ** تا بری زین راز سرپوشیده بوی
 • A snake-catcher went to the mountains to catch a snake by his incantations.
 • مارگیری رفت سوی کوهسار ** تا بگیرد او به افسونهاش مار
 • Whether one be slow or speedy (in movement), he that is a seeker will be a finder.
 • گر گران و گر شتابنده بود ** آنک جویندست یابنده بود
 • Always apply yourself with both hands (with all your might) to seeking, for search is an excellent guide on the way.
 • در طلب زن دایما تو هر دو دست ** که طلب در راه نیکو رهبرست
 • (Though you be) lame and limping and bent in figure and unmannerly, ever creep towards Him and be in quest of Him. 980
 • لنگ و لوک و خفته‌شکل و بی‌ادب ** سوی او می‌غیژ و او را می‌طلب
 • Now by speech and now by silence and now by smelling, catch in every quarter the scent of the King.
 • گه بگفت و گه بخاموشی و گه ** بوی کردن گیر هر سو بوی شه
 • Jacob said to his sons, “Make search for Joseph beyond (all) bounds.
 • گفت آن یعقوب با اولاد خویش ** جستن یوسف کنید از حد بیش
 • In this search earnestly direct your every sense towards every side, like one that is ready.”
 • هر حس خود را درین جستن بجد ** هر طرف رانید شکل مستعد
 • He (Jacob) said, “Do not despair of God's breath (mercy)”; go thou (also) to and fro as one that has lost his son.
 • گفت از روح خدا لا تیاسوا ** همچو گم کرده پسر رو سو بسو
 • Inquire by means of the sense of the mouth, and lay your ears on the four roads of that (which ye seek). 985
 • از ره حس دهان پرسان شوید ** گوش را بر چار راه آن نهید
 • Whenever a sweet scent comes, smell in the direction of that mystery, for ye are acquainted with that direction.
 • هر کجا بوی خوش آید بو برید ** سوی آن سر کاشنای آن سرید
 • Whenever thou art aware of a kindness from any one, ’tis possible thou mayst find the way to the source of the kindness.
 • هر کجا لطفی ببینی از کسی ** سوی اصل لطف ره یابی عسی
 • All these lovely things are from a deep Sea: leave the part and keep thine eye (fixed) upon the Whole.
 • این همه خوشها ز دریاییست ژرف ** جزو را بگذار و بر کل دار طرف
 • The wars of mankind are for the sake of Beauty; the garniture of ungarnishedness is the sign of the Túbá tree.
 • جنگهای خلق بهر خوبیست ** برگ بی برگی نشان طوبیست
 • The angers of mankind are for the sake of Peace; restlessness is ever the snare for Rest. 990
 • خشمهای خلق بهر آشتیست ** دام راحت دایما بی‌راحتیست
 • Every blow is for the sake of fondness; every complaint makes (thee) aware of gratitude (due for benefits received).
 • هر زدن بهر نوازش را بود ** هر گله از شکر آگه می‌کند
 • Smell (all the way) from the part to the Whole, O noble one; smell (all the way) from opposite to opposite, O wise one.
 • بوی بر از جزو تا کل ای کریم ** بوی بر از ضد تا ضد ای حکیم
 • Assuredly wars bring peace; the snake-catcher sought the snake for the purpose of friendship.
 • جنگها می آشتی آرد درست ** مار گیر از بهر یاری مار جست
 • Man seeks a snake for the purpose of friendship and cares for one that is without care (for him).
 • بهر یاری مار جوید آدمی ** غم خورد بهر حریف بی‌غمی
 • He (the snake-catcher) was searching for a big snake round about the mountains and in the days of snow. 995
 • او همی‌جستی یکی ماری شگرف ** گرد کوهستان و در ایام برف
 • He espied there a huge dead dragon, at the aspect whereof his heart was filled with fear.
 • اژدهایی مرده دید آنجا عظیم ** که دلش از شکل او شد پر ز بیم
 • (Whilst) the snake-catcher was looking for snakes in the hard winter, he espied a dead dragon.
 • مارگیر اندر زمستان شدید ** مار می‌جست اژدهایی مرده دید
 • The snake-catcher catches snakes in order to amaze the people—behold the foolishness of the people!
 • مارگیر از بهر حیرانی خلق ** مار گیرد اینت نادانی خلق
 • Man is a mountain: how should he be led into temptation? How should a mountain become amazed at a snake?
 • آدمی کوهیست چون مفتون شود ** کوه اندر مار حیران چون شود
 • Wretched Man does not know himself: he has come from a high estate and fallen into lowlihood. 1000
 • خویشتن نشناخت مسکین آدمی ** از فزونی آمد و شد در کمی
 • Man has sold himself cheaply: he was satin, he has sewn himself on (become attached) to a tattered cloak.
 • خویشتن را آدمی ارزان فروخت ** بود اطلس خویش بر دلقی بدوخت
 • Hundreds of thousands of snakes and mountains are amazed at him: why (then) has he become amazed and fond of a snake?
 • صد هزاران مار و که حیران اوست ** او چرا حیران شدست و ماردوست
 • The snake-catcher took up that snake and came to Baghdád for the sake of (exciting) astonishment.
 • مارگیر آن اژدها را بر گرفت ** سوی بغداد آمد از بهر شگفت
 • In quest of a paltry fee he carried along a dragon like the pillar of a house,
 • اژدهایی چون ستون خانه‌ای ** می‌کشیدش از پی دانگانه‌ای
 • Saying, “I have brought a dead dragon: I have suffered agonies in hunting it.” 1005
 • کاژدهای مرده‌ای آورده‌ام ** در شکارش من جگرها خورده‌ام
 • He thought it was dead, but it was living, and he did not see it very well.
 • او همی مرده گمان بردش ولیک ** زنده بود و او ندیدش نیک نیک
 • It was frozen by frosts and snow: it was alive, but it presented the appearance of the dead.
 • او ز سرماها و برف افسرده بود ** زنده بود و شکل مرده می‌نمود