English    Türkçe    فارسی   

3
825-874

 • Onlar, bu şaraptan bir koku alarak gönüllerini vermişler, bu âlem şarabının küpünü kırmışlardır. 825
 • که به بوی دل در آن می بسته‌اند ** خم باده‌ی این جهان بشکسته‌اند
 • Ancak, ümitsiz ve o âlemden uzak olanlar, kâfirler gibi kabirlerinde gizlenmişler,
 • جز مگر آنها که نومیدند و دور ** همچو کفاری نهفته در قبور
 • İki âlemden de ümitlerini kesmişler, hadde hesaba gelmez dikenler ekmişlerdir!
 • ناامید از هر دو عالم گشته‌اند ** خارهای بی‌نهایت کشته‌اند
 • Hârût la Mârût, sarhoşluklarından “Ah ne olurdu, bulut gibi biz de yeryüzüne rahmet yağdırsak,
 • پس ز مستیها بگفتند ای دریغ ** بر زمین باران بدادیمی چو میغ
 • Bu zulüm yurduna adalet, insaf, ibadet ve vefayı yaysaydık” dediler.
 • گستریدیمی درین بی‌داد جا ** عدل و انصاف و عبادات و وفا
 • Onlar bunu dedi ama kaza ve kader de “Durun ayaklarınızın önünde gizli tuzaklar pek çok. 830
 • این بگفتند و قضا می‌گفت بیست ** پیش پاتان دام ناپیدا بسیست
 • Kendinize gelin de belâ çölüne küstahça gitmeyin… Kendinize gelin de körcesine Kerbelâ’ya at sürmeyin!
 • هین مدو گستاخ در دشت بلا ** هین مران کورانه اندر کربلا
 • Çünkü o çölde helâk olanların kıllarından, kemiklerinden yolcu, ayak basacak yer bulamaz.
 • که ز موی و استخوان هالکان ** می‌نیابد راه پای سالکان
 • Yol, baştanbaşa kıl, kemik, sinir doludur. Allah’ın kahır kılıcı, nice varları yok etmiştir!
 • جمله‌ی راه استخوان و موی و پی ** بس که تیغ قهر لاشی کرد شی
 • Allah, “Allah’ın inayetine erişen kullar, yeryüzünde yavaş ve mülâyim bir surette yürürler” dedi.
 • گفت حق که بندگان جفت عون ** بر زمین آهسته می‌رانند و هون
 • Ayağı yalın olan dikenlikte nasıl yürür? Dura, dura. Düşüne, düşüne, ihtiyatla adım ata ata! diyordu. 835
 • پا برهنه چون رود در خارزار ** جز بوقفه و فکرت و پرهیزگار
 • Kaza bunu söylüyordu ama onların kulakları, coşkunlukları yüzünden tıkanmış, sağır olmuştu.
 • این قضا می‌گفت لیکن گوششان ** بسته بود اندر حجاب جوششان
 • Varlıklarından kurtulanlardan başka herkesin gözlerini bağlamışlar, kulaklarını tıkamışlardır.
 • چشمها و گوشها را بسته‌اند ** جز مر آنها را که از خود رسته‌اند
 • Gözleri, Allah inayetinden başka ne açar, kızgınlığı sevgiden başka ne yatıştırır?
 • جز عنایت که گشاید چشم را ** جز محبت که نشاند خشم را
 • Dilerim, Allah ihsanı olmayan muvaffakiyete ulaşmak için çalışıp çabalama, dünyada kimseye mukadder olmasın, Doğruyu Allah daha iyi bilir.
 • جهد بی توفیق خود کس را مباد ** در جهان والله اعلم بالسداد
 • Firavun’un Musa aleyhisselâm’ı rüyada görmesi ve doğmaması için tedbirlere girişmesi
 • قصه‌ی خواب دیدن فرعون آمدن موسی را علیه السلام و تدارک اندیشیدن
 • Firavunun çalışıp çabalaması, Allah ihsanı olan muvaffakiyete ulaşmamıştı. Allah muvaffakiyet vermediği için de diktiği yırtılıp sökülüyordu. 840
 • جهد فرعونی چو بی توفیق بود ** هرچه او می‌دوخت آن تفتیق بود
 • Hükmünde binlerce müneccim, binlerce düş yorucu, binlerce büyücü vardı.
 • از منجم بود در حکمش هزار ** وز معبر نیز و ساحر بی‌شمار
 • Firavuna rüyasında Musa’nın doğacığını, Firavun’u ve saltanatını mahvedeceğini göstermişlerdi.
 • مقدم موسی نمودندش بخواب ** که کند فرعون و ملکش را خراب
 • Düş yorucularla müneccimlere “Bu hayâlin, bu kötü rüyanın delâlet ettiği şeyi nasıl defetmeli?” dedi.
 • با معبر گفت و با اهل نجوم ** چون بود دفع خیال و خواب شوم
 • Hepsi de dediler ki: “Bir tedbirde bulunalım, çocuğun doğmasına mâni olalım”
 • جمله گفتندش که تدبیری کنیم ** راه زادن را چو ره‌زن می‌زنیم
 • Doğum gecesi gelince Firavun kulları şu tedbiri kabul ettiler, şunu münasip gördüler: 845
 • تا رسید آن شب که مولد بود آن ** رای این دیدند آن فرعونیان
 • O gün İsrailoğullarını erkenden meydana, padişahın huzuruna götüreceklerdi.
 • که برون آرند آن روز از پگاه ** سوی میدان بزم و تخت پادشاه
 • “Ey İsrail oğulları, haydin… Sizi padişah filân yerde huzuruna çağırıyor.
 • الصلا ای جمله اسرائیلیان ** شاه می‌خواند شما را زان مکان
 • Sizi örtüsüz, nikapsız yüzünü gösterecek, sevaba ermek üzere size ihsanlarda bulunacak” diye tellâllar bağıracaklardı.
 • تا شما را رو نماید بی نقاب ** بر شما احسان کند بهر ثواب
 • Çünkü o esirler, Firavuna hiç yaklaşmazlardı, onu görmelerine izin yoktu.
 • کان اسیران را بجز دوری نبود ** دیدن فرعون دستوری نبود
 • Hatta yolda ona rastlasalar yüzükoyun yere kapanmaları emredilmişti. 850
 • گر فتادندی به ره در پیش او ** بهر آن یاسه بخفتندی برو
 • Kanun buydu: hiçbir esir, ister vakitli olsun, ister vakitsiz, o padişahın yüzünü göremeyecek.
 • یاسه این بد که نبیند هیچ اسیر ** در گه و بیگه لقای آن امیر
 • Yolda çavuşların seslerini duydu mu, yüzünü görmemek için duvara dönecekti.
 • بانگ چاووشان چو در ره بشنود ** تا ببیند رو به دیواری کند
 • Şayet yüzünü görürse mücrim sayılır, başına gelecek en kötü şeyler gelip çatardı.
 • ور ببیند روی او مجرم بود ** آنچ بتر بر سر او آن رود
 • Onlarda görmeleri men edilen o yüzü görmeyi pek isterlerdi. İnsan men edildiği şeye haristir derler.
 • بودشان حرص لقای ممتنع ** چون حریصست آدمی فیما منع
 • İsrailoğullarını, Musa aleyhisselâm’ın doğumuna mâni olmak üzere meydana çağırmaları
 • به میدان خواندن بنی اسرائیل برای حیله‌ی ولادت موسی علیه السلام
 • (Tellâllar bağırdılar:) “Esirler, meydana doğru koşun. Umulur ki padişahlar padişahı, size yüzünü gösterecek. İhsanlarda bulunacak!” 855
 • ای اسیران سوی میدانگه روید ** کز شهانشه دیدن و جودست امید
 • İsrailoğulları bu müjdeyi duyunca padişahın didarına susuz ve müştak olduklarından,
 • چون شنیدند مژده اسرائیلیان ** تشنگان بودند و بس مشتاق آن
 • Hileye inandılar. Süslenip püslenip o tarafa doğru koştular.
 • حیله را خوردند و آن سو تاختند ** خویشتن را بهر جلوه ساختند
 • Hikâye
 • حکایت
 • Hani şunun gibi: Burada da hilekâr Moğollar, “Mısırlılardan birini arıyoruz.
 • همچنان کاینجا مغول حیله‌دان ** گفت می‌جویم کسی از مصریان
 • Mısırlıları bu tarafa toplayın da aradığımızı ele geçirelim” derler.
 • مصریان را جمع آرید این طرف ** تا در آید آنک می‌باید بکف
 • Kim gelirse “ hayır bu değil. Sen geç oracıkta otur” derler de, 860
 • هر که می‌آمد بگفتا نیست این ** هین در آ خواجه در آن گوشه نشین
 • Bu suretle herkes derlenip toparlandı mı bu hileyle hepsinin boynunu vururlar.
 • تا بدین شیوه همه جمع آمدند ** گردن ایشان بدین حیلت زدند
 • Onlar, ezan sesi duyunca Allah davetçisine uymazlardı ya… Onun şomluğu yüzünden.
 • شومی آنک سوی بانگ نماز ** داعی الله را نبردندی نیاز
 • Hilekâr Moğolların daveti, onları ölüme kadar çekti, sürdü. Akıllı kişi, sakın Şeytan’ın hilesinden!
 • دعوت مکارشان اندر کشید ** الحذر از مکر شیطان ای رشید
 • Yoksulların, muhtaçların seslerini içesiye duy da hilebaz kişinin sesi, kulağını tutup çekmesin!
 • بانگ درویشان و محتاجان بنوش ** تا نگیرد بانگ محتالیت گوش
 • Yoksullar, tamahkâr ve kötü huylu adamlarsa bile sen yine gönül sahibini onların içinde ara! 865
 • گر گدایان طامع‌اند و زشت‌خو ** در شکم‌خواران تو صاحب‌دل بجو
 • Denizin dibinde inciler, taşlarla karışık olarak bulunur. Övülecek şeyler, ayıplar, kusurlar arasında olur.
 • در تگ دریا گهر با سنگهاست ** فخرها اندر میان ننگهاست
 • İsrailoğulları coşarak erkenden meydana doğru koştular.
 • پس بجوشیدند اسرائیلیان ** از پگه تا جانب میدان دوان
 • Firavun bu hileyle onları meydana götürünce güzelim yüzünü onlara gösterdi.
 • چون بحیلتشان به میدان برد او ** روی خود ننمودشان بس تازه‌رو
 • Gönüllerini aldı, ihsanlarda bulundu, vaatler etti.
 • کرد دلداری و بخششها بداد ** هم عطا هم وعده‌ها کرد آن قباد
 • Ondan sonrada “ Canınız için ne olur. Bu akşam hepiniz bu meydan da kalın, burada yatın uyuyun” dedi. 870
 • بعد از آن گفت از برای جانتان ** جمله در میدان بخسپید امشبان
 • Cevap vererek dediler ki, “Sana kulluk eder, sözünü dinler hatta dilersen burada bir ay otururuz”
 • پاسخش دادند که خدمت کنیم ** گر تو خواهی یک مه اینجا ساکنیم
 • Firavunun, doğum gecesi, İsrailoğullarını karılarından ayırdığına sevinerek meydandan şehre dönmesi
 • بازگشتن فرعون از میدان به شهر شاد بتفریق بنی اسرائیل از زنانشان در شب حمل
 • Firavunun, geceleyin “Bu gece doğum gecesi, fakat hepside karılarından ayrı” diye sevinerek geri döndü.
 • شه شبانگه باز آمد شادمان ** کامشبان حملست و دورند از زنان
 • Haznedarı İmran da yanındaydı. Onunla konuşa konuşa şehre geldi.
 • خازنش عمران هم اندر خدمتش ** هم به شهر آمد قرین صحبتش
 • Ona, “İmran, bu gece sen de burada yat, karının yanına gitme onunla buluşma” dedi.
 • گفت ای عمران برین در خسپ تو ** هین مرو سوی زن و صحبت مجو