English    Türkçe    فارسی   

1
143-167

 • این ندارد آخر از آغاز گوی ** رو تمام این حکایت باز گوی‌‌
 • This (mystery) hath no end: tell of the beginning. Go, relate the conclusion of this tale.
 • خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه جهت دریافتن رنج کنیزک‌‌
 • How that saint demanded of the king to be alone for the purpose of discovering her malady.
 • گفت ای شه خلوتی کن خانه را ** دور کن هم خویش و هم بیگانه را
 • He said: “O king, make the house empty; send away both kinsfolk and strangers.
 • کس ندارد گوش در دهلیزها ** تا بپرسم زین کنیزک چیزها 145
 • Let no one listen in the entrance-halls, that I may ask certain things of this handmaiden.”
 • خانه خالی ماند و یک دیار نی ** جز طبیب و جز همان بیمار نی‌‌
 • The house was left empty, and not one inhabitant (remained): nobody save the physician and that sick girl.
 • نرم نرمک گفت شهر تو کجاست ** که علاج اهل هر شهری جداست‌‌
 • Very gently he said (to her), “Where is thy native town? for the treatment suitable to the people of each town is separate.
 • و اندر آن شهر از قرابت کیستت ** خویشی و پیوستگی با چیستت‌‌
 • And in that town who is related to thee? With what hast thou kinship and affinity?”
 • دست بر نبضش نهاد و یک به یک ** باز می‌‌پرسید از جور فلک‌‌
 • He laid his hand on her pulse and put questions, one by one, about the injustice of Heaven.
 • چون کسی را خار در پایش جهد ** پای خود را بر سر زانو نهد 150
 • When a thorn darts into any one's foot, he sets his foot upon his knee,
 • وز سر سوزن همی‌‌جوید سرش ** ور نیابد می‌‌کند با لب ترش‌‌
 • And keeps searching for its head with the point of a needle, and if he does not find it, he keeps moistening it (the place) with his lip.
 • خار در پا شد چنین دشوار یاب ** خار در دل چون بود واده جواب‌‌
 • A thorn in the foot is so hard to find: how (then) is it with a thorn in the heart? Answer (that)!
 • خار در دل گر بدیدی هر خسی ** دست کی بودی غمان را بر کسی‌‌
 • If every base fellow had seen the thorn in the heart, when would sorrows gain the upper hand over any one?
 • کس به زیر دم خر خاری نهد ** خر نداند دفع آن بر می‌‌جهد
 • Somebody sticks a thorn under a donkey's tail: the donkey does not know how to get rid of it: he starts jumping.
 • بر جهد و ان خار محکمتر زند ** عاقلی باید که خاری بر کند 155
 • He jumps, and the thorn strikes more firmly (pierces deeper): it needs an intelligent person to extract a thorn.
 • خر ز بهر دفع خار از سوز و درد ** جفته می‌‌انداخت صد جا زخم کرد
 • In order to get rid of the thorn, the donkey from irritation and pain went on kicking and dealing blows in a hundred places,
 • آن حکیم خارچین استاد بود ** دست می‌‌زد جا به جا می‌‌آزمود
 • (But) that thorn-removing physician was an expert: putting his hand on one spot after another, he tested (it).
 • ز ان کنیزک بر طریق داستان ** باز می‌‌پرسید حال دوستان‌‌
 • He inquired of the girl concerning her friends, by way of narrative,
 • با حکیم او قصه‌‌ها می‌‌گفت فاش ** از مقام و خاجگان و شهر تاش‌‌
 • And she disclosed to the physician (many) circumstances touching her home and (former) masters and town and dwelling.
 • سوی قصه گفتنش می‌‌داشت گوش ** سوی نبض و جستنش می‌‌داشت هوش‌‌ 160
 • He listened to her story (while) he continued to observe her pulse and its beating,
 • تا که نبض از نام کی گردد جهان ** او بود مقصود جانش در جهان‌‌ا ن‌‌
 • So that at whosoever's name her pulse should begin to throb, (he might know that) that person is the object of her soul's desire in the world.
 • دوستان شهر او را بر شمرد ** بعد از آن شهری دگر را نام برد
 • He reckoned up the friends and town; then he mentioned another town by name.
 • گفت چون بیرون شدی از شهر خویش ** در کدامین شهر بوده ستی تو بیش‌‌
 • He said: “When you went forth from your own town, in which town did you live mostly?”
 • نام شهری گفت وز آن هم در گذشت ** رنگ روی و نبض او دیگر نگشت‌‌
 • She mentioned the name of a certain town and from that too she passed on (to speak of another, and meanwhile) there was no change in the colour of her face or in her pulse.
 • خواجگان و شهرها را یک به یک ** باز گفت از جای و از نان و نمک‌‌ 165
 • Masters and towns, one by one, she told of, and about dwelling-place and bread and salt.
 • شهر شهر و خانه خانه قصه کرد ** نی رگش جنبید و نی رخ گشت زرد
 • She told stories of many a town and many a house, (and still) no vein of her quivered nor did her cheek grow pale.
 • نبض او بر حال خود بد بی‌‌گزند ** تا بپرسید از سمرقند چو قند
 • Her pulse remained in its normal state, unimpaired, till he asked about Samarcand, the (city) sweet as candy.