English    Türkçe    فارسی   

1
168-192

 • نبض جست و روی سرخ و زرد شد ** کز سمرقندی زرگر فرد شد
 • (Thereat) her pulse jumped and her face went red and pale (by turns), for she had been parted from a man of Samarcand, a goldsmith.
 • چون ز رنجور آن حکیم این راز یافت ** اصل آن درد و بلا را باز یافت‌‌
 • When the physician found out this secret from the sick (girl), he discerned the source of that grief and woe.
 • گفت کوی او کدام است در گذر ** او سر پل گفت و کوی غاتفر 170
 • He said: “Which is his quarter in passing (through the town)?” “Sar-i Pul (Bridgehead),” she replied, “and Ghátafar street.”
 • گفت دانستم که رنجت چیست زود ** در خلاصت سحرها خواهم نمود
 • Said he: “I know what your illness is and I will at once display the arts of magic in delivering you.
 • شاد باش و فارغ و ایمن که من ** آن کنم با تو که باران با چمن‌‌
 • Be glad and care-free and have no fear, for I will do to you that which rain does to the meadow.
 • من غم تو می‌‌خورم تو غم مخور ** بر تو من مشفق‌‌ترم از صد پدر
 • I will be anxious for you, be not you anxious: I am kinder to you than a hundred fathers.
 • هان و هان این راز را با کس مگو ** گر چه از تو شه کند بس جستجو
 • Beware! tell not this secret to any one, not though the king should make much inquiry from you.
 • چون که اسرارت نهان در دل شود ** آن مرادت زودتر حاصل شود 175
 • When your heart becomes the grave of your secret, that desire of yours will be gained more quickly.”
 • گفت پیغمبر که هر که سر نهفت ** زود گردد با مراد خویش جفت‌‌
 • The Prophet said that any one who hides his inmost thought will soon attain to the object of his desire.
 • دانه چون اندر زمین پنهان شود ** سر آن سر سبزی بستان شود
 • When the seed is hidden in the earth, its inward secret becomes the verdure of the garden.
 • زر و نقره گر نبودندی نهان ** پرورش کی یافتندی زیر کان‌‌
 • If gold and silver were not hidden, how would they get nourishment (grow and ripen) in the mine?
 • وعده‌‌ها و لطفهای آن حکیم ** کرد آن رنجور را ایمن ز بیم‌‌
 • The promises and soothing words of the physician made the sick (girl) safe (free) from fear.
 • وعده‌‌ها باشد حقیقی دل پذیر ** وعده‌‌ها باشد مجازی تاسه‌‌گیر 180
 • There are true promises, grateful to the heart; there are false promises, fraught with disquietude.
 • وعده‌‌ی اهل کرم گنج روان ** وعده‌‌ی نااهل شد رنج روان‌‌
 • The promise of the noble is a flowing (bountiful) treasure; the promise of the unworthy becomes anguish of soul.
 • دریافتن آن ولی رنج را و عرض کردن رنج او را پیش پادشاه
 • How the saint, having discovered the (cause of) the illness, laid it before the king.
 • بعد از آن برخاست و عزم شاه کرد ** شاه را ز ان شمه‌‌ای آگاه کرد
 • Then he arose and went to see the king and acquainted him with a portion of that matter.
 • گفت تدبیر آن بود کان مرد را ** حاضر آریم از پی این درد را
 • “The (best) plan,” said he, “is that we should bring the man here for the sake of (curing) this malady.
 • مرد زرگر را بخوان ز ان شهر دور ** با زر و خلعت بده او را غرور
 • Summon the goldsmith from that far country; beguile him with gold and robes of honour.”
 • فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند به آوردن زرگر
 • How the king sent messengers to Samarcand to fetch the goldsmith.
 • شه فرستاد آن طرف یک دو رسول ** حاذقان و کافیان بس عدول‌‌ 185
 • The king sent thither one or two messengers, clever men and competent and very just.
 • تا سمرقند آمدند آن دو امیر ** پیش آن زرگر ز شاهنشه بشیر
 • Those two Amírs came to Samarcand and went to the goldsmith, bearing the good news from the king.
 • کای لطیف استاد کامل معرفت ** فاش اندر شهرها از تو صفت‌‌
 • Saying, “O fine master, perfect in knowledge, thou whose quality (of perfection in thy craft) is famous in (all) the lands,
 • نک فلان شه از برای زرگری ** اختیارت کرد زیرا مهتری‌‌
 • Lo, such-and-such a king hath chosen thee for (thy skill in) the goldsmith's craft, because thou art eminent.
 • اینک این خلعت بگیر و زر و سیم ** چون بیایی خاص باشی و ندیم‌‌
 • Look now, receive this robe of honour and gold and silver; when thou comest (to the king), thou wilt be a favourite and boon-companion.”
 • مرد مال و خلعت بسیار دید ** غره شد از شهر و فرزندان برید 190
 • The man saw the much wealth and the many robes: he was beguiled, he parted from his town and children.
 • اندر آمد شادمان در راه مرد ** بی‌‌خبر کان شاه قصد جانش کرد
 • Blithely the man came into the road, unaware that the king had formed a design against his life.
 • اسب تازی بر نشست و شاد تاخت ** خونبهای خویش را خلعت شناخت‌‌
 • He mounted an Arab horse and sped on joyously: (what really was) the price of his blood he deemed a robe of honour.