English    Türkçe    فارسی   

2
2755-2779

 • چاشنی گیر دلم شد با فروغ ** راست را داند حقیقت از دروغ‏ 2755
 • My heart, which tastes (and distinguishes), has become bright (like a clear mirror): it really knows truth from falsehood.
 • به اقرار آوردن معاویه ابلیس را
 • How Mu‘áwiya—may God be well-pleased with him!— induced Iblís to confess.
 • تو چرا بیدار کردی مر مرا ** دشمن بیداریی تو ای دغا
 • Why did you awaken me? You are the enemy of wakefulness, O trickster.
 • همچو خشخاشی همه خواب آوری ** همچو خمری عقل و دانش را بری‏
 • You are like poppy-seeds: you put every one to sleep. You are like wine: you take away understanding and knowledge.
 • چار میخت کرده‏ام هین راست گو ** راست را دانم تو حیلتها مجو
 • I have impaled you. Come, tell the truth, I know what is true: do not seek evasions.
 • من ز هر کس آن طمع دارم که او ** صاحب آن باشد اندر طبع و خو
 • I expect from every person (only) that of which by nature and disposition he is the owner.
 • من ز سرکه می‏نجویم شکری ** مر مخنث را نگیرم لشکری‏ 2760
 • I do not look for any sugar from vinegar; I do not take the catamite for a soldier.
 • همچو گبران من نجویم از بتی ** کاو بود حق یا خود از حق آیتی‏
 • I do not, like (idolatrous) infidels, seek (expect) from an idol that it should be God or even a sign from God.
 • من ز سرگین می‏نجویم بوی مشک ** من در آب جو نجویم خشت خشک‏
 • I do not seek the smell of musk from dung; I do not seek dry bricks in river water.
 • من ز شیطان این نجویم کاوست غیر ** که مرا بیدار گرداند به خیر
 • From Satan, who is other (than good), I do not look for this— that he should awaken me with good (intent).”
 • راست گفتن ابلیس ضمیر خود را به معاویه‏
 • How Iblís told truly his hidden thought to Mu‘áwiya—may God be well-pleased with him!
 • گفت بسیار آن بلیس از مکر و غدر ** میر از او نشنید کرد استیز و صبر
 • Iblís spoke many words of deceit and treachery, (but) the Amír hearkened not to him and strove (against him) and showed fortitude.
 • از بن دندان بگفتش بهر آن ** کردمت بیدار می‏دان ای فلان‏ 2765
 • (At length), with the bitterest pangs he (Iblís) said: “O such-and-such, know that I awakened you for the purpose
 • تا رسی اندر جماعت در نماز ** از پی پیغمبر دولت فراز
 • That you might join the congregation (of Moslems) in praying after the Prophet of high estate.
 • گر نماز از وقت رفتی مر ترا ** این جهان تاریک گشتی بی‏ضیا
 • If the time of prayers had passed, this world would have become dark to you and without a gleam of light;
 • از غبین و درد رفتی اشکها ** از دو چشم تو مثال مشکها
 • (And then) from disappointment and grief tears would have flowed from your two eyes in the fashion of (water from) water-skins,
 • ذوق دارد هر کسی در طاعتی ** لاجرم نشکیبد از وی ساعتی‏
 • (Because) every one has delight in some act of devotion and consequently cannot bear to miss it (even) for a short while.
 • آن غبین و درد بودی صد نماز ** کو نماز و کو فروغ آن نیاز 2770
 • That disappointment and grief would have been (as) a hundred prayers: what is (ritual) prayer in comparison with the (spiritual) glow of humble supplication?”
 • فضیلت حسرت خوردن آن مخلص بر فوت نماز جماعت‏
 • The excellence of the remorse felt by one who was sincere (in his devotion) for having missed the congregational prayers.
 • آن یکی می‏رفت در مسجد درون ** مردم از مسجد همی‏آمد برون‏
 • A certain man was going into the mosque (when) the people were coming out of the mosque.
 • گفت پرسان که جماعت را چه بود ** که ز مسجد می‏برون آیند زود
 • He began to ask (one of them), saying, “What ails the congregation that they are coming out of the mosque (so) soon?”
 • آن یکی گفتش که پیغمبر نماز ** با جماعت کرد و فارغ شد ز راز
 • That person said to him, “The Prophet has prayed with the congregation and finished (his) communion.
 • تو کجا در می‏روی ای مرد خام ** چون که پیغمبر بداده ست السلام‏
 • How art thou going in, O foolish man, when the Prophet has given the blessing?”
 • گفت آه و دود از آن اه شد برون ** آه او می‏داد از دل بوی خون‏ 2775
 • He cried, “Ah!” and smoke issued from that (burning) sigh: his sigh was giving forth the smell of blood from his heart.
 • آن یکی از جمع گفت این آه را ** تو به من ده و آن نماز من ترا
 • A certain man said, “Give (me) that sigh and may this (ritual) prayer of mine be (bestowed) on thee as a gift!”
 • گفت دادم آه و پذرفتم نماز ** او ستد آن آه را با صد نیاز
 • He answered, “I give the sigh and accept the prayers.” He (the other) took that sigh with a hundred yearnings (towards God).
 • شب به خواب اندر بگفتش هاتفی ** که خریدی آب حیوان و شفا
 • At night, whilst (he was) asleep, a Voice said to him, “Thou hast bought the Water of Life and salvation.
 • حرمت این اختیار و این دخول ** شد نماز جمله‏ی خلقان قبول‏
 • In honour of this choice and this appropriation the prayers of all the people have been accepted.”
 • تتمه‏ی اقرار ابلیس به معاویه مکر خود را
 • Conclusion of the confession made by Iblís to Mu‘áwiya of his deceit.