English    Türkçe    فارسی   

2
3175-3199

 • چون ملایک گو که لا علم لنا ** یا الهی غیر ما علمتنا 3175
 • Like the angels, say, “We have no knowledge, O God, except what Thou hast taught us.”
 • قصه‏ی اعرابی و ریگ در جوال کردن و ملامت کردن آن فیلسوف او را
 • Story of the desert Arab and his putting sand in the sack and the philosopher's rebuking him.
 • یک عرابی بار کرده اشتری ** دو جوال زفت از دانه پری‏
 • A certain Arab of the desert loaded a camel with two big sacks—(there was) one full of grain.
 • او نشسته بر سر هر دو جوال ** یک حدیث انداز کرد او را سؤال‏
 • He was seated on the top of both sacks. A glib philosopher questioned him.
 • از وطن پرسید و آوردش به گفت ** و اندر آن پرسش بسی درها بسفت‏
 • He asked him about his native land and led him to talk and said many fine things in the course of (his) enquiry.
 • بعد از آن گفتش که این هر دو جوال ** چیست آگنده بگو مصدوق حال‏
 • Afterwards he said to him, “What are these two sacks filled with? Tell (me) the truth of the matter.”
 • گفت اندر یک جوالم گندم است ** در دگر ریگی نه قوت مردم است‏ 3180
 • He replied, “In one sack I have wheat; in the other is some sand—not food for men.”
 • گفت تو چون بار کردی این رمال ** گفت تا تنها نماند آن جوال‏
 • “Why,” he asked, “did you load this sand?” “In order that the other sack might not remain alone,” he replied.
 • گفت نیم گندم آن تنگ را ** در دگر ریز از پی فرهنگ را
 • “For wisdom's sake,” said he, “pour half the wheat of that pannier into the other,
 • تا سبک گردد جوال و هم شتر ** گفت شاباش ای حکیم اهل و حر
 • So that the sacks may be lightened, and the camel too.” He (the Arab) cried, “Bravo! O clever and noble sage!
 • این چنین فکر دقیق و رای خوب ** تو چنین عریان پیاده در لغوب‏
 • Such subtle thought and excellent judgement! And you so naked, (journeying) on foot and in fatigue!”
 • رحمتش آمد بر حکیم و عزم کرد ** کش بر اشتر بر نشاند نیک مرد 3185
 • The good man took pity on the philosopher and resolved to mount him on the camel.
 • باز گفتش ای حکیم خوش سخن ** شمه‏ای از حال خود هم شرح کن‏
 • He said to him again, “O fair-spoken sage, explain a little about your own circumstances as well.
 • این چنین عقل و کفایت که تراست ** تو وزیری یا شهی بر گوی راست‏
 • (With) such intelligence and talent as you have, are you a vizier or a king? Tell the truth.”
 • گفت این هر دو نیم از عامه‏ام ** بنگر اندر حال و اندر جامه‏ام‏
 • He answered, “I am not (either of) these two: I am of the common folk. Look at my appearance and dress.”
 • گفت اشتر چند داری چند گاو ** گفت نه این و نه آن ما را مکاو
 • He asked, “How many camels have you? How many oxen?” “I have neither these nor those,” he replied: “do not dig at me.”
 • گفت رختت چیست باری در دکان ** گفت ما را کو دکان و کو مکان‏ 3190
 • He said, “At any rate, what goods have you in your shop?” He answered, “Where have I a shop, and where a dwelling-place?”
 • گفت پس از نقد پرسم نقد چند ** که تویی تنها رو و محبوب پند
 • “Then,” said he, “I will ask about money. How much money (have you)?—for you are a solitary wanderer and one whose counsel is prized.
 • کیمیای مس عالم با تو است ** عقل و دانش را گهر تو بر تو است‏
 • With you is the elixir which changes the copper of the world (into) gold: understanding and knowledge are inlaid with pearls.”
 • گفت و الله نیست یا وجه العرب ** در همه ملکم وجوه قوت شب‏
 • “By God,” he replied, “O chief of the Arabs, in my whole property there is not the means of (buying) food for the night.
 • پا برهنه تن برهنه می‏دوم ** هر که نانی می‏دهد آن جا روم‏
 • I run about with bare feet and naked body. If any one will give me a loaf of bread—thither I go.
 • مر مرا زین حکمت و فضل و هنر ** نیست حاصل جز خیال و درد سر 3195
 • From this wisdom and learning and excellence (of mind) I have got nothing but phantasy and headache.”
 • پس عرب گفتش که شو دور از برم ** تا نبارد شومی تو بر سرم‏
 • Then the Arab said to him, “Begone far from my side, so that your ill-luck may not rain upon me.
 • دور بر آن حکمت شومت ز من ** نطق تو شرم است بر اهل زمن‏
 • Take far away from me that unlucky wisdom of yours: your speech is unlucky for (all) the people of the time.
 • یا تو آن سو رو من این سو می‏دوم ** ور ترا ره پیش من واپس روم‏
 • Either go you in that direction, and I will run in this direction; or if your way be forwards, I will go back.
 • یک جوالم گندم و دیگر ز ریگ ** به بود زین حیله‏های مرده‏ریگ‏
 • One sack of wheat and the other of sand is better for me than these vain contrivings.