English    Türkçe    فارسی   

3
1075-1099

  • همچو تو سالوس بسیاران بدند ** عاقبت در مصر ما رسوا شدند 1075
  • Many have been impostors like thee, (but) in our Egypt they have been brought to disgrace in the end.”
  • جواب موسی فرعون را در تهدیدی کی می‌کردش
  • The answer of Moses to Pharaoh concerning the threats which he made against him.
  • گفت با امر حقم اشراک نیست ** گر بریزد خونم امرش باک نیست
  • He (Moses) said, “I admit nothing as co-partner with the command of God: if His command shall shed my blood, there is no fear (on my part).
  • راضیم من شاکرم من ای حریف ** این طرف رسوا و پیش حق شریف
  • I am content, I am thankful, O adversary: here (I am) disgraced, but with God (I am) honoured.
  • پیش خلقان خوار و زار و ریش‌خند ** پیش حق محبوب و مطلوب و پسند
  • In the sight of the people (I am) contemptible and wretched and a laughingstock: in God's sight (I am) loved and sought and approved.
  • از سخن می‌گویم این ورنه خدا ** از سیه‌رویان کند فردا ترا
  • I say this (merely as a matter) of words; otherwise (in fact), to-morrow (on the Day of Judgement) God will make thee one of the black-faced.
  • عزت آن اوست و آن بندگانش ** ز آدم و ابلیس بر می‌خوان نشانش 1080
  • Glory belongs to Him and to His servants (alone): recite (from the Qur’án) the sign thereof (made manifest) through Adam and Iblís.
  • شرح حق پایان ندارد همچو حق ** هین دهان بربند و برگردان ورق
  • The explanation of (the attributes of) God, like God (Himself), hath no limit. Take heed, close thy mouth and turn over a (new) leaf.”
  • پاسخ فرعون موسی را علیه السلام
  • The reply of Pharaoh to Moses, on whom be peace.
  • گفت فرعونش ورق درحکم ماست ** دفتر و دیوان حکم این دم مراست
  • Pharaoh said to him, “The leaf is under my authority; the book and register of authority is mine at this moment.
  • مر مرا بخریده‌اند اهل جهان ** از همه عاقلتری تو ای فلان
  • The people of the world have chosen me: art thou wiser than all, O fellow?
  • موسیا خود را خریدی هین برو ** خویشتن کم بین به خود غره مشو
  • O Moses, thou hast vaunted thyself. Hark, begone! Have less regard for thyself, be not self-deluded.
  • جمع آرم ساحران دهر را ** تا که جهل تو نمایم شهر را 1085
  • I will assemble the magicians of the world, that I may exhibit thy foolishness to the city.
  • این نخواهد شد بروزی و دو روز ** مهلتم ده تا چهل روز تموز
  • (But) this will not be done in a day or two: give me time (and wait) till the forty days (which end in the month) of Tamúz.”
  • جواب موسی فرعون را
  • The answer of Moses, on whom be peace, to Pharaoh.
  • گفت موسی این مرا دستور نیست ** بنده‌ام امهال تو مامور نیست
  • Moses said, “This is not permitted to me: I am the slave (of God): the giving of time to thee is not commanded.
  • گر تو چیری و مرا خود یار نیست ** بنده فرمانم بدانم کار نیست
  • If thou art powerful and I in sooth have no ally, (yet) I am subject to His command: I have nothing to do with that.
  • می‌زنم با تو بجد تا زنده‌ام ** من چه کاره‌ی نصرتم من بنده‌ام
  • I will combat thee with all my might so long as I live; what have I to do with help? I am a slave.
  • می‌زنم تا در رسد حکم خدا ** او کند هر خصم از خصمی جدا 1090
  • I will fight till the decision of God comes to pass: He (alone) separates every adversary from an adversary.”
  • جواب فرعون موسی را و وحی آمدن موسی را علیه‌السلام
  • The reply of Pharaoh to Moses, and the coming of a Divine revelation to Moses, on whom be peace.
  • گفت نه نه مهلتم باید نهاد ** عشوه‌ها کم ده تو کم پیمای باد
  • He (Pharaoh) said, “Nay, nay, thou must appoint a certain respite: do not give cajoleries, do not talk vain things.”
  • حق تعالی وحی کردش در زمان ** مهلتش ده متسع مهراس از آن
  • At once the high God made a revelation to him, saying, “Give him an ample respite: be not afraid of that.
  • این چهل روزش بده مهلت بطوع ** تا سگالد مکرها او نوع نوع
  • Willingly give him these forty days, that he may bethink him of divers plots.
  • تا بکوشد او که نی من خفته‌ام ** تیز رو گو پیش ره بگرفته‌ام
  • Let him endeavour, for I am not asleep; bid him advance quickly, (for) I have barred the way in front (of him).
  • حیله‌هاشان را همه برهم زنم ** و آنچ افزایند من بر کم زنم 1095
  • I will confound all their devices, and I will reduce to little that which they increase.
  • آب را آرند من آتش کنم ** نوش و خوش گیرند و من ناخوش کنم
  • Let them fetch water, and I will make (it) fire; let them get honey and sweets and I will make (it) bitter.
  • مهر پیوندند و من ویران کنم ** آنک اندر وهم نارند آن کنم
  • Let them join in a bond of love, and I will destroy it; I will do that which they conceive not.
  • تو مترس و مهلتش ده دم‌دراز ** گو سپه گرد آر و صد حیلت بساز
  • Have thou no fear, and give him a lengthy respite; bid him bring together his host and prepare a hundred devices.”
  • مهلت دادن موسی علیه‌السلام فرعون را تا ساحران را جمع کند از مداین
  • How Moses, on whom be peace, gave Pharaoh a respite, that he might assemble the magicians from the cities.
  • گفت امر آمد برو مهلت ترا ** من بجای خود شدم رستی ز ما
  • He (Moses) said, “The (Divine) command hath come. Go, the respite is (granted) to thee. I depart to my dwelling-place: thou art delivered from me.”