English    Türkçe    فارسی   

3
188-212

 • چون در آید نام پاک اندر دهان ** نه پلیدی ماند و نه اندهان
 • When the pure (holy) Name comes into the mouth, neither impurity remains nor (any) sorrows.
 • بیان آنک الله گفتن نیازمند عین لبیک گفتن حق است
 • Showing that the supplicant's invocation of God is essentially the same thing as God's response to him.
 • آن یکی الله می‌گفتی شبی ** تا که شیرین می‌شد از ذکرش لبی
 • One night a certain man was crying “Allah!” till his lips were growing sweet with praise of Him.
 • گفت شیطان آخر ای بسیارگو ** این همه الله را لبیک کو 190
 • The Devil said, “Prithee, O garrulous one, where is the (response) ‘Here am I’ to all this ‘Allah’?
 • می‌نیاید یک جواب از پیش تخت ** چند الله می‌زنی با روی سخت
 • Not a single response is coming from the Throne: how long will you cry ‘Allah’ with grim face?”
 • او شکسته‌دل شد و بنهاد سر ** دید در خواب او خضر را در خضر
 • He became broken-hearted and laid down his head (to sleep): in a dream he saw Khadir amidst the verdure.
 • گفت هین از ذکر چون وا مانده‌ای ** چون پشیمانی از آن کش خوانده‌ای
 • He (Khadir) said, “Hark, you have held back from praising God: how is it that you repent of having called unto Him?”
 • گفت لبیکم نمی‌آید جواب ** زان همی‌ترسم که باشم رد باب
 • He said, “No ‘Here am I’ is coming to me in response, hence I fear that I may be (a reprobate who is) driven away from the Door.”
 • گفت آن الله تو لبیک ماست ** و آن نیاز و درد و سوزت پیک ماست 195
 • He (Khadir) said, “(God saith), That ‘Allah’ of thine is My ‘Here am I,’ and that supplication and grief and ardour of thine is My messenger (to thee).
 • حیله‌ها و چاره‌جوییهای تو ** جذب ما بود و گشاد این پای تو
 • Thy shifts and attempts to find a means (of gaining access to Me) were (in reality) My drawing (thee towards Me), and released thy feet (from the bonds of worldliness).
 • ترس و عشق تو کمند لطف ماست ** زیر هر یا رب تو لبیکهاست
 • Thy fear and love are the noose to catch My favour: beneath every ‘O Lord’ (of thine) is many a ‘Here am I’ (from Me).”
 • جان جاهل زین دعا جز دور نیست ** زانک یا رب گفتنش دستور نیست
 • Far from this prayer is the soul of the fool, because to him it is not permitted to cry “O Lord.”
 • بر دهان و بر دلش قفلست و بند ** تا ننالد با خدا وقت گزند
 • On his mouth and heart are lock and bolt, to the end that he may not moan unto God in the hour of bale.
 • داد مر فرعون را صد ملک و مال ** تا بکرد او دعوی عز و جلال 200
 • He (God) gave to Pharaoh hundredfold possessions and riches, so that he claimed (Divine) might and majesty.
 • در همه عمرش ندید او درد سر ** تا ننالد سوی حق آن بدگهر
 • In his whole life that man of evil nature felt no (spiritual) headache, lest he should moan unto God.
 • داد او را جمله ملک این جهان ** حق ندادش درد و رنج و اندهان
 • God gave him all the empire of this world, (but) He did not give him grief and pain and sorrows.
 • درد آمد بهتر از ملک جهان ** تا بخوانی مر خدا را در نهان
 • Grief is better than the empire of the world, so that you may call unto God in secret.
 • خواندن بی درد از افسردگیست ** خواندن با درد از دل‌بردگیست
 • The call of the griefless is from a frozen heart, the call of the grieving one is from rapture:
 • آن کشیدن زیر لب آواز را ** یاد کردن مبدا و آغاز را 205
 • (’Tis) to withdraw the voice under the lips, to bear in mind (one's) origin and beginning;
 • آن شده آواز صافی و حزین ** ای خدا وی مستغاث و ای معین
 • (’Tis) the voice become pure and sad, (crying) “O God!” and “O Thou whose help is besought!” and “O Helper!”
 • ناله‌ی سگ در رهش بی جذبه نیست ** زانک هر راغب اسیر ره‌زنیست
 • (Even) the moan of a dog for His sake is not void of (Divine) attraction, because every one who desires (anything but God) is a brigand's captive—
 • چون سگ کهفی که از مردار رست ** بر سر خوان شهنشاهان نشست
 • As (for example) the dog of the Cave, which was freed from (eating) carrion and sat at the table of the (spiritual) emperors:
 • تا قیامت می‌خورد او پیش غار ** آب رحمت عارفانه بی تغار
 • Until the Resurrection, before the Cave it is drinking in gnostic wise without (any) pot the water of (Divine) mercy.
 • ای بسا سگ‌پوست کو را نام نیست ** لیک اندر پرده بی آن جام نیست 210
 • Oh, there is many a one in a dog's skin, who hath no name (and fame), yet is not without that cup (of Divine knowledge) in secret.
 • جان بده از بهر این جام ای پسر ** بی جهاد و صبر کی باشد ظفر
 • Give thy life for this cup, O son: how may victory be (won) without (spiritual) warfare and patience?
 • صبر کردن بهر این نبود حرج ** صبر کن کالصبر مفتاح الفرج
 • To show patience for the sake of this is no hardship: show patience, for patience is the key to joy.