English    Türkçe    فارسی   

3
1940-1964

 • قطع و وصل او نیاید در مقال ** چیز ناقص گفته شد بهر مثال 1940
 • Separation from it and conjunction with it are not (really) predicable; the defective thing has been mentioned (only) for the sake of comparison.
 • بازگشتن به قصه‌ی دقوقی
 • Return to the story of Daqúqí.
 • مر علی را در مثالی شیر خواند ** شیر مثل او نباشد گرچه راند
 • He (the Prophet) once compared ‘Alí to a lion, (but) the lion is not like him, though he (the Prophet) used (this expression).
 • از مثال و مثل و فرق آن بران ** جانب قصه‌ی دقوقی ای جوان
 • From comparison (mithál) and likeness (mithl) and the difference between those (terms) push on, O youth, towards the story of Daqúqí:
 • آنک در فتوی امام خلق بود ** گوی تقوی از فرشته می‌ربود
 • That one who in giving legal judgements was the Imám of the people and in piety bore away the ball from the angels;
 • آنک اندر سیر مه را مات کرد ** هم ز دین‌داری او دین رشک خورد
 • That one who checkmated (eclipsed) the moon in wayfaring, while the Religion (itself) was jealous of his religiousness.
 • با چنین تقوی و اوراد و قیام ** طالب خاصان حق بودی مدام 1945
 • Notwithstanding such piety and devotions and (nights passed in) performance of the ritual prayer, he was always seeking the elect (the saints) of God.
 • در سفر معظم مرادش آن بدی ** که دمی بر بنده‌ی خاصی زدی
 • In travel his chief object was that he might come in touch for a moment with an elect servant (of God).
 • این همی‌گفتی چو می‌رفتی براه ** کن قرین خاصگانم ای اله
 • Whilst he was going along the road, he would be saying, “O God, make me a companion of the elect.
 • یا رب آنها راکه بشناسد دلم ** بنده و بسته‌میان ومجملم
 • O Lord, to those (saints) whom my heart knows I am a slave and one who has girt his loins and is ready to do (them) good service;
 • و آنک نشناسم تو ای یزدان جان ** بر من محجوبشان کن مهربان
 • And (as for) those whom I know not, do Thou, O God of the soul, make them kindly disposed to me who am debarred (from knowing them).”
 • حضرتش گفتی که ای صدر مهین ** این چه عشقست و چه استسقاست این 1950
 • The Lord would say to him, “O most noble prince, what passion is this and what unquenchable thirst is this?
 • مهر من داری چه می‌جویی دگر ** چون خدا با تست چون جویی بشر
 • Thou hast My love: why art thou seeking other (than Mine)? When God is with thee, how dost thou seek man?”
 • او بگفتی یا رب ای دانای راز ** تو گشودی در دلم راه نیاز
 • He would answer, “O Lord, O Knower of the secret, Thou hast opened in my heart the way of supplication.
 • درمیان بحر اگر بنشسته‌ام ** طمع در آب سبو هم بسته‌ام
 • If I am seated in the midst of the Sea, yet have I set my desire on the water in the jug.
 • همچو داودم نود نعجه مراست ** طمع در نعجه‌ی حریفم هم بخاست
 • I am like David: I have ninety ewes, and yet desire for my rival's ewe hath arisen in me.
 • حرص اندر عشق تو فخرست و جاه ** حرص اندر غیر تو ننگ و تباه 1955
 • Greed for Thy love is glorious and grand; greed for (the love of) any besides Thee is shameful and corrupt.”
 • شهوت و حرص نران بیشی بود ** و آن حیزان ننگ و بدکیشی بود
 • The lust and greed of the manly is advancement (in the spiritual Way), while that of the effeminate is disgrace and irreligion.
 • حرص مردان از ره پیشی بود ** در مخنث حرص سوی پس رود
 • The greed of (true) men is by the forward way, (but) greed in the effeminate goes backward.
 • آن یکی حرص از کمال مردی است ** و آن دگر حرص افتضاح و سردی است
 • The one greed belongs to the perfection of manliness, while the other greed is (a cause of) opprobrium and disgust.
 • آه سری هست اینجا بس نهان ** که سوی خضری شود موسی روان
 • Ah, there is a very occult mystery here (in the fact) that Moses sets out to go towards a Khizr.
 • همچو مستسقی کز آبش سیر نیست ** بر هر آنچ یافتی بالله مه‌ایست 1960
 • By God, do not tarry in anything (any spiritual position) that thou hast gained, (but crave more) like one suffering from dropsy who is never sated with water.
 • بی نهایت حضرتست این بارگاه ** صدر را بگذار صدر تست راه
 • This (Divine) court is the Infinite Plane. Leave the seat of honour behind: the Way is thy seat of honour.
 • سر طلب کردن موسی خضر را علیهماالسلام با کمال نبوت و قربت
 • The mystery of Moses seeking Khizr, notwithstanding his perfection as a prophet and as one nigh unto God.
 • از کلیم حق بیاموز ای کریم ** بین چه می‌گوید ز مشتاقی کلیم
 • Learn from him with whom God spake, O noble sir! See what Kalím (Moses) says in his longing!
 • با چنین جاه و چنین پیغامبری ** طالب خضرم ز خودبینی بری
 • “Notwithstanding such a dignity and such a prophetic office (as I possess), I am a seeker of Khizr, (I am) quit of self-regard.”
 • موسیا تو قوم خود را هشته‌ای ** در پی نیکوپیی سرگشته‌ای
 • (They said), “O Moses, thou hast forsaken thy people; thou hast wandered distraught in search of a blessed man.