English    Türkçe    فارسی   

3
2849-2873

 • آن شه شطرنج دل را مات کرد ** از بهشتش سخره‌ی آفات کرد
 • And checkmated that king of the spiritual chessboard and made him, (cast out) from Paradise, a thrall to calamities—
 • چند جا بندش گرفت اندر نبرد ** تا بکشتی در فکندش روی‌زرد 2850
 • How often in combat did he seize him by sleight, that he might wrestle with him and throw him (to the ground) in disgrace!
 • اینچنین کردست با آن پهلوان ** سست سستش منگرید ای دیگران
 • Thus hath he done to that paladin (Adam): do not regard him with contempt, O ye others!
 • مادر و بابای ما را آن حسود ** تاج و پیرایه بچالاکی ربود
 • That envious one nimbly snatched away our mother's and father's crown and ornament.
 • کردشان آنجا برهنه و زار و خوار ** سالها بگریست آدم زار زار
 • There he made them naked and wretched and despicable: (many) years did Adam weep bitterly,
 • که ز اشک چشم او رویید نبت ** که چرا اندر جریده‌ی لاست ثبت
 • So that (sweet) herbs grew from the tears of his eyes: (he wept, wondering) why he was inscribed in the scroll of lá (negation).
 • تو قیاسی گیر طراریش را ** که چنان سرور کند زو ریش را 2855
 • Judge thou of his (the Devil's) impudent cheatery from the fact that on account of him such a prince (as Adam) rends his beard (in sorrow).
 • الحذر ای گل‌پرستان از شرش ** تیغ لا حولی زنید اندر سرش
 • Beware, O clay-worshippers, of his malice: smite the sword of lá hawl on his head!
 • کو همی‌بیند شما را از کمین ** که شما او را نمی‌بینید هین
 • For he sees you from ambush, so that ye see him not. Take care!
 • دایما صیاد ریزد دانه‌ها ** دانه پیدا باشد و پنهان دغا
 • The fowler scatters grain incessantly: the grain is visible, but the deceit is hidden.
 • هر کجا دانه بدیدی الحذر ** تا نبندد دام بر تو بال و پر
 • Wherever you see the grain, beware, lest the trap confine your wings and pinions,
 • زانک مرغی کو بترک دانه کرد ** دانه از صحرای بی تزویر خورد 2860
 • Because the bird that takes leave of (relinquishes) the grain (bait), eats grain from the spacious field (of Reality) that is without imposture.
 • هم بدان قانع شد و از دام جست ** هیچ دامی پر و بالش را نبست
 • With that (grain) it is contented, and escapes the trap: no trap confines its wings and pinions.
 • وخامت کار آن مرغ کی ترک حزم کرد از حرص و هوا
 • The banefulness of the action of the bird that abandons prudence from (motives of) greed and vain desire.
 • باز مرغی فوق دیواری نشست ** دیده سوی دانه دامی ببست
 • Again, a bird settles on a wall and fastens its eyes upon the grain in a trap.
 • یک نظر او سوی صحرا می‌کند ** یک نظر حرصش به دانه می‌کشد
 • Now it looks towards the open country, (while) now its greed leads it to look at the grain.
 • این نظر با آن نظر چالیش کرد ** ناگهانی از خرد خالیش کرد
 • This look struggles with that look and suddenly makes it (the bird) empty of wisdom.
 • باز مرغی کان تردد را گذاشت ** زان نظر بر کند و بر صحرا گماشت 2865
 • Again, a bird that has abandoned that vacillation turns its gaze away from that (grain) and fixes it upon the open fields.
 • شاد پر و بال او بخا له ** تا امام جمله آزادان شد او
 • Glad (glistening) are its wings and pinions: how goodly it is, since it has become the leader of all the free.
 • هر که او را مقتدا سازد برست ** در مقام امن و آزادی نشست
 • Every one who makes it his model is saved and sits in the abode of security and freedom,
 • زانک شاه حازمان آمد دلش ** تا گلستان و چمن شد منزلش
 • Because his heart has become the king of the prudent, so that the rosery and garden (of Paradise) has become his dwelling-place.
 • حزم ازو راضی و او راضی ز حزم ** این چنین کن گر کنی تدبیر و عزم
 • Prudence is pleased with him, and he pleased with Prudence: do likewise, if you would act with foresight and resolution.
 • بارها در دام حرص افتاده‌ای ** حلق خود را در بریدن داده‌ای 2870
 • Many a time have you fallen into the snare of greed and given up your throat to be cut;
 • بازت آن تواب لطف آزاد کرد ** توبه پذرفت و شما را شاد کرد
 • Again He that graciously disposes (hearts) to repentance hath set you free and accepted your repentance and made you glad.
 • گفت ان عدتم کذا عدنا کذا ** نحن زوجنا الفعال بالجزا
 • He hath said, “If ye return thus, We will return thus: We have wedded the actions to the retribution.
 • چونک جفتی را بر خود آورم ** آید آن را جفتش دوانه لاجرم
 • When I bring one mate to Myself, the other mate inevitably comes running (after it).