English    Türkçe    فارسی   

4
82-106

 • دست برمی‌داشت یا رب رحم ران ** بر بدان و مفسدان و طاغیان
 • He would lift up his hand, (crying), “O Lord, let mercy fall upon evil men and corrupters and insolent transgressors,
 • بر همه تسخرکنان اهل خیر ** برهمه کافردلان و اهل دیر
 • Upon all who make a mock of the good people, upon all whose hearts are unbelieving and those who dwell in the Christian monastery.”
 • می‌نکردی او دعا بر اصفیا ** می‌نکردی جز خبیثان را دعا
 • He would not pray for the pure; he would pray for none but the wicked.
 • مر ورا گفتند کین معهود نیست ** دعوت اهل ضلالت جود نیست 85
 • They said to him, “This is unknown (extraordinary): ’tis no generosity to pray for the people of unrighteousness.”
 • گفت نیکویی ازینها دیده‌ام ** من دعاشان زین سبب بگزیده‌ام
 • He replied, “I have seen (experienced) goodness from these folk: for this reason I have chosen to pray for them.
 • خبث و ظلم و جور چندان ساختند ** که مرا از شر به خیر انداختند
 • They wrought so much wickedness and injustice and oppression that they cast (drove) me forth from evil into good.
 • هر گهی که رو به دنیا کردمی ** من ازیشان زخم و ضربت خوردمی
 • Whenever I turned my face towards this world, I suffered blows and beating from them,
 • کردمی از زخم آن جانب پناه ** باز آوردندمی گرگان به راه
 • And took refuge from the blows Yonder: the wolves were always bringing me back into the (right) Way.
 • چون سبب‌ساز صلاح من شدند ** پس دعاشان بر منست ای هوشمند 90
 • Inasmuch as they contrived the means of my (spiritual) welfare, it behoves me to pray for them, O intelligent one.”
 • بنده می‌نالد به حق از درد و نیش ** صد شکایت می‌کند از رنج خویش
 • The servant (of God) complains to God of pain and smart: he makes a hundred complaints of his pain.
 • حق همی گوید که آخر رنج و درد ** مر ترا لابه کنان و راست کرد
 • God says, “After all, grief and pain have made thee humbly entreating and righteous.
 • این گله زان نعمتی کن کت زند ** از در ما دور و مطرودت کند
 • Make this complaint of the bounty that befalls thee and removes thee far from My door and makes thee an outcast.”
 • در حقیقت هر عدو داروی تست ** کیمیا و نافع و دلجوی تست
 • In reality every foe (of yours) is your medicine: he is an elixir and beneficial and one that seeks to win your heart;
 • که ازو اندر گریزی در خلا ** استعانت جویی از لطف خدا 95
 • For you flee away from him into solitude and would fain implore help of God's grace.
 • در حقیقت دوستانت دشمن‌اند ** که ز حضرت دور و مشغولت کنند
 • Your friends are really enemies, for they make you far from the (Divine) Presence and occupied (with them).
 • هست حیوانی که نامش اشغرست ** او به زخم چوب زفت و لمترست
 • There is an animal whose name is ushghur (porcupine): it is (made) stout and big by blows of the stick.
 • تا که چوبش می‌زنی به می‌شود ** او ز زخم چوب فربه می‌شود
 • The more you cudgel it, the more it thrives: it grows fat on blows of the stick.
 • نفس ممن اشغری آمد یقین ** کو به زخم رنج زفتست و سمین
 • Assuredly the true believer's soul is a porcupine, for it is (made) stout and fat by the blows of tribulation.
 • زین سبب بر انبیا رنج و شکست ** از همه خلق جهان افزونترست 100
 • For this reason the tribulation and abasement (laid) upon the prophets is greater than (that laid upon) all the (other) creatures in the world,
 • تا ز جانها جانشان شد زفت‌تر ** که ندیدند آن بلا قوم دگر
 • So that their souls became stouter than (all other) souls; for no other class of people suffered that affliction.
 • پوست از دارو بلاکش می‌شود ** چون ادیم طایفی خوش می‌شود
 • The hide is afflicted by the medicine (tan-liquor), (but) it becomes sweet like Tá’if leather;
 • ورنه تلخ و تیز مالیدی درو ** گنده گشتی ناخوش و ناپاک بو
 • And if he (the tanner) did not rub the bitter and acrid (liquor) into it, it would become fetid, unpleasant, and foul-smelling.
 • آدمی را پوست نامدبوغ دان ** از رطوبتها شده زشت و گران
 • Know that Man is an untanned hide, made noisome and gross by humours.
 • تلخ و تیز و مالش بسیار ده ** تا شود پاک و لطیف و با فره 105
 • Give (him) bitter and acrid (discipline) and much rubbing (tribulation), that he may become pure and lovely and exceedingly strong;
 • ور نمی‌توانی رضا ده ای عیار ** گر خدا رنجت دهد بی‌اختیار
 • But if you cannot (mortify yourself), be content, O cunning one, if God give you tribulation without choice (on your part),