English    Türkçe    فارسی   

5
2019-2043

 • داند آن عقلی که او دل‌روشنیست  ** در میان لیلی و من فرق نیست 
 • The (man of) reason whose heart is enlightened knows that between Laylá and me there is no difference.”
 • معشوقی از عاشق پرسید کی خود را دوست‌تر داری یا مرا گفت من از خود مرده‌ام و به تو زنده‌ام از خود و از صفات خود نیست شده‌ام و به تو هست شده‌ام علم خود را فراموش کرده‌ام و از علم تو عالم شده‌ام قدرت خود را از یاد داده‌ام و از قدرت تو قادر شده‌ام اگر خود را دوست دارم ترا دوست داشته باشم و اگر ترا دوست دارم خود را دوست داشته باشم هر که را آینه‌ی یقین باشد گرچه خود بین خدای بین باشد اخرج به صفاتی الی خلقی من رآک رآنی و من قصدک قصدنی و علی هذا 
 • A beloved asked her lover, “Do you love yourself more or me?” He replied, “I am dead to myself and living by thee; I have become non-existent to myself and my own attributes and existent through thee; I have forgotten my own knowledge and have become knowing through thy knowledge; I have lost all thought of my own power and have become powerful through thy power. If I love myself, I must have loved thee, and if I love thee, I must have loved myself.” (Verse): “Whoever possesses the mirror of clairvoyance sees God (even) though he see himself.” (God said to Báyazíd): “Go forth with My attributes to My creatures. Whoso shall see thee shall see Me and whoso shall betake himself unto thee shall betake himself unto Me”; and so on.
 • گفت معشوقی به عاشق ز امتحان  ** در صبوحی کای فلان ابن الفلان  2020
 • At the hour of the morning-drink a beloved said to her lover by way of trial, “O such-and-such son of such-and-such,
 • مر مرا تو دوست‌تر داری عجب  ** یا که خود را راست گو یا ذا الکرب 
 • I wonder, do you love me or yourself more? Tell the truth, O man of sorrows.”
 • گفت من در تو چنان فانی شدم  ** که پرم از تتو ز ساران تا قدم 
 • He replied, “I have become so naughted in thee that I am full of thee from head to foot.
 • بر من از هستی من جز نام نیست  ** در وجودم جز تو ای خوش‌کام نیست 
 • Of my existence there is nothing (left) in me but the name: in my being there is naught but thee, O thou whose wishes are gratified.
 • زان سبب فانی شدم من این چنین  ** هم‌چو سرکه در تو بحر انگبین 
 • By that means I have become thus naughted, like vinegar, in thee (who art) an ocean of honey.”
 • هم‌چو سنگی کو شود کل لعل ناب  ** پر شود او از صفات آفتاب  2025
 • As the stone that is entirely turned into pure ruby: it is filled with the qualities of the sun.
 • وصف آن سنگی نماند اندرو  ** پر شود از وصف خور او پشت و رو 
 • That stony nature does not remain in it: back and front, it is filled with sunniness.
 • بعد از آن گر دوست دارد خویش را  ** دوستی خور بود آن ای فتا 
 • Afterwards, if it love itself, that (self-love) is love of the sun, O youth;
 • ور که خود را دوست دارد ای بجان  ** دوستی خویش باشد بی‌گمان 
 • And if it love the sun with (all) its soul, ’tis undoubtedly love of itself.
 • خواه خود را دوست دارد لعل ناب  ** خواه تا او دوست دارد آفتاب 
 • Whether the pure ruby loves itself or whether it loves the sun,
 • اندرین دو دوستی خود فرق نیست  ** هر دو جانب جز ضیای شرق نیست  2030
 • There is really no difference in these two loves: both sides (aspects) are naught but the radiance of the sunrise.
 • تا نشد او لعل خود را دشمنست  ** زانک یک من نیست آنجا دو منست 
 • Until it (the stone) has become a ruby, it is an enemy to itself, because it is not a single “I”: two “I's” are there;
 • زانک ظلمانیست سنگ و روزکور  ** هست ظلمانی حقیقت ضد نور 
 • For the stone is dark and blind to the day (-light): the dark is essentially opposed to light.
 • خویشتن را دوست دارد کافرست  ** زانک او مناع شمس اکبرست 
 • (If) it love itself, it is an infidel, because it offers intense resistance to the supreme Sun.
 • پس نشاید که بگوید سنگ انا  ** او همه تاریکیست و در فنا 
 • Therefore ’tis not fitting that the stone should say “I,” (for) it is wholly darkness and in (the state of) death.
 • گفت فرعونی انا الحق گشت پست  ** گفت منصوری اناالحق و برست  2035
 • A Pharaoh said “I am God” and was laid low; a Mansúr (Halláj) said “I am God” and was saved.
 • آن انا را لعنة الله در عقب  ** وین انا را رحمةالله ای محب 
 • The former “I” is followed by God's curse and the latter “I” by God's mercy, O loving man;
 • زانک او سنگ سیه بد این عقیق  ** آن عدوی نور بود و این عشیق 
 • For that one (Pharaoh) was a black stone, this one (Halláj) a cornelian; that one was an enemy to the Light, and this one passionately enamoured (of it).
 • این انا هو بود در سر ای فضول  ** ز اتحاد نور نه از رای حلول 
 • This “I,” O presumptuous meddler, was “He” (God) in the inmost consciousness, through oneness with the Light, not through (belief in) the doctrine of incarnation.
 • جهد کن تا سنگیت کمتر شود  ** تا به لعلی سنگ تو انور شود 
 • Strive that thy stony nature may be diminished, so that thy stone may become resplendent with the qualities of the ruby.
 • صبر کن اندر جهاد و در عنا  ** دم به دم می‌بین بقا اندر فنا  2040
 • Show fortitude in (enduring) self-mortification and affliction; continually behold everlasting life in dying to self.
 • وصف سنگی هر زمان کم می‌شود  ** وصف لعلی در تو محکم می‌شود 
 • (Then) thy stoniness will become less at every moment, the nature of the ruby will be strengthened in thee.
 • وصف هستی می‌رود از پیکرت  ** وصف مستی می‌فزاید در سرت 
 • The qualities of (self-)existence will depart from thy body, the qualities of intoxication (ecstasy) will increase in thy head (thy spiritual centre).
 • سمع شو یکبارگی تو گوش‌وار  ** تا ز حلقه‌ی لعل یابی گوشوار 
 • Become entirely hearing, like an ear, in order that thou mayst gain an ear-ring of ruby.