English    Türkçe    فارسی   

6
1738-1762

 • آن نسوزد وین بسوزد ای عجب  ** نعل معکوس است در راه طلب 
 • That one is not burnt, and this one is burnt. Oh, wonderful! In the Way of search (for God) everything is upside down.”
 • باز مکرر کردن صوفی سال را 
 • How the Súfí repeated his questions.
 • گفت صوفی قادرست آن مستعان  ** که کند سودای ما را بی زیان 
 • The Súfí said, “He (God) whose help is invoked hath the power to make our trading free from loss.
 • آنک آتش را کند ورد و شجر  ** هم تواند کرد این را بی‌ضرر  1740
 • He who turns the fire (of Nimrod) into roses and trees is also able to make this (World-fire) harmless.
 • آنک گل آرد برون از عین خار  ** هم تواند کرد این دی را بهار 
 • He who brings forth roses from the very midst of thorns is also able to turn this winter into spring.
 • آنک زو هر سرو آزادی کند  ** قادرست ار غصه را شادی کند 
 • He by whom every cypress is made ‘free’ (evergreen) hath the power if He would turn sorrow into joy.
 • آنک شد موجود از وی هر عدم  ** گر بدارد باقیش او را چه کم 
 • He by whom every non-existence is made existent—what damage would He suffer if He were to preserve it for ever?
 • آنک تن را جان دهد تا حی شود  ** گر نمیراند زیانش کی شود 
 • He who gives the body a soul that it may live—how would He be a loser if He did not cause it to die?
 • خود چه باشد گر ببخشد آن جواد  ** بنده را مقصود جان بی‌اجتهاد  1745
 • What, indeed, would it matter if that Bounteous One should bestow on His servant the desire of his soul without (painful) toil,
 • دور دارد از ضعیفان در کمین  ** مکر نفس و فتنه‌ی دیو لعین 
 • And keep far off from poor (mortals) the cunning of the flesh and the temptation of the Devil (which lurk) in ambush?”
 • جواب دادن قاضی صوفی را 
 • The Cadi's reply to the Súfí.
 • گفت قاضی گر نبودی امر مر  ** ور نبودی خوب و زشت و سنگ و در 
 • The Cadi said, “Were there no bitter (stern) Commandment (from God) and were there no good and evil and no pebbles and pearls,
 • ور نبودی نفس و شیطان و هوا  ** ور نبودی زخم و چالیش و وغا 
 • And were there no flesh and Devil and passions, and were there no blows and battle and war,
 • پس به چه نام و لقب خواندی ملک  ** بندگان خویش را ای منهتک 
 • Then by what name and title would the King call His servants, O abandoned man?
 • چون بگفتی ای صبور و ای حلیم  ** چون بگفتی ای شجاع و ای حکیم  1750
 • How could He say, ‘O steadfast one’ and ‘O forbearing one’? How could He say, ‘O brave one’ and ‘O wise one’?
 • صابرین و صادقین و منفقین  ** چون بدی بی ره‌زن و دیو لعین 
 • How could there be steadfast and sincere and spending men without a brigand and accursed Devil?
 • رستم و حمزه و مخنث یک بدی  ** علم و حکمت باطل و مندک بدی 
 • Rustam and Hamza and a catamite would be (all) one; knowledge and wisdom would be annulled and utterly demolished.
 • علم و حکمت بهر راه و بی‌رهیست  ** چون همه ره باشد آن حکمت تهیست 
 • Knowledge and wisdom exist for the purpose of (distinguishing between) the right path and the wrong paths: when all (paths) are the right path, knowledge and wisdom are void (of meaning).
 • بهر این دکان طبع شوره‌آب  ** هر دو عالم را روا داری خراب 
 • Do you think it allowable that both the worlds should be ruined for the sake of this briny (foul) shop of the (sensual) nature?
 • من همی‌دانم که تو پاکی نه خام  ** وین سالت هست از بهر عوام  1755
 • I know that you are pure (enlightened), not raw (foolish), and that these questions of yours are (asked) for the sake of (instructing) the vulgar.
 • جور دوران و هر آن رنجی که هست  ** سهل‌تر از بعد حق و غفلتست 
 • The cruelty of Time (Fortune) and every affliction that exists are lighter than farness from God and forgetfulness (of Him),
 • زآنک اینها بگذرند آن نگذرد  ** دولت آن دارد که جان آگه برد 
 • Because these (afflictions) will pass, (but) that (forgetfulness) will not. (Only) he that brings his spirit (to God) awake (and mindful of Him) is possessed of felicity.”
 • حکایت در تقریر آنک صبر در رنج کار سهل‌تر از صبر در فراق یار بود 
 • A Story setting forth that patience in bearing worldly affliction is easier than patience in bearing separation from the Beloved.
 • آن یکی زن شوی خود را گفت هی  ** ای مروت را به یک ره کرده طی 
 • A certain woman said to her husband, “Hey, O you who have finished with generosity once and for all,
 • هیچ تیمارم نمی‌داری چرا  ** تا بکی باشم درین خواری چرا 
 • Why have you no care for me? How long shall I dwell in this abode of misery?”
 • گفت شو من نفقه چاره می‌کنم  ** گرچه عورم دست و پایی می‌زنم  1760
 • The husband replied, “I am doing my best to earn money; though I am destitute, I am moving hand and foot.
 • نفقه و کسوه‌ست واجب ای صنم  ** از منت این هر دو هست و نیست کم 
 • O beloved, it is my duty (to provide you with) money and clothes: you get both these from me and they are not insufficient.”
 • آستین پیرهن بنمود زن  ** بس درشت و پر وسخ بد پیرهن 
 • The wife showed (him) the sleeve of her chemise: the chemise was very coarse and dirty.