English    Türkçe    فارسی   

3
1317-1366

 • هین مکن بابا که روز ناز نیست ** مر خدا را خویش وانباز نیست
 • (Noah said), “Beware, bábá, do it not, for (this) is not the day for disdain. God hath no kinship or partner.
 • تا کنون کردی واین دم نازکیست ** اندرین درگاه گیرا ناز کیست
 • Until now thou hast shown (disdain), and at this moment there is disdain (on the part of God): whose disdain is of any effect in this Court?
 • لم یلد لم یولدست او از قدم ** نه پدر دارد نه فرزند و نه عم
 • From eternity He is (the One that) begetteth not, nor is He begotten: He hath neither father nor son nor uncle.
 • ناز فرزندان کجا خواهد کشید ** ناز بابایان کجا خواهد شنید 1320
 • How will He suffer the disdain of sons? How will He hearken to the disdain of fathers?
 • نیستم مولود پیراکم بناز ** نیستم والد جوانا کم گراز
 • (God saith), ‘I am not begotten: O old man, do not be proud. I am not a begetter: O youth, do not strut.
 • نیستم شوهر نیم من شهوتی ** ناز را بگذار اینجا ای ستی
 • I am not a husband, I am not connected with lust: here, O lady, leave off being disdainful.’
 • جز خضوع و بندگی و اضطرار ** اندرین حضرت ندارد اعتبار
 • Excepting humility and slavishness and utter helplessness, naught hath consideration in this Presence.”
 • گفت بابا سالها این گفته‌ای ** باز می‌گویی بجهل آشفته‌ای
 • He (Canaan) said, “Father, for years thou hast said this; (now) thou art saying (it) again: thou art deranged with folly.
 • چند ازینها گفته‌ای با هرکسی ** تا جواب سرد بشنودی بسی 1325
 • How many of these things hast thou said to every one, so that oftentimes thou hast heard a cold (rough) answer!
 • این دم سرد تو در گوشم نرفت ** خاصه اکنون که شدم دانا و زفت
 • This cold breath (tiresome discourse) of thine did not enter my ear, (nor will it), especially now when I have become wise and strong.”
 • گفت بابا چه زیان دارد اگر ** بشنوی یکبار تو پند پدر
 • He (Noah) said, “Bábá, what harm will it do if thou listen once to the advice of thy father?”
 • همچنین می‌گفت او پند لطیف ** همچنان می‌گفت او دفع عنیف
 • On this wise was he (Noah) speaking kindly counsel, and on that wise was he (Canaan) uttering harsh refusal.
 • نه پدر از نصح کنعان سیر شد ** نه دمی در گوش آن ادبیر شد
 • Neither did the father become weary of admonishing Canaan, nor did a single breath (word) enter the ear of that graceless man.
 • اندرین گفتن بدند و موج تیز ** بر سر کنعان زد وشد ریز ریز 1330
 • They were (engaged) in this talk when a fierce billow dashed upon Canaan's head, and he was shivered to fragments.
 • نوح گفت ای پادشاه بردبار ** مر مرا خر مرد و سیلت برد بار
 • Noah said, “O long-suffering King, my ass is dead, and Thy Flood hath carried away the load.
 • وعده کردی مر مرا تو بارها ** که بیابد اهلت از طوفان رها
 • Many times Thou didst promise me, saying, ‘Thy family shall be saved from the Deluge.’
 • دل نهادم بر امیدت من سلیم ** پس چرا بربود سیل از من گلیم
 • I (in) simple (faith) fixed my heart on hope of Thee: why, then, has the Flood swept my garment away from me?”
 • گفت او از اهل و خویشانت نبود ** خود ندیدی تو سپیدی او کبود
 • He (God) said, “He was not of thy family and kinsfolk: didst not thou thyself see (that) thou art white, he blue?”
 • چونک دندان تو کرمش در فتاد ** نیست دندان بر کنش ای اوستاد 1335
 • When the worm (of decay) has fallen upon thy tooth, it is not a tooth (any more): tear it out, O master.
 • تا که باقی تن نگردد زار ازو ** گرچه بود آن تو شو بیزار ازو
 • In order that the rest of thy body may not be made miserable by it, become quit of it, although it was (once) thine.
 • گفت بیزارم ز غیر ذات تو ** غیر نبود آنک او شد مات تو
 • He (Noah) said, “I am quit of aught other than Thy Essence; he that has died in Thee is not other (than Thou).
 • تو همی دانی که چونم با تو من ** بیست چندانم که با باران چمن
 • Thou knowest how I am to Thee: I am (to Thee) as the orchard to the rain, and twenty times as much—
 • زنده از تو شاد از تو عایلی ** مغتذی بی واسطه و بی حایلی
 • Living by Thee, rejoicing because of Thee, a pauper receiving sustenance without any medium or intervention;
 • متصل نه منفصل نه ای کمال ** بلک بی چون و چگونه و اعتلال 1340
 • Not united, not separated, O Perfection; nay, devoid of quality or description or causation.
 • ماهیانیم و تو دریای حیات ** زنده‌ایم از لطفت ای نیکو صفات
 • We are the fishes, and Thou the Sea of Life: we live by Thy favour, O Thou whose attributes are excellent.
 • تو نگنجی در کنار فکرتی ** نی به معلولی قرین چون علتی
 • Thou art not contained in the bosom of any thought, nor art Thou joined with the effect, as a cause.
 • پیش ازین طوفان و بعد این مرا ** تو مخاطب بوده‌ای در ماجرا
 • Before this Flood and after it, Thou hast been the object of my address in (every) colloquy.
 • با تو می‌گفتم نه با ایشان سخن ** ای سخن‌بخش نو و آن کهن
 • I was speaking with Thee, not with them, O Thou that art the Giver of speech (both) newly and of old.
 • نه که عاشق روز و شب گوید سخن ** گاه با اطلال و گاهی با دمن 1345
 • Is it not the case that the lover, day and night, converses now with the ruins (of the beloved's abode), now with the traces (of her habitation)?
 • روی با اطلال کرده ظاهرا ** او کرا می‌گوید آن مدحت کرا
 • To outward seeming, he has turned his face towards the ruins, (but) to whom is he (really) saying that song of praise, to whom?
 • شکر طوفان را کنون بگماشتی ** واسطه‌ی اطلال را بر داشتی
 • Thanks (be to Thee)! Now Thou hast let loose the Flood and removed the ruins which stood between (me and Thee).
 • زانک اطلال لیم و بد بدند ** نه ندایی نه صدایی می‌زدند
 • (I thank Thee) because they were vile and evil ruins, uttering neither a cry nor an echo.
 • من چنان اطلال خواهم در خطاب ** کز صدا چون کوه واگوید جواب
 • I desire such ruins to speak with as answer back, like the mountain, by an echo,
 • تا مثنا بشنوم من نام تو ** عاشقم برنام جان آرام تو 1350
 • So that I may hear Thy name redoubled, (for) I am in love with Thy soul-soothing name.
 • هرنبی زان دوست دارد کوه را ** تا مثنا بشنود نام ترا
 • That is why every prophet holds the mountains dear: (’tis) that he may hear Thy name redoubled.
 • آن که پست مثال سنگ لاخ ** موش را شاید نه ما را در مناخ
 • That low mountain, resembling stony ground, is suitable for a mouse, not for us, as a resting-place.
 • من بگویم او نگردد یار من ** بی صدا ماند دم گفتار من
 • (When) I speak, it does not join with me: the breath of my speech remains without (any) echo.
 • با زمین آن به که هموارش کنی ** نیست همدم با قدم یارش کنی
 • ’Tis better that thou level it with the earth; it is not in accord with thy breath (voice): thou shouldst join it with thy foot.”
 • گفت ای نوح ار تو خواهی جمله را ** حشر گردانم بر آرم از ثری 1355
 • He (God) said, “O Noah, if thou desire, I will assemble them all and raise them from (their graves in) the earth.
 • بهر کنعانی دل تو نشکنم ** لیکت از احوال آگه می‌کنم
 • I will not break thy heart for the sake of a Canaan, but I am acquainting (thee) with (their real) states.”
 • گفت نه نه راضیم که تو مرا ** هم کنی غرقه اگر باید ترا
 • He (Noah) said, “Nay, nay, I am content that Thou shouldst drown me too, if it behove Thee (to do so).
 • هر زمانم غرقه می‌کن من خوشم ** حکم تو جانست چون جان می‌کشم
 • Keep drowning me every instant, I am pleased: Thy ordinance is my (very) soul, I bear it (with me) as my soul.
 • ننگرم کس را وگر هم بنگرم ** او بهانه باشد و تو منظرم
 • I do not look at any one (but Thee), and even if I do look at (any one), he is (only) a pretext, and Thou art the (real) object of my regard.
 • عاشق صنع توم در شکر و صبر ** عاشق مصنوع کی باشم چو گبر 1360
 • I am in love with Thy making (both) in (the hour of) thanksgiving and (in the hour of) patience; how should I be in love, like the infidel, with that which Thou hast made?”
 • عاشق صنع خدا با فر بود ** عاشق مصنوع او کافر بود
 • He that loves God's making is glorious; he that loves what He hath made is an unbeliever.
 • توفیق میان این دو حدیث کی الرضا بالکفر کفر و حدیث دیگر من لم یرض بقضایی فلیطلب ربا سوای
 • Reconciliation of these two Traditions: “To be satisfied with infidelity is an act of infidelity,” and “If any one is not satisfied with My ordainment, let him seek a lord other than Me.”
 • دی سالی کرد سایل مر مرا ** زانک عاشق بود او بر ماجرا
 • Yesterday an inquirer put a question to me, because he was fond of disputation.
 • گفت نکته‌ی الرضا بالکفر کفر ** این پیمبر گفت و گفت اوست مهر
 • He said, “This Prophet uttered the deep saying, ‘To be satisfied with infidelity is an act of infidelity’; his words are (conclusive like) a seal.
 • باز فرمود او که اندر هر قضا ** مر مسلمان را رضا باید رضا
 • Again, he said that the Moslem must be satisfied (acquiesce) in every ordainment, must be satisfied.
 • نه قضای حق بود کفر و نفاق ** گر بدین راضی شوم باشد شقاق 1365
 • Is not infidelity and hypocrisy the ordainment of God? If I become satisfied with this (infidelity), ’twill be opposition (disobedience to God),
 • ور نیم راضی بود آن هم زیان ** پس چه چاره باشدم اندر میان
 • And if I am not satisfied, that too will be detrimental: between (these two alternatives), then, what means (of escape) is there for me?”