English    Türkçe    فارسی   

3
1635-1684

 • گفت آن درویش یا رب با تو من ** عهد کردم زین نچینم در زمن 1635
 • The dervish said, “O Lord, I make a covenant with Thee (that) I will not pluck any of these during the time (of my life).
 • جز از آن میوه که باد انداختش ** من نچینم از درخت منتعش
 • I will not pluck from the raised-up (lofty) tress (aught) but the fruit that the wind has caused to fall.”
 • مدتی بر نذر خود بودش وفا ** تا در آمد امتحانات قضا
 • For a while he kept his vow faithfully: (he kept it) till the tribulations of Destiny came on.
 • زین سبب فرمود استثنا کنید ** گر خدا خواهد به پیمان بر زنید
 • On this account He (God) hath commanded, saying, “Make the exception: attach (the words) ‘if God will’ to your promise.
 • هر زمان دل را دگر میلی دهم ** هرنفس بر دل دگر داغی نهم
 • Every instant I give to the heart a different desire, every moment I lay upon the heart a different brand.
 • کل اصباح لنا شان جدید ** کل شیء عن مرادی لا یحید 1640
 • At every dawn I have a new employment: nothing turns aside from that (course) which I have willed.”
 • در حدیث آمد که دل همچون پریست ** در بیابانی اسیر صرصریست
 • It has come down in the Traditions (of the Prophet) that the heart is like a feather in a desert, the captive of a violent blast.
 • باد پر را هر طرف راند گزاف ** گه چپ و گه راست با صد اختلاف
 • The wind drives the feather recklessly in every direction, now left, now right, with a hundred diversities.
 • در حدیث دیگر این دل دان چنان ** کب جوشان ز آتش اندر قازغان
 • In another Tradition (the Prophet said), “Deem this heart to be as water boiling in a cauldron from (the heat of) fire.”
 • هر زمان دل را دگر رایی بود ** آن نه از وی لیک از جایی بود
 • At every time the heart has a different resolution: that (resolution) is not (derived) from it, but from a certain place.
 • پس چرا آمن شوی بر رای دل ** عهد بندی تا شوی آخر خجل 1645
 • Why, then, will you trust in the heart’s resolution and make a covenant, that in the end you should be shamed?
 • این هم از تاثیر حکمست و قدر ** چاه می‌بیینی و نتوانی حذر
 • This too is from the effect of the(Divine) ordinance and decree, (that) you see the pit and cannot take precaution.
 • نیست خود ازمرغ پران این عجب ** که نبیند دام و افتد در عطب
 • ‘Tis no wonder, indeed, for the flying bird not to see the snare (and so) fall into destruction;
 • این عجب که دام بیند هم وتد ** گر بخواهد ور نخواهد می‌فتد
 • The wonder is that it should see both the snare and the net-pin and fall (into the snare) willy-nilly.
 • چشم باز و گوش باز و دام پیش ** سوی دامی می‌پرد با پر خویش
 • (With) eye open and ear open and the snare in front, it is flying towards a snare with its own wings.
 • تشبیه بند و دام قضا به صورت پنهان به اثر پیدا
 • A comparison (showing that) the bonds and snares of Destiny, though outwardly invisible, are manifest in their effects.
 • بینی اندر دلق مهتر زاده‌ای ** سر برهنه در بلا افتاده‌ای 1650
 • You may see a nobleman’s son in a tattered cloak, bareheaded, fallen into affliction.
 • در هوای نابکاری سوخته ** اقمشه و املاک خود بفروخته
 • (He is) consumed with passion for some ne’er-do-well, (he has) sold his furniture and properties.
 • خان و مان رفته شده بدنام و خوار ** کام دشمن می‌رود ادبیروار
 • His household (is) gone, (he has) become ill-famed and despised; he walks along like (one in) misfortune, to the joy of his foes.
 • زاهدی بیند بگوید ای کیا ** همتی می‌دار از بهر خدا
 • (If) he sees an ascetic, he will say, “O venerable sir, bestow on me a benediction for God’s sake,
 • کاندرین ادبار زشت افتاده‌ام ** مال و زر و نعمت از کف داده‌ام
 • For I have fallen into this ugly misfortune and have let wealth and gold and happiness go from my hand.
 • همتی تا بوک من زین وا رهم ** زین گل تیره بود که بر جهم 1655
 • (Give me) a benediction, so that maybe I shall be delivered from this (woe) and maybe escape from this dark clay.
 • این دعا می‌خواهد او از عام و خاص ** کالخلاص و الخلاص و الخلاص
 • He is begging this prayer of high and low, crying, “Release and release and release!”
 • دست باز و پای باز و بند نی ** نه موکل بر سرش نه آهنی
 • His hand is free and his foot free, and there is no chain, no custodian (standing) over him, no iron (gyve).
 • از کدامین بند می‌جویی خلاص ** وز کدامین حبس می‌جویی مناص
 • From what chain art thou seeking release, and from what imprisonment art thou seeking to escape?
 • بند تقدیر و قضای مختفی ** کی نبیند آن بجز جان صفی
 • (From) the hidden chain of fore-ordainment and destiny, which none but the elect spirit may behold.
 • گرچه پیدا نیست آن در مکمنست ** بتر از زندان و بند آهنست 1660
 • Though it is not visible, it is (there) in ambush; it is worse that prison and chains of iron,
 • زانک آهنگر مر آن را بشکند ** حفره گر هم خشت زندان بر کند
 • Because that (iron chain) the ironsmith may break, and the excavator may even dig up the bricks (foundations) of the prison;
 • ای عجب این بند پنهان گران ** عاجز از تکسیر آن آهنگران
 • Vision of that chain (of Destiny) belongs to Ahmad (Mohammed): (he saw it) on the throat bound with a cord of palm-fibres.
 • دیدن آن بند احمد را رسد ** بر گلوی بسته حبل من مسد
 • Vision of that chain (of Destiny) belongs to Ahmad (Mohammad): (he saw it) on the throat bound wit acord of palm-fibres.
 • دید بر پشت عیال بولهب ** تنگ هیزم گفت حماله‌ی حطب
 • He saw a load of firewood on the back of Abu Lahab’s wife and said,the carrier of faggots(for Hell-fire).
 • حبل و هیزم را جز او چشمی ندید ** که پدید آید برو هر ناپدید 1665
 • The cord and the firewood no eye beheld but his, for to him every unseen thing becomes visible.
 • باقیانش جمله تاویلی کنند ** کین ز بیهوشیست و ایشان هوشمند
 • All the rest interpret it (falsely), for this (vision) arises from senselessness (spiritual rapture), and they are sensible-
 • لیک از تاثیر آن پشتش دوتو ** گشته و نالان شده او پیش تو
 • But from the effect of that (chain) his (the sufferer’s) back has been bent double, and he is moaning before you,
 • که دعایی همتی تا وا رهم ** تا ازین بند نهان بیرون جهم
 • (And crying), ‘A prayer! A benediction !that I may be delivered and that I may escape from this hidden chain.”
 • آنک بیند این علامتها پدید ** چون نداند او شقی را از سعید
 • He who sees these signs clearly, how should not he know the damned from the blest?
 • داند و پوشد بامر ذوالجلال ** که نباشد کشف راز حق حلال 1670
 • He knows, and by command of the Almighty he conceals (it), for it would not be lawful to divulge the secret of God.
 • این سخن پایان ندارد آن فقیر ** از مجاعت شد زبون و تن اسیر
 • This discourse hath no end. That dervish, through hunger, became feeble and his body a prisoner.
 • مضطرب شدن فقیر نذر کرده بکندن امرود از درخت و گوشمال حق رسیدن بی مهلت
 • How the dervish became weak-kneed on plucking the pears from the tree, and how God’s chastisement came (upon him) without delay.
 • پنج روز آن باد امرودی نریخت ** ز آتش جوعش صبوری می‌گریخت
 • For five days the wind did not cause a single pear to drop, and on account of the fire (pangs) of hunger his patience was fleeing (deserting him).
 • بر سر شاخی مرودی چند دید ** باز صبری کرد و خود را وا کشید
 • He espied several pears on a bough, (but) once more he acted with patience and restrained himself.
 • باد آمد شاخ را سر زیر کرد ** طبع را بر خوردن آن چیر کرد
 • The wind came and lowered the end of the bough and caused his carnal nature to prevail for the eating of that (fruit).
 • جوع و ضعف و قوت جذب و قضا ** کرد زاهد را ز نذرش بی‌وفا 1675
 • Hunger and weakness and the strength of pull and (the might of) Destiny made the ascetic unfaithful to his vow.
 • چونک از امرودبن میوه سکست ** گشت اندر نذر وعهد خویش سست
 • When he had plucked fruit from the pear-tree, he became frail (false) in his vow and promise.
 • هم درآن دم گوشمال حق رسید ** چشم او بگشاد و گوش او کشید
 • At the same instant God’s chastisement arrived: it opened his eye and pulled his ear.
 • متهم کردن آن شیخ را با دزدان وبریدن دستش را
 • How the Shaykh was suspected of being in company with thieves and had his hand cut off.
 • بیست از دزدان بدند آنجا و بیش ** بخش می‌کردند مسروقات خویش
 • In that place there were twenty thieves and more, dividing the things they had stolen.
 • شحنه را غماز آگه کرده بود ** مردم شحنه بر افتادند زود
 • The perfect had been apprised by an informer: the prefect’s men quickly fell upon them.
 • هم بدان‌جا پای چپ و دست راست ** جمله را ببرید و غوغایی بخاست 1680
 • He (the officer in charge) cut off on the spot the left feet and right hands of them all, and a great hubbub arose.
 • دست زاهد هم بریده شد غلط ** پاش را می‌خواست هم کردن سقط
 • The ascetic’s hand too was cut off by mistake; he (the officer) was about to make his foot also fall (to the ground),
 • در زمان آمد سواری بس گزین ** بانگ بر زد بر عوان کای سگ ببین
 • (When), just in time, a very elect cavalier came up and shouted at the officer, “Look out, O dog!
 • این فلان شیخست از ابدال خدا ** دست او را تو چرا کردی جدا
 • This is such-and-such a Shaykh, (one) of the Abdál (exalted saints) of God: why have you severed his hand?”
 • آن عوان بدرید جامه تیز رفت ** پیش شحنه داد آگاهیش تفت
 • The officer rent his garment and went speedily to the prefect and gave him the information at once.