English    Türkçe    فارسی   

3
2306-2355

 • یادم آمد آن حکایت کان فقیر ** روز و شب می‌کرد افغان و نفیر
 • The story has come into my mind how that poor man used to moan and lament day and night,
 • وز خدا می‌خواست روزی حلال ** بی شکار و رنج و کسب و انتقال
 • And beg of God a lawful means of livelihood without pursuit and trouble and work and movement (from one place to another).
 • پیش ازین گفتیم بعضی حال او ** لیک تعویق آمد و شد پنج‌تو
 • We have formerly related a part of what happened to him, but hindrance intervened and became fivefold.
 • هم بگوییمش کجا خواهد گریخت ** چون ز ابر فضل حق حکمت بریخت
 • (Now) too we shall tell( the rest of) it. Whither will it (the story) flee, since wisdom has poured (on us) from the clouds of God’s bounty?
 • صاحب گاوش بدید و گفت هین ** ای بظلمت گاو من گشته رهین 2310
 • The owner of the cow espied him and said “Hey, O you to whose unrighteousness my cow has fallen a prey,
 • هین چراکشتی بگو گاو مرا ** ابله طرار انصاف اندر آ
 • Hey, tell (me) why did you kill my cow? Fool! Cutpurse! Deal fairly (with me).”
 • گفت من روزی ز حق می‌خواستم ** قبله را از لابه می‌آراستم
 • He said, “I was begging God for daily bread and preparing aqibla(for myself) of supplication.
 • آن دعای کهنه‌ام شد مستجاب ** روزی من بود کشتم نک جواب
 • That ancient prayer of mine was answered (by God). She (the cow) was my portion of daily bread: I killed her. Behold the answer (to your question)!”
 • او ز خشم آمد گریبانش گرفت ** چند مشتی زد به رویش ناشکفت
 • He (the owner of the cow) came angrily and seized his collar; having lost patience, he struck him in the face with his fist several times.
 • رفتن هر دو خصم نزد داود علیه السلام
 • How both the adversaries went to David, on whom be peace.
 • می‌کشیدش تا به داود نبی ** که بیا ای ظالم گیج غبی 2315
 • He led him to the Prophet David, saying, “Come, O you crazy fool and criminal!
 • حجت بارد رها کن ای دغا ** عقل در تن آور و با خویش آ
 • Drop (this) silly argument, O impostor; let (some) intelligence into your body and come to your senses!
 • این چه می‌گویی دعا چه بود مخند ** بر سر و و ریش من و خویش ای لوند
 • What is this that you are saying? What is the prayer (you speak of)? Do not laugh at my head and beard and your own (too), O scoundrel!”
 • گفت من با حق دعاها کرده‌ام ** اندرین لابه بسی خون خورده‌ام
 • He (the poor man) said, “I have offered (many) prayers to God, I have borne much toil and pain in this supplication.
 • من یقین دارم دعا شد مستجاب ** سر بزن بر سنگ ای منکرخطاب
 • I possess the certainty (that) the prayer has been answered. Dash your head against the stones, O foul-spoken one!”
 • گفت گرد آیید هین یا مسلمین ** ژاژ بینید و فشار این مهین 2320
 • He cried, “Hey, gather round, O Moslems! Behold the drivel and raving of this imbecile!
 • ای مسلمانان دعا مال مرا ** چون از آن او کند بهر خدا
 • O Moslems, for God’s sake, how should prayer make my property belong to him?
 • گر چنین بودی همه عالم بدین ** یک دعا املاک بردندی بکین
 • If it were so, by means of a single prayer of this kind the whole world would carry off (one another’s) possessions by force.
 • گر چنین بودی گدایان ضریر ** محتشم گشته بدندی و امیر
 • If it were so, the blind beggars would have become grandees and princes;
 • روز و شب اندر دعااند و ثنا ** لابه‌گویان که تو ده‌مان ای خدا
 • (For) they are (engaged) day and night in invocation and praise (of God), uttering entreaties and crying, ‘O God, do Thou give unto us!
 • تا تو ندهی هیچ کس ندهد یقین ** ای گشاینده تو بگشا بند این 2325
 • Unless Thou give, assuredly no one will give (us anything): O Opener, do Thou open the lock of this (bounty)!’
 • مکسب کوران بود لابه و دعا ** جز لب نانی نیابند از عطا
 • Supplication and prayer is the means whereby the blind earn their livelihood, (yet) they get no gift but a crust of bread.”
 • خلق گفتند این مسلمان راست‌گوست ** وین فروشنده‌ی دعاها ظلم‌جوست
 • The people said, “This Moslem speaks the truth, and this prayer-monger is one who seeks to act unjustly.
 • این دعا کی باشد از اسباب ملک ** کی کشید این را شریعت خود بسلک
 • How should this prayer be a means of acquiring property? When forsooth did the religious Law enter this on the roll?
 • بیع و بخشش یا وصیت یا عطا ** یا ز جنس این شود ملکی ترا
 • A thing becomes your property by sale and donation or by bequest and gift or by some means of this kind.
 • در کدامین دفترست این شرع نو ** گاو را تو باز ده یا حبس رو 2330
 • In what book is this new statute (to be found)? Give back the cow or go to prison!”
 • او به سوی آسمان می‌کرد رو ** واقعه‌ی ما را نداند غیر تو
 • He (the poor man) was turning his face to Heaven (and saying), “None knoweth my (spiritual) experience save Thee.
 • در دل من آن دعا انداختی ** صد امید اندر دلم افراختی
 • Thou didst put that prayer into my heart, Thou didst raise dreams.”
 • من نمی‌کردم گزافه آن دعا ** همچو یوسف دیده بودم خوابها
 • Not idly was I uttering that prayer: like Joseph, I had dreamed dreams.”
 • دید یوسف آفتاب و اختران ** پیش او سجده‌کنان چون چاکران
 • Joseph saw (in dream) the sun and the stars bowing low before him, like servants.
 • اعتمادش بود بر خواب درست ** در چه و زندان جز آن را می‌نجست 2335
 • He relied upon the true dream: in the dungeoun and prison he sought nothing but that.
 • ز اعتماد او نبودش هیچ غم ** از غلامی وز ملام و بیش و کم
 • Because of his reliance upon that, he cared naught for servitude or reproach or (anything else whether) more or less.
 • اعتمادی داشت او بر خواب خویش ** که چو شمعی می‌فروزیدش ز پیش
 • He had a (great) reliance upon his dream which was shining in front of him like a candle.
 • چون در افکندند یوسف را به چاه ** بانگ آمد سمع او را از اله
 • When they cast Joseph into the well, there came to his ear a cry from God-
 • که تو روزی شه شوی ای پهلوان ** تا بمالی این جفا در رویشان
 • “O paladin, one day thou wilt become king, so that thou mayst rub this wrong upon their faces.”
 • قایل این بانگ ناید در نظر ** لیک دل بشناخت قایل را ز اثر 2340
 • He who utters this cry is not visible, but the heart (of Joseph) recognized the Speaker from the effect (of the words.)
 • قوتی و راحتی و مسندی ** در میان جان فتادش زان ندا
 • From that (Divine) allocution a (great) strength and peace and support fell into the midst of his soul.
 • چاه شد بر وی بدان بانگ جلیل ** گلشن و بزمی چو آتش بر خلیل
 • Through that Majestical cry the well became to him a rose-garden and banquet, as the fire to Abraham.
 • هر جفا که بعد از آنش می‌رسید ** او بدان قوت بشادی می‌کشید
 • Bu means of that strength he cheerfully endured every affliction that came to him afterwards-
 • همچنانک ذوق آن بانگ الست ** در دل هر مومنی تا حشر هست
 • Even as the delicious savour of the cryAm not I (your Lord)? Subsists in the heart of every true believer till the Resurrection,
 • تا نباشد در بلاشان اعتراض ** نه ز امر و نهی حقشان انقباض 2345
 • So that they do not rebel in tribulation or shrink from (obeying) the commands and prohibitions of God.
 • لقمه‌ی حکمی که تلخی می‌نهد ** گلشکر آن را گوارش می‌دهد
 • The rose-conserve (of spiritual delight) digests the morsel, that is, the (Divine) decree, which bestows bitterness;
 • گلشکر آن را که نبود مستند ** لقمه را ز انکار او قی می‌کند
 • (But) he that does not rely upon the rose-conserve vomits the morsel in disgust.
 • هر که خوابی دید از روز الست ** مست باشد در ره طاعات مست
 • Any one who has dreamed of the Day of Alast is drunken in the path of devotional works, drunken:
 • می‌کشد چون اشتر مست این جوال ** بی فتور و بی گمان و بی ملال
 • Like a drunken (frenzied) camel, he is bearing this (heavy) sack without flagging and without questioning and without fatigue;
 • کفک تصدیقش بگرد پوز او ** شد گواه مستی و دلسوز او 2350
 • The froth round his muzzle, namely, his confession of faith, has become a witness to his (inward) intoxication and heart-burning.
 • اشتر از قوت چو شیر نر شده ** زیر ثقل بار اندک‌خور شده
 • Through the strength (bestowed on him) the camel becomes like a fierce lion; beneath the heavy burden he eats little (food).
 • ز آرزوی ناقه صد فاقه برو ** می‌نماید کوه پیشش تار مو
 • In (his) longing for the she-camel a hundred starvations (lie lightly) on him; the mountain seems to him (as) a strand of hair.
 • در الست آنکو چنین خوابی ندید ** اندرین دنیا نشد بنده و مرید
 • (But) he who has not dreamed such a dream in Alast does not become a servant and seeker (of God) in this world;
 • ور بشد اندر تردد صد دله ** یک زمان شکرستش و سالی گله
 • Or if he does become (such), (he is) always changing and shifting in vacillation: he gives thanks (to God) for one moment and utters complaints for a year.
 • پای پیش و پای پس در راه دین ** می‌نهد با صد تردد بی یقین 2355
 • He steps forward and backwards in the Way of the Religion with a hundred vacillations and without (any) certainty.