English    Türkçe    فارسی   

6
1372-1421

 • وقت صید اندر عدم بد حمله‌شان  ** از عدم آنگه گریزان جمله‌شان 
 • At the moment of pursuing (their object) they rushed into (relative) nonexistence; then (afterwards) they all are fleeing from non-existence.
 • چون امیدت لاست زو پرهیز چیست  ** با انیس طمع خود استیز چیست 
 • Since your hope is (in) non-existence, why (this) avoidance of it? Why (this) strife with what is congenial to your desire?
 • چون انیس طمع تو آن نیستیست  ** از فنا و نیست این پرهیز چیست 
 • Since that non-existence is congenial to your desire, why this avoidance of nonentity and non-existence?
 • گر انیس لا نه‌ای ای جان به سر  ** در کمین لا چرایی منتظر  1375
 • O (dear) soul, if you are not inwardly congenial to non-existence, why are you waiting in ambush for non-existence?
 • زانک داری جمله دل برکنده‌ای  ** شست دل در بحر لا افکنده‌ای 
 • You have torn your heart away from all that you own, you have cast the net of your heart into the sea of non-existence.
 • پس گریز از چیست زین بحر مراد  ** که بشستت صد هزاران صید داد 
 • Wherefore, then, (this) flight from this sea of (heart's) desire that has put hundreds of thousands of prey into your net?
 • از چه نام برگ را کردی تو مرگ  ** جادوی بین که نمودت مرگ برگ 
 • Wherefore have you given the name “death” to (what is really) provision (for the spirit)? Observe the sorcery that has caused the provision (barg) to seem to you death (marg).
 • هر دو چشمت بست سحر صنعتش  ** تا که جان را در چه آمد رغبتش 
 • The magic of His (God's) doing has bound both your eyes, so that desire for the (worldly) pit has come over your soul.
 • در خیال او ز مکر کردگار  ** جمله صحرا فوق چه زهرست و مار  1380
 • Through the contrivance of the Creator, in its (your soul's) fancy all the expanse above the pit is (full of) poison and snakes;
 • لاجرم چه را پناهی ساختست  ** تا که مرگ او را به چاه انداختست 
 • Consequently it has made the pit a refuge (for itself), so that (its false conception of) death (as hideous and hateful) has cast it into the pit (of perdition).
 • اینچ گفتم از غلطهات ای عزیز  ** هم برین بشنو دم عطار نیز 
 • (Having heard) what I have said concerning your misapprehensions, O dear friend, hear also the utterance of ‘Attár on this same (subject).
 • قصه‌ی سلطان محمود و غلام هندو 
 • Story of Sultan Mahmúd and the Hindú boy.
 • رحمة الله علیه گفته است  ** ذکر شه محمود غازی سفته است 
 • He, God have mercy upon him, has told it: he has strung together the tale of King Mahmúd, the Ghází—
 • کز غزای هند پیش آن همام  ** در غنیمت اوفتادش یک غلام 
 • How, amongst the booty of his campaign in India, (there was) a boy (who) was brought into the presence of that sovereign.
 • پس خلیفه‌ش کرد و بر تختش نشاند  ** بر سپه بگزیدش و فرزند خواند  1385
 • Afterwards he made him his vicegerent and seated him on the throne and gave him preferment above (the rest of) the army and called him “son.”
 • طول و عرض و وصف قصه تو به تو  ** در کلام آن بزرگ دین بجو 
 • Seek the length and breadth and all particulars of the story in the discourse of that prince of the Faith.
 • حاصل آن کودک برین تخت نضار  ** شسته پهلوی قباد شهریار 
 • In short, the lad was seated on this throne of gold beside the King-emperor.
 • گریه کردی اشک می‌راندی بسوز  ** گفت شه او را کای پیروز روز 
 • He wept and shed tears in burning grief. The King said to him, “O thou whose day (fortune) is triumphant,
 • از چه گریی دولتت شد ناگوار  ** فوق املاکی قرین شهریار 
 • Wherefore shouldst thou weep? Has thy fortune become disagreeable to thee? Thou art above kings, (thou art) the familiar companion of the Emperor.
 • تو برین تخت و وزیران و سپاه  ** پیش تختت صف زده چون نجم و ماه  1390
 • Thou art (seated) on this throne, while the viziers and soldiers are ranged in file before thy throne, like the stars and the moon.”
 • گفت کودک گریه‌ام زانست زار  ** که مرا مادر در آن شهر و دیار 
 • The boy said, “The cause of my weeping bitterly is that in yonder city and country my mother
 • از توم تهدید کردی هر زمان  ** بینمت در دست محمود ارسلان 
 • Was always threatening me with thee, (saying), ‘May I see you in the hands of the lion, Mahmúd!’
 • پس پدر مر مادرم را در جواب  ** جنگ کردی کین چه خشمست و عذاب 
 • Then my father would wrangle with my mother (and say) in reply, ‘What wrath and torment is this (that you would inflict on him)?
 • می‌نیابی هیچ نفرینی دگر  ** زین چنین نفرین مهلک سهلتر 
 • Cannot you find any other curse lighter than this deadly curse?
 • سخت بی‌رحمی و بس سنگین‌دلی  ** که به صد شمشیر او را قاتلی  1395
 • You are very pitiless and exceedingly hard-hearted, for you are (virtually) killing him with a hundred swords.’
 • من ز گفت هر دو حیران گشتمی  ** در دل افتادی مرا بیم و غمی 
 • I used to be dismayed by the talk of both: a (great) terror and pain would come into my heart,
 • تا چه دوزخ‌خوست محمود ای عجب  ** که مثل گشتست در ویل و کرب 
 • (Thinking), ‘Oh, wonderful! What a hellish person Mahmúd must be, since he has become proverbial for woe and anguish!’
 • من همی‌لرزیدمی از بیم تو  ** غافل از اکرام و از تعظیم تو 
 • I used to tremble in fear of thee, being ignorant of thy gracious treatment and high regard.
 • مادرم کو تا ببیند این زمان  ** مر مرا بر تخت ای شاه جهان 
 • Where is my mother, that she might see me now (seated) on the throne, O King of the world?”
 • فقر آن محمود تست ای بی‌سعت  ** طبع ازو دایم همی ترساندت  1400
 • (Spiritual) poverty is your Mahmúd, O man without affluence: your (sensual) nature is always making you afraid of it.
 • گر بدانی رحم این محمود راد  ** خوش بگویی عاقبت محمود باد 
 • If you come to know the mercifulness of this noble Mahmúd, you will cry joyously, “May the end be praised (mahmúd)!”
 • فقر آن محمود تست ای بیم‌دل  ** کم شنو زین مادر طبع مضل 
 • Poverty is your Mahmúd, O craven-hearted one: do not listen to this mother, namely, your misguiding nature.
 • چون شکار فقر کردی تو یقین  ** هم‌چوکودک اشک باری یوم دین 
 • When you become a prey to poverty, you will certainly shed tears (of delight), like the Hindú boy, on the Day of Judgement.
 • گرچه اندر پرورش تن مادرست  ** لیک از صد دشمنت دشمن‌ترست 
 • Although the body is (like) a mother in fostering (the spirit), yet it is more inimical to you than a hundred enemies.
 • تن چو شد بیمار داروجوت کرد  ** ور قوی شد مر ترا طاغوت کرد  1405
 • When your body falls ill it makes you seek medicine; and if it grows strong it makes you an outrageous devil.
 • چون زره دان این تن پر حیف را  ** نی شتا را شاید و نه صیف را 
 • Know that this iniquitous body is like a coat of mail: it serves neither for winter nor summer.
 • یار بد نیکوست بهر صبر را  ** که گشاید صبر کردن صدر را 
 • (Yet) the bad associate is good (for you) because of the patience (which you must show in overcoming its desires), for the exercise of patience expands the heart (with spiritual peace).
 • صبر مه با شب منور داردش  ** صبر گل با خار اذفر داردش 
 • The patience shown by the moon to the (dark) night keeps it illumined; the patience shown by the rose to the thorn keeps it fragrant.
 • صبر شیر اندر میان فرث و خون  ** کرده او را ناعش ابن اللبون 
 • The patience shown by the milk (chyle) betwixt the faeces (in the intestine) and the blood enables it to rear the camel-foal till he has entered on his third year.
 • صبر جمله‌ی انبیا با منکران  ** کردشان خاص حق و صاحب‌قران  1410
 • The patience shown by all the prophets to the unbelievers made them the elect of God and lords of the planetary conjunction.
 • هر که را بینی یکی جامه درست  ** دانک او آن را به صبر و کسب جست 
 • When you see any one wearing goodly raiment, know that he has gained it by patience and work.
 • هرکه را دیدی برهنه و بی‌نوا  ** هست بر بی‌صبری او آن گوا 
 • If you have seen any one naked and destitute, that is a testimony of his lack of patience.
 • هرکه مستوحش بود پر غصه جان  ** کرده باشد با دغایی اقتران 
 • Any one who feels lonely and whose soul is full of anguish must have associated with an impostor.
 • صبر اگر کردی و الف با وفا  ** ار فراق او نخوردی این قفا 
 • If he had shown patience and loyal friendship (to God), he would not have suffered this affliction through being separated from Him.
 • خوی با حق نساختی چون انگبین  ** با لبن که لا احب الافلین  1415
 • He would have consorted with God as honey with milk, saying, “I love not them that set.”
 • لاجرم تنها نماندی هم‌چنان  ** که آتشی مانده به راه از کاروان 
 • (Then) assuredly he would not have remained alone, even as a fire left on the road by caravaneers.
 • چون ز بی‌صبری قرین غیر شد  ** در فراقش پر غم و بی‌خیر شد 
 • (But) since from lack of patience he associated himself with others (than God), in separation from Him he became sorrowful and deprived of good.
 • صحبتت چون هست زر ده‌دهی  ** پیش خاین چون امانت می‌نهی 
 • Since your friendship is (precious) as pure gold, how are you placing it in trust with a traitor?
 • خوی با او کن که امانتهای تو  ** آمن آید از افول و از عتو 
 • Consort with Him with whom your trusts are safe from loss and violation.
 • خوی با او کن که خو را آفرید  ** خویهای انبیا را پرورید  1420
 • Consort with Him who created (human) nature and fostered the natures of the prophets.
 • بره‌ای بدهی رمه بازت دهد  ** پرورنده‌ی هر صفت خود رب بود 
 • (If) you give (Him) a lamb, He will give you back a (whole) flock (of sheep): verily the Lord is the fosterer of every (good) quality.