English    Türkçe    فارسی   

1
1031-1055

 • آدمی را زین هنر بی‌‌چاره گشت ** خلق دریاها و خلق کوه و دشت‌‌
 • Because of this virtue, the creatures of the seas and those of mountain and plain are helpless before man.
 • زو پلنگ و شیر ترسان همچو موش ** زو نهنگ و بحر در صفرا و جوش‌‌
 • Of him the pard and lion are afraid, like the mouse; from him the leviathan and the sea are in pallor and agitation.
 • زو پری و دیو ساحلها گرفت ** هر یکی در جای پنهان جا گرفت‌‌
 • From him peri and demon took to the shores (sought refuge): each took abode in some hiding-place.
 • آدمی را دشمن پنهان بسی است ** آدمی با حذر عاقل کسی است‌‌
 • Man hath many a secret enemy: the cautious man is a wise one.
 • خلق پنهان زشتشان و خوبشان ** می‌‌زند در دل بهر دم کوبشان‌‌ 1035
 • (There are) hidden creatures, evil and good: at every instant their blows are striking on the heart.
 • بهر غسل ار در روی در جویبار ** بر تو آسیبی زند در آب خار
 • If you go into the river to wash yourself, a thorn in the water inflicts a hurt upon you.
 • گر چه پنهان خار در آب است پست ** چون که در تو می‌‌خلد دانی که هست‌‌
 • Although the thorn is hidden low in the water, you know it is there, since it is pricking you.
 • خار خار وحیها و وسوسه ** از هزاران کس بود نی یک کسه‌‌
 • The pricks of (angelic) inspirations and (satanic) temptations are from thousands of beings, not (only) from one.
 • باش تا حسهای تو مبدل شود ** تا ببینیشان و مشکل حل شود
 • Wait (patiently) for your (bodily) senses to be transmuted, so that you may see them (the hidden beings), and the difficulty may be solved,
 • تا سخنهای کیان رد کرده‌‌ای ** تا کیان را سرور خود کرده‌‌ای‌‌ 1040
 • So that (you may see) whose words you have rejected and whom you have made your captain.
 • باز طلبیدن نخجیران از خرگوش سر اندیشه‌‌ی او را
 • How the beasts requested the hare to tell the secret of his thought.
 • بعد از آن گفتند کای خرگوش چست ** در میان آر آن چه در ادراک تست‌‌
 • Afterwards they said, “O nimble hare, communicate what is in thy apprehension.
 • ای که با شیری تو در پیچیده‌‌ای ** باز گو رایی که اندیشیده‌‌ای‌‌
 • O thou who hast grappled with a lion, declare the plan which thou hast thought of.
 • مشورت ادراک و هشیاری دهد ** عقلها مر عقل را یاری دهد
 • Counsel gives perception and understanding: the mind is helped by (other) minds.
 • گفت پیغمبر بکن ای رایزن ** مشورت کالمستشار موتمن‌‌
 • The Prophet said, ‘O adviser, take counsel (with the trustworthy), for he whose counsel is sought is trusted.’”
 • منع کردن خرگوش راز را از ایشان‌‌
 • How the hare withheld the secret from them.
 • گفت هر رازی نشاید باز گفت ** جفت طاق آید گهی گه طاق جفت‌‌ 1045
 • He said, “One ought not to say forth every secret: sometimes the even number turns out to be odd, and sometimes the odd number to be even.”
 • از صفا گر دم زنی با آینه ** تیره گردد زود با ما آینه‌‌
 • If from guilelessness you breathe words to a mirror, the mirror at once becomes dim to us.
 • در بیان این سه کم جنبان لبت ** از ذهاب و از ذهب وز مذهبت‌‌
 • Do not move your lip in explanation of these three things, (namely) concerning your departure and your gold and your religion;
 • کین سه را خصم است بسیار و عدو ** در کمینت ایستد چون داند او
 • For to these three there is many an adversary and foe standing in wait for you when he knows (about any of them).
 • ور بگویی با یکی دو الوداع ** کل سر جاوز الاثنین شاع‌‌
 • And if you tell (only) one or two (a few people), farewell (to your secret): every secret that goes beyond the twain (who share it) is published abroad.
 • گر دو سه پرنده را بندی به هم ** بر زمین مانند محبوس از الم‌‌ 1050
 • If you tie two or three birds together, they will remain on the ground, imprisoned by grief;
 • مشورت دارند سرپوشیده خوب ** در کنایت با غلط افکن مشوب‌‌
 • (But in truth) they hold a consultation well-disguised and mingled, in its (apparent) significance, with that which casts error (into the mind of any one who observes them).
 • مشورت کردی پیمبر بسته سر ** گفته ایشانش جواب و بی‌‌خبر
 • (Similarly) the Prophet used to take counsel, (speaking) cryptically, and they (his companions) would answer him and (would be) without knowledge (of his real meaning).
 • در مثالی بسته گفتی رای را ** تا نداند خصم از سر پای را
 • He would speak his opinion in a covert parable, in order that the adversary might not know foot from head.
 • او جواب خویش بگرفتی از او ** وز سؤالش می‌‌نبردی غیر بو
 • He (the Prophet) would receive his answer from him (the adversary), while the other would not catch the smell (drift) of his question.
 • قصه‌‌ی مکر خرگوش‌‌
 • The story of the hare's stratagem.
 • ساعتی تاخیر کرد اندر شدن ** بعد از آن شد پیش شیر پنجه زن‌‌ 1055
 • He delayed awhile in going, then he went before the lion who rends (his prey) with claws.