English    Türkçe    فارسی   

2
3005-3029

 • سیئاتم چون وسیلت شد به حق ** پس مزن بر سیئاتم هیچ دق‏ 3005
 • Since my evil deeds have become the means of (my) attaining unto God, do not, then, throw any blame on my evil deeds.
 • مر ترا صدق تو طالب کرده بود ** مر مرا جد و طلب صدقی گشود
 • Thee thy sincerity had made a seeker; for me, toil and search opened (the way to) a sincere feeling.
 • صدق تو آورد در جستن ترا ** جستنم آورد در صدقی مرا
 • Thy sincerity led thee to seek; my seeking led me to a feeling of sincerity.
 • تخم دولت در زمین می‏کاشتم ** سخره و بیگار می‏پنداشتم‏
 • I was sowing the seed of fortune in the earth, (though) I fancied it was labour without wages and hire.
 • آن نبد بیگار کسبی بود چست ** هر یکی دانه که کشتم صد برست‏
 • ’Twas not labour without hire; ’twas an excellent earning: (for) every grain that I sowed, a hundred grew.
 • دزد سوی خانه‏ای شد زیر دست ** چون در آمد دید کان خانه‏ی خود است‏ 3010
 • The thief went underhand (by stealth) to a certain house: when he entered, he saw that it was his own house.”
 • گرم باش ای سرد تا گرمی رسد ** با درشتی ساز تا نرمی رسد
 • Be hot, O cold one, that heat may come: put up with roughness, that ease may come.
 • آن دو اشتر نیست آن یک اشتر است ** تنگ آمد لفظ معنی بس پر است‏
 • That (subject of my discourse) is not two camels; it is a single camel. Verbal expression is confined, the meaning (to be expressed) is very full.
 • لفظ در معنی همیشه نارسان ** ز آن پیمبر گفت قد کل لسان‏
 • The expression always fails to reach the meaning; hence the Prophet said, “(Whoso knows God), his tongue falters.”
 • نطق اصطرلاب باشد در حساب ** چه قدر داند ز چرخ و آفتاب‏
 • Speech is (like) an astrolabe in (its) reckoning: how much does it know of the sky and the sun?—
 • خاصه چرخی کاین فلک زو پره‏ای است ** آفتاب از آفتابش ذره‏ای است‏ 3015
 • Especially, of that Sky whereof this heaven is (no more than) a blade of straw; (that Sky) of whose Sun the (terrestrial) sun is (but) a mote?
 • بیان آن که در هر نفسی فتنه‏ی مسجد ضرار است‏
 • Showing that there is in every soul the mischief of the Mosque of Opposition.
 • چون پدید آمد که آن مسجد نبود ** خانه‏ی حیلت بد و دام جهود
 • When it appeared that that was not a mosque, (but) was a house of intrigue and a trap laid by the Jews,
 • پس نبی فرمود کان را بر کنید ** مطرحه‏ی خاشاک و خاکستر کنید
 • The Prophet then gave the command (and said), “Rase it and make it a dumping-place for rubbish and ashes.”
 • صاحب مسجد چو مسجد قلب بود ** دانه‏ها بر دام ریزی نیست جود
 • The founder of the Mosque was false, like the Mosque (itself): ‘tis not munificence if you sprinkle grain upon a snare.
 • گوشت کاندر شست تو ماهی رباست ** آن چنان لقمه نه بخشش نه سخاست‏
 • The meat that catches the fish on the hook––such a morsel is neither bounty nor generosity.
 • مسجد اهل قبا کان بد جماد ** آن چه کفو او نبد راهش نداد 3020
 • The Mosque of the people of Qubá, which was inanimate––he (the Prophet) did not admit to (equality with) it that which was not its equal.
 • در جمادات این چنین حیفی نرفت ** زد در آن ناکفو امیر داد نفت‏
 • (Even) in the case of lifeless things such a wrong did not come to pass: the lord of justice (Mohammed) set fire to that unequal (and incongruous Mosque).
 • پس حقایق را که اصل اصلهاست ** دان که آن جا فرق‏ها و فصل‏هاست‏
 • Therefore (a fortiori) in the case of the (human) essences, which are the foundation of all fundamentals, know that there (too) there are differences and divisions.
 • نه حیاتش چون حیات او بود ** نه مماتش چون ممات او بود
 • Neither is his (one man’s) life like his (another man’s) life, nor is his death like his death.
 • گور او هرگز چو گور او مدان ** خود چه گویم حال فرق آن جهان‏
 • Never deem his (this one’s) grave like his (that one’s) grave. How indeed shall I describe the difference (between them) in that (other) world?
 • بر محک زن کار خود ای مرد کار ** تا نسازی مسجد اهل ضرار 3025
 • Put thy work to the touchstone, O man of work, lest thou build the Mosque of the Opposers.
 • بس بر آن مسجد کنان تسخر زدی ** چون نظر کردی تو خود ز یشان بدی‏
 • Thou has mocked, then, at those Mosque-makers; (but) when thou considerest (carefully), thou thyself hast been one of them.
 • حکایت هندو که با یار خود جنگ می‏کرد بر کاری و خبر نداشت که او هم بدان مبتلاست‏
 • Story of the Indian who quarrelled with his friend over a certain action and was not aware that he too was afflicted with (guilty of) it.
 • چار هندو در یکی مسجد شدند ** بهر طاعت راکع و ساجد شدند
 • Four Indians went into a mosque: they bowed their heads and prostrated themselves for worship's sake.
 • هر یکی بر نیتی تکبیر کرد ** در نماز آمد به مسکینی و درد
 • Each one performed the takbír (following) upon a niyyat, and began to pray with lowliness and contrition.
 • موذن آمد از یکی لفظی بجست ** کای موذن بانگ کردی وقت هست‏
 • (When) the muezzin came, from one of them fell a remark— “O muezzin, have you given the call to prayers? Is it time?”