English    Türkçe    فارسی   

4
2293-2317

 • ضبط و درک و حافظی و یادداشت ** عقل را باشد که عقل آن را فراشت
 • Grasp and apprehension and retentiveness and keeping in mind belong to Reason, for Reason has raised those (faculties).
 • چونک گوهر نیست تابش چون بود ** چون مذکر نیست ایابش چون بود
 • When the pearl is not there, how should its lustre exist? When there is none to remind (admonish the fool), how should he turn back (from folly)?
 • این تمنی هم ز بی‌عقلی اوست ** که نبیند کان حماقت را چه خوست 2295
 • Moreover, this wish (to escape from the consequences of his folly) arises from his want of reason, for he does not see what is the nature of that folly.
 • آن ندامت از نتیجه‌ی رنج بود ** نه ز عقل روشن چون گنج بود
 • That contrition was the result of pain, not of Reason which is bright as a treasure.
 • چونک شد رنج آن ندامت شد عدم ** می‌نیرزد خاک آن توبه و ندم
 • When the pain departed, that contrition became naught: that repentance and contrition hath not the worth (even) of dust.
 • آن ندم از ظلمت غم بست بار ** پس کلام اللیل یمحوه النهار
 • That contrition burgeoned from (was produced by) the darkness of pain; hence (as the proverb says) day wipes out the words of night
 • چون برفت آن ظلمت غم گشت خوش ** هم رود از دل نتیجه و زاده‌اش
 • When the darkness of pain is gone and he (the fool) has be come happy, its result and product also goes from his heart.
 • می‌کند او توبه و پیر خرد ** بانگ لو ردوا لعادوا می‌زند 2300
 • He is making vow’s of repentance, whilst the Pír, Reason, is crying, “Though they should be sent back, they would surely return.”
 • در بیان آنک وهم قلب عقلست و ستیزه‌ی اوست بدو ماند و او نیست و قصه‌ی مجاوبات موسی علیه‌السلام کی صاحب عقل بود با فرعون کی صاحب وهم بود
 • Explaining that imagination (wahm) is the counterfeit of Reason and in opposition to it, and that though it resembles Reason it is not Reason; and the story of the replies given to each other by Moses, on whom be peace, who was the possessor of Reason, and Pharaoh, who was the possessor of imagination.
 • عقل ضد شهوتست ای پهلوان ** آنک شهوت می‌تند عقلش مخوان
 • Reason is the contrary of sensuality: O brave man, do not call (by the name of) Reason that which is attached to sensuality.
 • وهم خوانش آنک شهوت را گداست ** وهم قلب نقد زر عقلهاست
 • That which is a beggar of sensuality—call it imagination: imagination is the counterfeit of the sterling gold of the rational faculties.
 • بی‌محک پیدا نگردد وهم و عقل ** هر دو را سوی محک کن زود نقل
 • Without a touchstone, imagination and reason are not clearly distinguished: quickly bring both to the touchstone.
 • این محک قرآن و حال انبیا ** چون منحک مر قلب را گوید بیا
 • The Qur’án and the (spiritual) state of the Prophets are this touchstone: they, like a touchstone, say to the counterfeit coin, “Come,
 • تا ببینی خویش را ز آسیب من ** که نه‌ای اهل فراز و شیب من 2305
 • That by contact with me thou mayst see thyself (and know) that thou art not worthy of my higher and lower (degrees of spirituality).”
 • عقل را گر اره‌ای سازد دو نیم ** هم‌چو زر باشد در آتش او بسیم
 • If a saw make Reason (to be severed into) two halves, it (Reason) will be smiling like gold in the fire.
 • وهم مر فرعون عالم‌سوز را ** عقل مر موسی به جان افروز را
 • Imagination belongs to Pharaoh, the world-incendiary; Reason to Moses, the spirit-enkindler.
 • رفت موسی بر طریق نیستی ** گفت فرعونش بگو تو کیستی
 • Moses went on the way of non-existence (self-negation): Pharaoh said to him, “Tell (me), who art thou?”
 • گفت من عقلم رسول ذوالجلال ** حجةالله‌ام امانم از ضلال
 • He said, “I am Reason, the messenger of the Almighty: I am the proof of God, I am the protection against error.”
 • گفت نی خامش رها کن های هو ** نسبت و نام قدیمت را بگو 2310
 • “Nay,” said he, “hush, cease from (this ecstatic) outcry: tell (me) thy ancient lineage and name.”
 • گفت که نسبت مر از خاکدانش ** نام اصلم کمترین بندگانش
 • “My lineage,” he said, “(is derived) from His dust-pit; my original name is ‘the meanest of His slaves.’
 • بنده‌زاده‌ی آن خداوند وحید ** زاده از پشت جواری و عبید
 • I am the slave-born (slave) of that unique Lord—born of the (womb and) loins of slaves female and male.
 • نسبت اصلم ز خاک و آب و گل ** آب و گل را داد یزدان جان و دل
 • My original lineage (is derived) from earth and water and clay: God gave unto water and clay a soul and heart.
 • مرجع این جسم خاکم هم به خاک ** مرجع تو هم به خاک ای سهمناک
 • To earth also will return this earthen body of mine; to earth thou likewise wilt return, O terrible one.
 • اصل ما و اصل جمله سرکشان ** هست از خاکی و آن را صد نشان 2315
 • Our origin and the origin of all the proud is from a piece of earth, and (there are) a hundred signs thereof;
 • که مدد از خاک می‌گیرد تنت ** از غذایی خاک پیچد گردنت
 • For thy body receives support (sustenance) from the earth, and from earthly nutriment thy neck is contorted (with scorn and arrogance).
 • چون رود جان می‌شود او باز خاک ** اندر آن گور مخوف سهمناک
 • When the spirit departs, it (the body) will again become earth in the dreaded and horrible grave.