English    Türkçe    فارسی   

5
1175-1199

 • این سخن در سینه دخل مغزهاست  ** در خموشی مغز جان را صد نماست  1175
 • These words, (whilst they stay) in the breast, are an income consisting of (spiritual) kernels: in silence the spiritual kernel grows a hundredfold.
 • چون بیامد در زبان شد خرج مغز  ** خرج کم کن تا بماند مغز نغز 
 • When it (the word) comes on to the tongue, the kernel is expended: refrain from expending, in order that the goodly kernel may remain (with you).
 • مرد کم گوینده را فکرست زفت  ** قشر گفتن چون فزون شد مغز رفت 
 • The man who speaks little hath strong thoughts: when the husk, namely speech, becomes excessive, the kernel goes.
 • پوست افزون بود لاغر بود مغز  ** پوست لاغر شد چو کامل گشت و نغز 
 • (When) the rind is excessive, the kernel is thin: the rind becomes thin when it (the kernel) becomes perfect and goodly.
 • بنگر این هر سه ز خامی رسته را  ** جوز را و لوز را و پسته را 
 • Look at these three (fruits) when they have passed beyond immaturity: the walnut and the almond and the pistachio.
 • هر که او عصیان کند شیطان شود  ** که حسود دولت نیکان شود  1180
 • Whoever disobeys (God) becomes a devil, for he becomes envious of the fortune of the righteous.
 • چونک در عهد خدا کردی وفا  ** از کرم عهدت نگه دارد خدا 
 • When you have acted loyally in (keeping) your covenant with God, God will graciously keep His covenant with you.
 • از وفای حق تو بسته دیده‌ای  ** اذکروا اذکرکم نشنیده‌ای 
 • You have shut your eyes to keeping faith with God, you have not hearkened to (the words) remember Me, I will remember you.
 • گوش نه اوفوا به عهدی گوش‌دار  ** تا که اوفی عهدکم آید ز یار 
 • Give ear, listen to (the words) keep My covenant, in order that (the words) I will keep your covenant may come from the Friend.
 • عهد و قرض ما چه باشد ای حزین  ** هم‌چو دانه‌ی خشک کشتن در زمین 
 • What is our covenant and loan, O sorrowful one? (It is) like sowing a dry seed in the earth.
 • نه زمین را زان فروغ و لمتری  ** نه خداوند زمین را توانگری  1185
 • From that (sowing) neither do glory and grandeur accrue to the earth, nor riches to the owner of the earth.
 • جز اشارت که ازین می‌بایدم  ** که تو دادی اصل این را از عدم 
 • (’Tis nothing) except an indication, as though to say, ‘I need this kind (of produce), the origin whereof Thou didst create from non-existence.
 • خوردم و دانه بیاوردم نشان  ** که ازین نعمت به سوی ما کشان 
 • I ate, and (now) I bring the seed as a token, begging Thee to send to us such bounty (as before).’
 • پس دعای خشک هل ای نیک‌بخت  ** که فشاند دانه می‌خواهد درخت 
 • Abandon, then, the dry (verbal) prayer, O fortunate one; for the tree demands (presupposes) the scattering of seed.
 • گر نداری دانه ایزد زان دعا  ** بخشدت نخلی که نعم ما سعی 
 • (But) if you have no seed, on account of that prayer God will bestow on you a palm-tree, saying, ‘How well did he labour!’
 • هم‌چو مریم درد بودش دانه نی  ** سبز کرد آن نخل را صاحب‌فنی  1190
 • Like Mary: she had (heartfelt) pain, but no seed: an artful One made green that (withered) palm-tree (for her sake).
 • زانک وافی بود آن خاتون راد  ** بی‌مرادش داد یزدان صد مراد 
 • Because that noble Lady was loyal (to God), God gave unto her a hundred desires without desire on her part.
 • آن جماعت را که وافی بوده‌اند  ** بر همه اصنافشان افزوده‌اند 
 • The company who have been loyal are given superiority over all (other) sorts (of men).
 • گشت دریاها مسخرشان و کوه  ** چار عنصر نیز بنده‌ی آن گروه 
 • Seas and mountains are made subject to them; the four elements also are the slaves of that class.
 • این خود اکرامیست از بهر نشان  ** تا ببینند اهل انکار آن عیان 
 • This (miraculous power) is only a favour (conferred on them) for a sign, to the end that the disbelievers may see it plainly.
 • آن کرامتهای پنهانشان که آن  ** در نیاید در حواس و در بیان  1195
 • Those hidden graces of theirs, which come not into (the perception of) the senses or into description—
 • کار آن دارد خود آن باشد ابد  ** دایما نه منقطع نه مسترد 
 • Those are the (real) matter: those are enduring for ever, they are neither cut off nor reclaimed.
 • مناجات 
 • Prayer.
 • ای دهنده‌ی قوت و تمکین و ثبات  ** خلق را زین بی‌ثباتی ده نجات 
 • O Giver of (spiritual) nutriment and steadfastness and stability, give Thy creatures deliverance from this instability.
 • اندر آن کاری که ثابت بودنیست  ** قایمی ده نفس را که منثنیست 
 • Grant unto the soul—for it is bent (crooked)—to stand upright (to persevere with rectitude) in the work wherein it ought to be stable.
 • صبرشان بخش و کفه‌ی میزان گران  ** وا رهانشان از فن صورتگران 
 • Bestow patience upon them and heavy balance-scales: deliver them from the guile of impostors;