English    Türkçe    فارسی   

3
975-1024

 • Senin ateşine, Firavunun ateşine atılan odun atılmamakta, onun gibi fırsat bulamıyorsun sen. Yoksa fırsat bulsan senin ateşin de Firavunun ateşi gibi yalımlanır! 975
 • آتشت را هیزم فرعون نیست ** ورنه چون فرعون او شعله‌زنیست
 • Yılancının donmuş bir ejderhayı ölü sanarak iple bağlayıp Bağdat’a getirmesi
 • حکایت مارگیر کی اژدهای فسرده را مرده پنداشت در ریسمانهاش پیچید و آورد به بغداد
 • Eski vakaları bilip söyleyenden bir hikâye dinle de bu üstü örtülü sırdan bir koku al.
 • یک حکایت بشنو از تاریخ‌گوی ** تا بری زین راز سرپوشیده بوی
 • Bir yılancı, afsunlarla yılan tutmak üzere dağlara yüz tuttu.
 • مارگیری رفت سوی کوهسار ** تا بگیرد او به افسونهاش مار
 • Arayan ister yavaş gitsin, ister hızlı, nihayet aradığını bulur.
 • گر گران و گر شتابنده بود ** آنک جویندست یابنده بود
 • İki elini de aramadan çekme. Arama, yolda en iyi bir kılavuzdur.
 • در طلب زن دایما تو هر دو دست ** که طلب در راه نیکو رهبرست
 • Topal olsan, sakat olsan bile, uyuklar gibi halde, hatta edepsizce sine de olsa ona doğru kımıldan, onu ara. 980
 • لنگ و لوک و خفته‌شکل و بی‌ادب ** سوی او می‌غیژ و او را می‌طلب
 • Gâh lâfla, gâh susarak, gâh şuraya, buraya boynunu uzatarak, o padişahın kokusunu almaya çalış.
 • گه بگفت و گه بخاموشی و گه ** بوی کردن گیر هر سو بوی شه
 • Yakup, oğullarına “Yusuf’un kokusunu haddinden fazla arayın” dedi.
 • گفت آن یعقوب با اولاد خویش ** جستن یوسف کنید از حد بیش
 • Siz de her duygunuzu istidatlı bir hâle getirin de her yanda adamakıllı onu araştırın.
 • هر حس خود را درین جستن بجد ** هر طرف رانید شکل مستعد
 • Allah, “Allah lütfundan meyus olmayın, ümit kesmeyin” dedi. Çocuğunu kaybetmiş Yakup gibi sen de bucak bucak yürü.
 • گفت از روح خدا لا تیاسوا ** همچو گم کرده پسر رو سو بسو
 • Onu ağzınla sorup soruşturun. Dört yana kulak verip onu araştırın! 985
 • از ره حس دهان پرسان شوید ** گوش را بر چار راه آن نهید
 • Nereden bir güzel koku alırsan koklayın. Ne taraftan o âşinanın kokusunu alırsanız o tarafa yürüyün!
 • هر کجا بوی خوش آید بو برید ** سوی آن سر کاشنای آن سرید
 • Nerede bir kişiden lütuf görürsen o adama mukayyet ol… Belki o lütfun aslına yol bulursun, olur ya!
 • هر کجا لطفی ببینی از کسی ** سوی اصل لطف ره یابی عسی
 • Bütün bu hoşluklar, ulu bir denizdendir. Sen cüzü bırak da külle dön.
 • این همه خوشها ز دریاییست ژرف ** جزو را بگذار و بر کل دار طرف
 • Halkın savaşları hep güzellik içindir, hep iyilik içindir. Fakat yoksulluk azığı yok mu, asıl saadet nişanesi odur.
 • جنگهای خلق بهر خوبیست ** برگ بی برگی نشان طوبیست
 • Halkın kızışları sulh içindir ama rahata ulaşma tuzağı, daima rahatsızlıktır, zahmetle rahata ulaşılır. 990
 • خشمهای خلق بهر آشتیست ** دام راحت دایما بی‌راحتیست
 • Her sille, okşamak içindir... Her şikâyet, insana şükretmeyi andırır.
 • هر زدن بهر نوازش را بود ** هر گله از شکر آگه می‌کند
 • Ey kerem sahibi, cüzden kül kokusunu al… Ey hakîm, zıttan zıddı istidlâl et!
 • بوی بر از جزو تا کل ای کریم ** بوی بر از ضد تا ضد ای حکیم
 • Doğrusu savaşlar, barışa sebep olur. Yılancı da kim için yılan aradı.
 • جنگلها می آشتی آرد درست ** مارگیر از بهر یاری مار جست
 • İnsan, geçim için, rahatlık için yılan arar, gamdan kurtulmak için gam yiyip durur.
 • بهر یاری مار جوید آدمی ** غم خورد بهر حریف بی‌غمی
 • O da o karda, kışta dağları dönüp dolaşmakta, iri bir yılan arayıp durmaktaydı. 995
 • او همی‌جستی یکی ماری شگرف ** گرد کوهستان و در ایام برف
 • Derken bir dağda iri bir ölmüş yılan gördü. Şekli bile gönlünü dehşetle dolduruyordu.
 • اژدهایی مرده دید آنجا عظیم ** که دلش از شکل او شد پر ز بیم
 • Yılancı, o şiddetli kış mevsiminde yılan ararken o koskoca ölü ejderhayı gördü.
 • مارگیر اندر زمستان شدید ** مار می‌جست اژدهایی مرده دید
 • Yılancı, halkı hayretlere düşürmek için yılan tutar. İşte sana halkın bilgisizliği!
 • مارگیر از بهر حیرانی خلق ** مار گیرد اینت نادانی خلق
 • İnsan, bir dağa benzer, dağ nasıl aldanır, nasıl olur da bir yılana hayran olur?
 • آدمی کوهیست چون مفتون شود ** کوه اندر مار حیران چون شود
 • Yoksul âdemoğlu kendisini tanımadı, bilmedi, fazilet makamından gelip bu noksan âlemine düşüverdi. 1000
 • خویشتن نشناخت مسکین آدمی ** از فزونی آمد و شد در کمی
 • İnsan kendisini ucuz sattı. Atlastı, kendini bir hırkaya yamadı gitti!
 • خویشتن را آدمی ارزان فروخت ** بود اطلس خویش بر دلقی بدوخت
 • Yüz binlerce yılan ve dağ, ona hayranken o, niçin hayretlere düştü, yılan sevdasına kapıldı?
 • صد هزاران مار و که حیران اوست ** او چرا حیران شدست و ماردوست
 • Yılancı, o ejderhayı tutup, halkı hayrete düşürmek için Bağdat’a geldi.
 • مارگیر آن اژدها را بر گرفت ** سوی بغداد آمد از بهر شگفت
 • Birkaç para elde etmek için o çadır direği gibi ejderhayı çekip sürükledi.
 • اژدهایی چون ستون خانه‌ای ** می‌کشیدش از پی دانگانه‌ای
 • “Ölü bir ejderha getirdim. Avlamak için ne zahmetler çektin” diyordu. 1005
 • کاژدهای مرده‌ای آورده‌ام ** در شکارش من جگرها خورده‌ام
 • O, ejderhayı ölü sanıyordu. Fakat iyi dikkat etmemişti. Ejderha diriydi.
 • او همی مرده گمان بردش ولیک ** زنده بود و او ندیدش نیک نیک
 • Kıştan, soğuktan donmuştu. Diriydi ama ölü gibi görünüyordu.
 • او ز سرماها و برف افسرده بود ** زنده بود و شکل مرده می‌نمود
 • Âlem de donmuştur da adı cemad olmuştur. Üstadım, camit, donmuş demektir.
 • عالم افسردست و نام او جماد ** جامد افسرده بود ای اوستاد
 • Mahşer güneşi doğuncaya dek sabret de âlem cisminin hareketini gör.
 • باش تا خورشید حشر آید عیان ** تا ببینی جنبش جسم جهان
 • Musa’nın elinde asâ, yılan oldu ya… Bütün âlemi de buna kıyas et. 1010
 • چون عصای موسی اینجا مار شد ** عقل را از ساکنان اخبار شد
 • Senin bir avuç topraktan ibaret olan varlığını nasıl bir cisim haline getirir? Bütün toprakları da bilgi ve anlayış sahibi bilmek gerek.
 • پاره‌ی خاک ترا چون مرد ساخت ** خاکها را جملگی شاید شناخت
 • Bunların hepsi de bu âleme göre ölü, fakat hakikat âleminde diridir. Burada susup duruyorlar ama orada söylemekteler.
 • مرده زین سو اند و زان سو زنده‌اند ** خامش اینجا و آن طرف گوینده‌اند
 • Onları hakikat âleminden bize yolladılar mı işte asâ, bize ejderha kesilir.
 • چون از آن سوشان فرستد سوی ما ** آن عصا گردد سوی ما اژدها
 • Dağlar, sese gelir, Davut’la beraber ırlar, ilahi okur, demir bile avucunda mum gibi yumuşar.
 • کوهها هم لحن داودی کند ** جوهر آهن بکف مومی بود
 • Rüzgâr, Süleyman’ı yüklenir, taşır; deniz Musa ile konuşur. 1015
 • باد حمال سلیمانی شود ** بحر با موسی سخن‌دانی شود
 • Ay, Ahmet’in işaretini emrini anlar, fermanına uyar; ateş, İbrahim’e ağustos gülü olur…
 • ماه با احمد اشارت‌بین شود ** نار ابراهیم را نسرین شود
 • Toprak, Karun’u yılan gibi sömürür, yutar; Hannâne direği akla, fikre sahip olur...
 • خاک قارون را چو ماری در کشد ** استن حنانه آید در رشد
 • Taş, Ahmet’e selâm verir; Dağ Yahya’ya haber yollar…
 • سنگ بر احمد سلامی می‌کند ** کوه یحیی را پیامی می‌کند
 • Hepsi de bunlara “ Biz size karşı duyar, görürüz… sizinle hoşuz, neşeliyiz. Fakat namahremlere karşı susup durmaktayız” derler.
 • ما سمعیعیم و بصیریم و خوشیم ** با شما نامحرمان ما خامشیم
 • Ama siz bir cemada gidiyor, ona yöneliyorsunuz. Artık cematların canına, sırrına nasıl mahrem olursunuz ki? 1020
 • چون شما سوی جمادی می‌روید ** محرم جان جمادان چون شوید
 • Cematlardan can âlemine gidin de âlemin cüzülerinin ahengini duyun!
 • از جمادی عالم جانها روید ** غلغل اجزای عالم بشنوید
 • O vakit cansız şeylerin tespihlerini apaçık duyarsın da tevil vesveselerine kapılmazsın.
 • فاش تسبیح جمادات آیدت ** وسوسه‌ی تاویلها نربایدت
 • Can âleminde kandiller yok da görmek için tevillere yapışıyorsun.
 • چون ندارد جان تو قندیلها ** بهر بینش کرده‌ای تاویلها
 • “Tespihten maksat, nasıl olur da zahirî tespih olur? Bu tespihte bulunan bu cansız şeyleri görmek de sapıklıktan başka bir şey değil.
 • که غرض تسبیح ظاهر کی بود ** دعوی دیدن خیال غی بود