English    Türkçe    فارسی   

5
2400-2424

 • آنچنان که عاشقی بر زرق زار  ** هست عاشق رزق هم بر رزق‌خوار  2400
 • Just as you are pitiably enamoured of the daily bread, so the daily bread is enamoured of its consumer.
 • در تقریر معنی توکل حکایت آن زاهد کی توکل را امتحان می‌کرد از میان اسباب و شهر برون آمد و از قوارع و ره‌گذر خلق دور شد و ببن کوهی مهجوری مفقودی در غایت گرسنگی سر بر سر سنگی نهاد و خفت و با خود گفت توکل کردم بر سبب‌سازی و رزاقی تو و از اسباب منقطع شدم تا ببینم سببیت توکل را 
 • Exposition of the meaning of trust in God, (which is illustrated by) the Story of the ascetic who, making trial of his trust in God, abandoned his property and (native) town and went far away from the beaten tracks and thoroughfares of men to the foot of a remote and inaccessible mountain, (where) in extreme hunger he laid his head upon a stone and fell asleep, saying to himself, ‘I put trust in Thy providing the means (of livelihood) and daily bread; and I cut myself off from (all) means (secondary causes) in order that I may experience the causation of trust in God.’
 • آن یکی زاهد شنود از مصطفی  ** که یقین آید به جان رزق از خدا 
 • A certain ascetic had heard the saying of Mustafá (Mohammed) that the daily bread surely comes from God to the spirit,
 • گر بخواهی ور نخواهی رزق تو  ** پیش تو آید دوان از عشق تو 
 • (And that), whether you will or no, your daily bread comes running to you because it is (so) fond of you.
 • از برای امتحان آن مرد رفت  ** در بیابان نزد کوهی خفت تفت 
 • By way of trial that man went into the desert and immediately lay down near a mountain,
 • که ببینم رزق می‌آید به من  ** تا قوی گردد مرا در رزق ظن 
 • Saying, ‘I will see whether the daily bread will come to me: (my object is) that my belief in the daily bread may become firm.’
 • کاروانی راه گم کرد و کشید  ** سوی کوه آن ممتحن را خفته دید  2405
 • A caravan lost its way and marched towards the mountain: (the travellers) saw lying (there) him who was making the trial.
 • گفت این مرد این طرف چونست عور  ** در بیابان از ره و از شهر دور 
 • (One) said (to another), ‘How is this man destitute here in the wilderness, far from road and town?
 • ای عجب مرده‌ست یا زنده که او  ** می‌نترسد هیچ از گرگ و عدو 
 • Oh, I wonder, is he dead or alive? (Evidently) he has no fear of wolves or enemies.’
 • آمدند و دست بر وی می‌زدند  ** قاصدا چیزی نگفت آن ارجمند 
 • They came on and touched him with their hands: that venerable man deliberately said nothing.
 • هم نجنبید و نجنبانید سر  ** وا نکرد از امتحان هم او بصر 
 • He did not stir, he did not even move his head or open his eyes, because he was making a trial.
 • پس بگفتند این ضعیف بی‌مراد  ** از مجاعت سکته اندر اوفتاد  2410
 • Then they said, ‘This poor disappointed man has had a stroke of apoplexy caused by hunger.’
 • نان بیاوردند و در دیگی طعام  ** تا بریزندش به حلقوم و به کام 
 • They fetched bread and (also) food in a kettle, that they might pour it into his mouth and (down) his throat.
 • پس بقاصد مرد دندان سخت کرد  ** تا ببیند صدق آن میعاد مرد 
 • Thereupon the man purposely clenched his teeth, in order to see (test) the truth of that promise.
 • رحمشان آمد که این بس بی‌نواست  ** وز مجاعت هالک مرگ و فناست 
 • They felt pity for him and said, ‘This man is starving and perishing with hunger and at the point of death’;
 • کارد آوردند قوم اشتافتند  ** بسته دندانهاش را بشکافتند 
 • (So) they brought a knife and hastily made a rift in his closed teeth.
 • ریختند اندر دهانش شوربا  ** می‌فشردند اندرو نان‌پاره‌ها  2415
 • They poured soup into his mouth and forced into it fragments of bread.
 • گفت ای دل گرچه خود تن می‌زنی  ** راز می‌دانی و نازی می‌کنی 
 • He said (to himself), ‘O (my) heart, even though thou art keeping silence, thou knowest the secret and art showing a (great) disdain.’
 • گفت دل دانم و قاصد می‌کنم  ** رازق الله است بر جان و تنم 
 • His heart replied, ‘I know (the secret) and am purposely behaving (thus): God is the provider for my soul and body.’
 • امتحان زین بیشتر خود چون بود  ** رزق سوی صابران خوش می‌رود 
 • How should there be a trial more (perfect) than this? The daily bread comes with joy to those who have patience.”
 • جواب دادن روبه خر را و تحریض کردن او خر را بر کسب 
 • How the fox answered the ass and urged him to seek a livelihood.
 • گفت روبه این حکایت را بهل  ** دستها بر کسب زن جهد المقل 
 • The fox said, “Leave these stories and apply all your poor efforts to earning a livelihood.
 • دست دادستت خدا کاری بکن  ** مکسبی کن یاری یاری بکن  2420
 • God has given you hands: do some work, earn something, help a friend.
 • هر کسی در مکسبی پا می‌نهد  ** یاری یاران دیگر می‌کند 
 • Every one takes steps to earn something and (thereby) helps other friends (to earn),
 • زانک جمله کسب ناید از یکی  ** هم دروگر هم سقا هم حایکی 
 • Because all the earning is not done by one (craftsman): (there is) a carpenter and also a water-carrier and a weaver.
 • این بهنبازیست عالم بر قرار  ** هر کسی کاری گزیند ز افتقار 
 • By means of this partnership (the order of) the world is maintained: every one, (being impelled) by want, chooses some work.
 • طبل‌خواری در میانه شرط نیست  ** راه سنت کار و مکسب کردنیست 
 • ’Tis not right to be a lick-platter (idle parasite) in the midst (of them): the way of the Sunna is to work and earn.”
 • جواب گفتن خر روباه را کی توکل بهترین کسبهاست کی هر کسبی محتاجست به توکل کی ای خدا این کار مرا راست آر و دعا متضمن توکلست و توکل کسبی است کی به هیچ کسبی دیگر محتاج نیست الی آخره 
 • How the ass answered the fox, saying, “Trust in God is the best way of earning a livelihood, for every one needs to trust in God and cry, ‘O God, bring this work of mine to success’; and prayer involves trust in God, and trust in God is the (only) means of livelihood that is independent of any other means, etc.”